A PwC Magyarország állami szektornak nyújtott szolgáltatásai

Az ország versenyképességének növelése, az üzleti és a szabályozási környezet megfelelő fejlesztése, az olcsóbb és szolgáltató állam megteremtése, valamint a releváns társadalmi és gazdasági célok hatékony elérése a kormányzati és állami szereplők, továbbá az állami vállalatok és önkormányzatok részéről is adekvát és kiemelt szakértelemmel támogatott döntéseket igényelnek.

A PwC Magyarország célja, hogy az üzleti életben szerzett több évtizedes tapasztalataira és szakmai tudására építve támogassa az állami és közszféra szereplőit feladataik hatékonyabb megoldásában. Osztjuk azt a nézetet, hogy az állami szervek, intézmények és vállalatok (továbbiakban: állami szektor), átgondolt fejlesztésekkel eredményesebben és hatékonyabban működhetnek.

1. Közbeszerzések támogatása

Az állami szektor szervezeteinek beszerzéseiket főszabályként közbeszerzési eljárás keretében kell bonyolítaniuk, ami számos feladat elé állítja az intézményeket, különös tekintettel az új közbeszerzési szabályozásra. Szakértő csapatunk sokéves tapasztalattal rendelkezik közbeszerzési tanácsadásban, így támogatást nyújt közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában, továbbá igény szerint minőségbiztosítóként közreműködik az eljárások szabályszerű lefolytatásában.

2. Folyamatoptimalizálás és szervezetfejlesztés

Az állami szektor számára is nagy jelentőséggel bír, hogy erőforrásait minél hatékonyabban tudja felhasználni. Személyes interjúk és műhelymunka találkozások során felmérjük az adott szervezet jelenlegi státuszát, majd fejlesztési javaslatokat teszünk. A javasolt akciókból csomagokat állítunk össze, amelyek bevezetéséhez is segítséget nyújtunk, ezzel elősegítve ügyfeleink számára az új szervezeti modell sikeres és hosszú távon fenntartható működését.

 

 

3. Infrastrukturális fejlesztések előkészítése 

Amennyiben ügyfeleink jelentős infrastrukturális beruházások elindítását tervezik, úgy vállaljuk ezek minden szempontra kiterjedő előkészítését, a projektek megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését. A megvalósíthatósági tanulmányok a projektek tartalmától függően magukban foglalják stratégiai illeszkedés-vizsgálatok, intézményi-jogi elemzések, környezeti és pénzügyi vizsgálatok elkészítését, az üzleti terv, vagy a költség-haszon elemzés összeállítását. Alvállalkozók bevonásával a beruházások műszaki tartalmának előkészítésében is közreműködünk.

Amennyiben a beruházások finanszírozásához szükséges, szakértőink a támogatási kérelmek, dokumentációk elkészítésében is rendelkezésre állnak. A projektek makrogazdasági hatásainak értékelése során a beruházások adóbevételekre és társadalmi mutatókra gyakorolt hatásait értékeljük, ami szintén állami források bevonásához nyújthat segítséget.

4. Vagyonértékelési tevékenység

Szakértőink teljes körű vagyonértékelési ismeretekkel állnak ügyfeleink rendelkezésére, az értékelések pénzügyi, adózási és számviteli kihatásai tekintetében. Eszközalapú vagy hozamalapú értékelésre szükség lehet vállalatok eladását, értékesítését megelőzően, vállalatok eszközei apportértékének meghatározásakor, fedezeti érték, üzletrész, vagy részvény értékének megállapítása céljából. Vagyonértékelési tevékenységünk az ingatlanok, eszközök és technológiák széles körére terjed ki. Apportértékeléseinket, hitelfedezeti értékeléseinket elsősorban a Cégbíróság és bankok számára készítjük.


5. Beruházás-lebonyolítás, beruházás-felügyelet, független mérnöki tevékenység

Partnereink bevonásával munkatársaink biztosítják a mélyépítési beruházások előkészítését, folyamatos műszaki lebonyolítását, vagy ellenőrzését valamennyi szakágra kiterjedően (építészet, statika, közműépítés, stb.). Elvégezzük beruházások egyszeri vagy folyamatos teljes körű komplex átvilágítását. Esetleges jogviták esetén igazságügyi szakértőink független mérnöki tanácsadással, szakvélemény elkészítésével nyújtanak segítséget megbízóinknak.

6. Megfelelési vizsgálat állami támogatási szabályozás szempontjából

Szakértőink elvégzik az állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló közszolgáltatást végző társaságok finanszírozásának állami támogatási szempontú vizsgálatát. A vizsgálat magában foglalja a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzését, illetve szükség esetén a vállalkozás finanszírozásának Altmark-kritériumok szerinti vizsgálatát, különös tekintettel a 3. („ésszerű nyereség”), és 4. („jól vezetett vállalkozás”) kritériumok tekintetében.

7. Tranzakciók áfa szempontú átvilágítása

A PwC Magyarország általános forgalmi adó szempontú vizsgálatot elsősorban a minisztériumok olyan háttérintézményei tekintetében végez, melyek oktatással, sporttevékenységgel, vagy művelődéssel foglalkoznak. Ezen intézmények számára nyújtunk áfa szempontú adótanácsadási szolgáltatást, melynek körében megvizsgáljuk az intézmények által e tevékenységeik folytatása érdekében beszerzett termék, vagy igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonhatóságának kérdését.

8. Állami támogatások tanácsadása

A PwC Magyarország teljes körű állami támogatásokkal kapcsolatos tanácsadást nyújt ügyfelei részére hazai és európai uniós forrásokból származó támogatások vonatkozásában. Széles tapasztalattal rendelkezünk az EU állami támogatásokra vonatkozó rendeletei és kérdései kapcsán. Szakértői csapatunk segítséget nyújthat a támogató, kezelő és ellenőrző szerveknek állami támogatási kérdésekben, a támogatások felhasználásának értékelése és ellenőrzése kapcsán.

9. HR-tanácsadás

A PwC Magyarország komplex HR-tanácsadás keretében támogatja az állami szektor szereplőit, ezen belül is kiemelt tapasztalattal bírunk állami szervek emberi erőforrás tervezésében, optimalizálásában és átszervezésében, továbbá a köztisztviselői életpálya modell gyakorlati megvalósításában. 

10. Alapvető tranzakciós szolgáltatások

Tranzakciós szolgáltatások csapatunk megvizsgálja a céltársaság pénzügyi kockázatait és lehetőségeit. Elemezzük a vállalat főbb költség és bevétel tényezőit, továbbá feltérképezzük fenntartható pénzáramlásait. Felmérjük a vállalat jelen pénzügyi helyzetét, és segítünk megérteni jövőbeli kilátásait. A tranzakció folyamán közösen dolgozunk Ügyfeleinkkel a tranzakcióhoz kötődő stratégiai célok megvalósításában. Célunk, hogy segítsük ügyfeleinket az értékteremtésben. 

11. Vállalati újraszervezési szolgáltatások

A nehéz és változékony gazdasági környezet, a gyors piaci változások, az új versenytársak és a folytonos technológiai fejlődés pénzügyi nehézségeket okozhatnak, amelyek megfelelő válasz hiányában akár a vállalat fennmaradását is veszélyeztethetik. A PwC Magyarország határozott javító intézkedések meghozatalában segíti ügyfeleit (pénzügyi nehézségek azonosítása, teljes körű restrukturálási és finanszírozási megoldások azonosítása).

12. Technológiai tanácsadás

Napjainkban minden területen tért hódít az IT és technológia. Az önkormányzatok, állami szereplők is folyamatos erőfeszítéseket tesznek folyamataik IT támogatásának növelése, a technológiai megoldások alkalmazása érdekében. A PwC Magyarország technológiai tanácsadó csapata széleskörű tapasztalattal rendelkezik, ismeri a kihívásokat és ügyfeleinknél a koncepciótól a teljes megvalósításig terjedő sikeres és értéket teremtő projekteket valósít meg.

Szakértőink négy fő területre fókuszálnak: CIO agenda, IT-rendszer bevezetése és rendszerintegráció, Big Data és analitikák, valamint digitális és technológiai trendekkel kapcsolatos tanácsadás.


13. Könyvvizsgálati szolgáltatások

Szakértőink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a magyar és nemzetközi számviteli szabályok szerint készített beszámolók, speciális célú pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatában és átvilágításában, továbbá állami támogatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok ellátásában.

14. PwC’s Academy

A PwC’s Academy oktatói elméleti tudásukkal és több éves szakmai tapasztalatukkal, valamint a PwC nemzetközi tudásbázisának támogatásával segítik az állami szektor szereplőit, hogy különböző képzéseinkkel továbbfejleszthessék ismereteiket a pénzügy és számvitel területén.

15. EU-s projektek, programok auditálása

Szakértőink ellenőrzési tevékenységet folytatnak uniós forrásból megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló projektek esetében arra vonatkozóan, hogy azok a vonatkozó nemzetközi és hazai előírásoknak eleget tesznek-e. Munkatársaink ellenőrzési tevékenysége emellett kiterjed az uniós programok intézményrendszeri működésének rendszer szintű vizsgálatára, valamint az ellenőrzések fejlesztésével kapcsolatos módszertani segítségre is.

16. IT-biztonsági szolgáltatások

Megfelelő IT-biztonsági intézkedésekkel biztosítható a folyamatos működés, a jogosultság korlátozása és a bizalmas adatok védelme. Ez a megbízható IT-működésről szól. E területhez kapcsolódóan a PwC Magyarország sokszínű szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, többek között IT-megfelelőségi vizsgálatok, IT- biztonsági kockázatelemzés, kiberbiztonsági vizsgálat formájában, incidenskezelési folyamatok felmérésében, oktatásában, szimulálásában, valamint kiszervezett információbiztonsági/adatvédelmi felelős, illetve IT-biztonság tudatossági oktatás és tesztelés segítségével.

17. Belső ellenőrzési szolgáltatások

Magyarországon ma minden eddiginél nagyobb igény mutatkozik olyan szakképzett belső ellenőrök iránt, akik mélyreható elméleti és gyakorlati ismeretekkel, tapasztalattal rendelkeznek. A PwC Magyarország által kínált értékteremtő belső ellenőrzési szolgáltatások nagyban megkönnyíthetik akár a 370/2011. kormányrendeletben foglalt, akár a szervezet által megfogalmazott belső ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeik ellátását. Ilyenek többek között a belső ellenőrzés részleges, vagy teljes kiszervezése, belső ellenőrzés ellenőrzése, minőségbiztosítása, belső ellenőrzési funkció felállításában nyújtott tanácsadás, vagy belső ellenőrzési tréningek.

18. Számviteli tanácsadás

Az állami tulajdonban lévő társaságok tranzakcióinak számviteli leképezése gyakran okoz további feladatokat. Szakértőink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek komplex gazdasági tranzakciók számviteli, adózási és jogi szempontból való megítélésében. Amennyiben a hazai számviteli szabályok nem tartalmaznak konkrét útmutatást a felmerülő kérdésekhez kapcsolódóan, kollégáink a nemzetközi 

19. Csalásfelderítési szolgáltatások

Csalásfelderítési szolgáltatásaink magukba foglalják többek között a visszaélés megelőzési programot, a megfelelési átvilágítást, a beszerzési állapotfelmérést és hatékonyságnövelést, a beszállítók, partnerek strukturált háttérvizsgálatát, valamint a jogviták és peres ügyek szakértői támogatását.

Kapcsolat

Deák László

Partner, PwC Hungary

Osztovits Ádám

Partner, PwC Hungary

Balázs Árpád

Partner, PwC Hungary

Polacsek Csaba

Partner, PwC Hungary

Kövessen minket!