מבזקי מס 2013

תאריך מבזקי מס לצפייה
31.12.2013 הנחיה חדשה בדבר ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 – שנת 2014 למבזק
26.12.2013 אושרו בכנסת השינויים במשטר החנ"ז והחמי"ז למבזק
25.12.2013 תושבותה של חברה זרה לצרכי מס בישראל לפי מבחן השליטה וניהול למבזק
24.11.2013 שינויים מהותיים צפויים במשטר החנ"ז (CFC) למבזק
19.11.2013 הודעה על שינוי מעמדה של חברה רגילה או של חברה משפחתית למבזק
30.10.2013 תיקון תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל הזכאי להטבה), התשס"ז-2007 למבזק
20.10.2013 מיסוי בינלאומי - עידכון רבעוני למבזק
12.09.2013 הוראת שעה בעניין מיסוי רווחים "כלואים" - תזכורת למבזק
11.09.2013 שינויים במשטר מיסוי הנאמנויות במסגרת חוק ההסדרים למבזק
10.09.2013 הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה – תזכורת לעניין תחולת הבהרת רשות המסים למבזק
10.09.2013 עיקרי תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן – "החוק") למבזק
25.08.2013 עדכוני פסיקה למבזק
07.08.2013 החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 למבזק
30.07.2013 הודעה על שינוי מעמדה של חברה קיימת לחברה משפחתית עד ליום 31 ביולי 2013 למבזק
29.07.2013 פס"ד חדש - ניכוי הוצאות רכב למבזק
18.07.2013 פס"ד חדש - החזר הוצאות דלק לעובד למבזק
14.07.2013 תיקון מס' 70 לחוק עידוד השקעות הון למבזק
08.07.2013 מקדמה חצי שנתית בגין עסקאות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה למבזק
16.06.2013 פסק הדין בעניין כ.צ.ט. נוביס בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים - בחינת יצוא בעקיפין לצרכי חוק עידוד (כהגדרתו להלן) למבזק
11.06.2013 חוזר מ"ה - שינויים בהוראות ניהול ספרים – סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי למבזק
30.05.2013 העלאת שיעור המע"מ החל מיום 2 ביוני 2013 למבזק
13.05.2013 אתר אינטרנט חדש לאיתור חסכונות פנסיונים למבזק
13.05.2013 התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014 למבזק
13.05.2013 הודעה על החלת תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון לשנת המס 2013 ואפשרות קביעת "שנת בחירה" 2012 כשנת בחירה אחרונה - תזכורת למבזק
09.05.2013 מס רכישה (Sales Tax) – רפורמה בדרך? למבזק
02.05.2013 ארכה להגשת תביעות בגין נזקים בעקבות מבצע "עמוד ענן" למבזק
01.05.2013 פרסום טיוטא בדבר השינויים הצפויים בתחומי המס במסגרת "חוק ההסדרים" למבזק
29.04.2013 הוראת ביצוע 6/2013 בנושא דגשים לעניין הוצאת כספים מחברה מאושרת/מוטבת לפי החוק לעידוד השקעות הון למבזק
25.04.2013 פסק דין חדש – מועד החבות במס בחלוקת דיבידנד למבזק
22.04.2013 דחיית המועד האחרון להגשת טופסי 856 ו- 126 לשנת 2012 למבזק
14.04.2013 פסק דין חדש - החזר מכס ליצרן למבזק
09.04.2013 פסק דין בעניין ד"ר עלי ברנע - סיווג דיבידנד כשכר עבודה למבזק
03.04.2013 מכס על תמלוגים למבזק
24.03.2013 הארכת תוקף אישורי "חברה מיוחדת" למבזק
28.02.2013 קנסות גרעון לפי סעיף 191 לפקודה למבזק
21.02.2013 פסק דין חדש: סוגיות בחוק עידוד למבזק
19.02.2013 עלון מסוי אמריקאי למבזק
11.02.2013 ניכוי במקור של מס היסף למבזק
06.02.2013 חוזר מס הכנסה בנושא כללי חשבונאות מקובלים לצרכי מס למבזק
20.01.2013 מקדמה חצי שנתית בגין עסקאות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה למבזק
17.01.2013 הגשת הודעה על החלת התקנות הדולריות בשנת המס 2013 - תזכורת למבזק
14.01.2013 עדכון שיעור הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת 2013 למבזק
13.01.2013 תזכורת לתשלום מקדמת מס - השכרה למגורים למבזק
03.01.2013 פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו במבצע עמוד ענן למבזק
03.01.2013 פרסום הודעת רשות המיסים בדבר הארכת הוראת השעה בעניין אי תחולת כללי IFRS לצרכי מס לשנת 2012 למבזק
02.01.2013 הסכם בעניין ה"מצוק הפיסקאלי" בארה"ב למבזק

למבזקי מס משנת 2012

אין במידע המופיע באתר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית. בכל שאלה המתעוררת תוך כדי צפייה
באתר ניתן לפנות למחלקת המסים בטל': 7954467 - 03