Adatkezelési tájékoztató

25/09/19

Bevezetés

A PwC szilárdan elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. A jelen tájékoztató bemutatja, hogy a PwC hogyan kezeli az Ön által megadott és az általunk a Workday rendszeren keresztül gyűjtött személyes adatokat (vagyis az Önről mint magánszemélyről szóló információkat). A jelen weboldalon keresztül Ön által megadott információk vonatkozásában az adatkezelő a PwC.

A „PwC”, „mi”, „minket” stb. kifejezések arra a PwC tagvállalatra utalnak, amely kiírta azt az álláslehetőséget, amelyre Ön jelentkezett. A PwC hálózatán belül minden tagvállalat önálló és független jogi személy. További információért kérjük, keresse fel a www.pwc.com/structure weboldalt.

A jelen Adatkezelési tájékoztató azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Ön vagy más (például az Ön munkáltatója) bocsátott rendelkezésünkre. A személyes adatok gyűjtése és felhasználása során arra törekszünk, hogy kizárólag olyan adatokat gyűjtsünk, amelyekre szükségünk van, valamint átláthatóan járjunk el az adatkezelés céljával és módjával kapcsolatban. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt valamely célra, vagy az adatok gyűjtésekor nyújtott tájékoztatásban megjelölt egyéb célra használhatjuk fel. A „személyes információk” és a „személyes adatok” kifejezés ugyanarra utal.

A Workday használatával és személyes adatainak megadásával Ön kijelenti, hogy elolvasta a jelen adatkezelési tájékoztatót és beleegyezését adja – amennyiben a beleegyezése az alkalmazandó jog és a vonatkozó jogszabályok értelmében szükséges és érvényes –, hogy a PwC és bármely harmadik fél címzett ezeket az adatokat – az Ön által saját mérlegelése eredményeképpen adott esetben megadott különleges adatokat is ideértve – a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően gyűjtse, felhasználja és továbbítsa.

Az Ön személyes adatainak gyűjtése

A felvételi folyamat lebonyolítása érdekében a PwC állásajánlatára benyújtott jelentkezésével kapcsolatosan személyes adatokat gyűjtünk Önről. Amikor a Workday rendszerbe bejelentkezik, a PwC-hez beküldött jelentkezésének feldolgozása érdekében személyes adatok megadását kérjük Öntől (például név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, végzettség és szakképesítések, munkatapasztalat stb.). Dönthet úgy is, hogy más webhelyekről (például a LinkedInből) importálja adatait a Workday rendszerbe. A jelentkezésével kapcsolatban más információkat is megadhat magáról, például fényképet vagy további életrajzi információkat tölthet fel; ezeket az adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban leírt módon fogjuk felhasználni és feldolgozni. Amennyiben más webhelyek felhasználási feltételei megkövetelik az adatok importálásához való hozzájárulást, Önnek rendelkeznie kell ezzel a hozzájárulással, mielőtt bármilyen információt importálna a Workday rendszerbe.

A PwC további adatokat kérhet és/vagy ellenőrizheti az Ön személyes adatait az Ön referenciáival, ajánlójával és más harmadik felekkel való kapcsolatfelvétel révén.

Továbbá a PwC információkat gyűjthet Önről a nyilvánosan elérhető forrásokból. A hatályos jogszabályok által biztosított kereteken belül a PwC háttérellenőrzéseket, bűnügyi nyilvántartási ellenőrzéseket és értékeléseket is végezhet, és ezeket az információkat felhasználhatja és tárolhatja a felvételi folyamat során.

Azok az információk, amelyeket Ön a PwC-nek a Workday rendszeren keresztül most vagy a későbbiekben megad, a PwC által vagy megbízásából kezelésre kerülnek a PwC-nél történő jelenlegi vagy jövőbeli foglalkoztatással kapcsolatos célokra.

A személyes adatok különleges kategóriái

A PwC valamely tagvállalatához beadott jelentkezése során a személyes adatok különleges kategóriáiba eső adatokat is oszthat meg velünk, például kérdésekre válaszolva a jelentkezés, önéletrajz részeként, vagy más módon. Amennyiben Ön különleges adatokat ad meg, ezt önként teszi, és beleegyezik abba, hogy ezeket az információkat a PwC a jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint felhasználja. (A különleges adatok közé tartozik például a faji vagy etnikai származásra, politikai, vallási meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, bűnügyi nyilvántartásra, fizikai vagy mentális egészségi állapotra, szexuális irányultságra vonatkozó információk vagy a biometrikus adatok köre.) A PwC nem várja el Öntől, hogy a Workday rendszeren keresztül különleges adatokat adjon meg magáról, kivéve, ha az ilyen információk gyűjtését a vonatkozó jogszabályok előírják.

A különleges személyes adatok feltöltésével és/vagy a PwC-hez történő elküldésével kifejezi beleegyezését a PwC általi adatkezeléshez az adott megbízás elvégzése céljából, és ezzel hozzájárulását adja az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében.

Személyes adatok megtekintése és frissítése

Az Ön felelőssége személyes adatait pontosan megadni és naprakészen tartani, valamint értesíteni bennünket bármilyen, azokban bekövetkezett változásról. Workday profiljához bármikor hozzáférhet annak érdekében, hogy ellenőrizze vagy frissítse személyes adatait.

Az Ön adatainak felhasználása

Az Ön által a Workday rendszeren keresztül megadott személyes adatok átadásra kerülnek a PwC részére, továbbá azokat más PwC tagvállalattal is közölhetjük a munkaerő-felvétellel és foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységük ellátása érdekében.

A PwC és más PwC tagvállalatok, amelyekkel az Ön személyes adatai megosztásra kerülnek, az Ön személyes adatait a következő célokra használhatják fel:

 • az Ön állásra történő jelentkezésének kezelése, a PwC hálózatán belüli nyitott pozíciókra való alkalmasságának kiértékelése, és a jelölti profiljának kezelése;
 • az Ön foglalkoztathatóságának értékelése (ideértve például személyes adatai harmadik felek számára történő átadását háttérellenőrzés elvégzéséhez);
 • e-mail értesítések és egyéb bejelentések küldése, kiegészítő információk kérése, vagy egyéb módon történő kapcsolatfelvétel az Ön jelentkezésével kapcsolatban; statisztikai elemzések és jelentések készítése, ideértve például a Workday használatáról, a jelöltek demográfiai hátteréről vagy a PwC toborzási tevékenységéről szóló jelentéseket, valamint annak elemzését, hogy a jelentkezők hogyan kerültek kapcsolatba a PwC-vel;
 • a Workday adminisztrálása és kezelése, valamint az Önnel való ezzel kapcsolatos kommunikáció; és
 • bármilyen más célra, amelyre Ön az információkat a PwC-nek megadta.

Amennyiben Ön a PwC vagy más PwC tagvállalat alkalmazottja lesz, a Workday útján megadott minden személyes adat felhasználható a foglalkoztatásával összefüggésben, a hatályos jogszabályok által biztosított keretek között.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatkezelés az Ön állásra történő jelentkezéséhez, valamint a PwC üzleti tevékenysége folytatásához és a PwC hálózati tagságához fűződő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Adatok megőrzése

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt (a vonatkozó törvényi és jogszabályi előírások figyelembevételével). Amennyiben a jelentkezése sikertelen, a PwC ésszerű ideig megőrizheti és felhasználhatja az Ön által a Workday rendszeren keresztül megadott adatokat, arra az esetre, ha bármilyen kérdés merülne fel az Ön jelentkezésével kapcsolatban, más munkalehetőségekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel érdekében, valamint a PwC jogszerű üzleti céljaira. Az Ön személyes adatait hosszabb ideig is tárolhatjuk, amennyiben törvényi vagy egyéb jogszabályi előírások hosszabb adatmegőrzést írnak elő, illetve annak érdekében, hogy érvényesítsük és megvédjük esetleges jogi igényeinket.

Mikor és hogyan osztjuk meg a személyes adatokat, valamint az adatkezelés helye

Az Ön személyes adatait csak akkor osztjuk meg, ha ezt számunkra a jogszabályok lehetővé teszik. Amikor személyes adatokat továbbítunk vagy osztunk meg, szerződéses megállapodásokat és biztonsági mechanizmusokat alkalmazunk, amelyek megfelelnek az adatvédelmi, titoktartási és biztonsági szabványainknak, valamint az alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak.

A PwC egy önálló tagvállalatokból álló nemzetközi hálózat része. Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait továbbítjuk és megosztjuk más PwC tagvállalatokkal az Ön állásra való jelentkezésével kapcsolatban, vagy bármilyen más jogszerű cél érdekében. Ebből következően előfordulhat, hogy a személyes adatai az Ön illetősége szerintitől eltérő országba kerülnek továbbításra. Ebbe beletartoznak az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli, és a személyes adatok védelmét törvénnyel külön nem védő országok vagy régiók is. Az alábbi hivatkozáson megtalálhatók azok az országok és régiók, amelyekben PwC tagvállalatok működnek: https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html.

Amennyiben az Ön személyes adatait az EGT területén belül gyűjtjük, azok az EGT területén kívülre csak az alábbi címzetteknek és esetekben továbbíthatók:

 • olyan joghatósági területen található címzett részére, amely területen az Európai Bizottság megítélése szerint a személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított (beleértve az USA-t, amennyiben a személyes adatok az EU–USA Adatvédelmi Pajzs hatálya alá tartozó USA-beli szervezetek részére kerülnek továbbításra);
 • olyan megállapodás alapján, amely tartalmazza a személyes adatok EGT-n kívüli adatkezelőknek vagy adatfeldolgozóknak történő továbbítására vonatkozó európai uniós követelményeket.
 • Az Ön személyes adatait az alábbiak részére is továbbíthatjuk:
 • Más PwC tagvállalatok
 • Személyes adatait megoszthatjuk más PwC tagvállalatokkal a fenti célok érdekében (lásd Az Ön adatainak felhasználása című részt). A PwC tagvállalatok földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatos információkért kérjük, kattintson ide.
 • Harmadik fél szervezetek, amelyek applikációkat, funkciókat, adatfeldolgozói vagy IT szolgáltatásokat nyújtanak számunkra

Belső informatikai rendszereink működtetése és felügyelete érdekében harmadik felek szolgáltatásait vesszük igénybe. Például: informatikai szolgáltatók, felhőalapú szoftverszolgáltatók, identitáskezelés, webhely-üzemeltetés és -menedzsment, adatelemzés, adatok biztonsági mentése, biztonsági és tárolási szolgáltatások.

A harmadik fél szolgáltatók saját harmadik fél alvállalkozókat vehetnek igénybe, amelyek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz (további adatfeldolgozók). Alapelvünk, hogy kizárólag olyan harmadik fél szolgáltatókat alkalmazzunk, amelyek kötelesek megfelelő mértékű biztonságot és titoktartást biztosítani, és kizárólag a PwC rendelkezései szerint kezelik a személyes adatokat, valamint ezen kötelezettségek teljesítését elvárják alvállalkozóiktól is.

Egyéb adatközlések

Továbbá átadhatunk személyes adatokat egyéb harmadik feleknek a jogszabályoknak való megfelelés érdekében és/vagy olyan esetekben, amelyekről a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

A PwC továbbíthatja az Ön személyes adatait bűnüldöző hatóságoknak, szabályozó és más kormányzati szervnek, szakmai szervezeteknek vagy egyéb harmadik félnek, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják vagy lehetővé teszik. Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatai az Ön illetősége szerintitől eltérő országba vagy régióba kerülhetnek továbbításra. A PwC az Ön személyes adatait felhasználhatja annak meghatározása érdekében, hogy az adatközlés előírt vagy megengedett.

A magánszemélyek jogai és azok érvényesítésének módja

Ön rendelkezik bizonyos jogokkal a helyi jogszabályok értelmében az Önről tárolt személyes adatokra vonatkozóan. Önnek jogában áll:

 • az Önről általunk tárolt személyes adatokról másolatot kérni;
 • kérelmezni, hogy az Önről általunk tárolt személyes adatokat frissítsük, vagy kijavítsuk az Ön által hibásnak vagy hiányosnak ítélt személyes adatokat;
 • kérelmezni, hogy az Önről általunk tárolt személyes adatokat töröljük, vagy korlátozzuk az ilyen személyes adatok kezelését;
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen;
 • adatairól géppel olvasható formátumban másolatot kérni, vagy azt kérni, hogy azokat továbbítsuk valamely másik szervezet részére (adathordozhatóság joga); és/vagy
 • visszavonni a hozzájárulását az Ön személyes adatainak kezeléséhez (amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, és a hozzájárulás az egyetlen érvényes jogalapja az adatkezelésnek).

Amennyiben a fent megjelölt jogait gyakorolni szeretné, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megjelölt módon. Minden kérést a vonatkozó jogszabályok alapján dolgozunk fel ésszerű időn belül. Javasoljuk, hogy kéréséhez csatoljon személyazonosságot igazoló dokumentumokat, és kérését pontosan és egyértelműen fogalmazza meg. A vonatkozó jogszabályok szerint az adataihoz való hozzáférési igényért díjat számíthatunk fel.

Hozzájárulás visszavonása, a személyes adatok törlése

Ön kérheti személyes adatainak törlését a Workday rendszerből, és amennyiben az Ön adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, visszavonhatja személyes adatainak PwC általi kezeléséhez való hozzájárulását. Ehhez kérjük, küldje el kérését a hu_dataprotection@pwc.com e-mail címre. A PwC-nek a kiválasztási eljárás részeként kezelnie kell az Ön személyes adatait a jelentkezése elbírálásához, ezért amennyiben Ön személyes adatainak törlését kéri a Workday rendszerből, a PwC-nek adott esetben le kell állítania az Ön jelentkezési folyamatát. A fentiektől függetlenül a PwC ésszerű, de korlátozott ideig megőrizhet bizonyos, az Ön jelentkezésével kapcsolatos információkat a vonatkozó jogi érvényesítése, védelme vagy nyilvántartási kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

Ha további részleteket szeretne megtudni a PwC Workday rendszerhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységéről, vagy bármilyen egyéb kérdése van, kérjük, írjon a PwC-nek a hu_dataprotection@pwc.com e-mail címre.

Adatbiztonság

A PwC általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat vezetett be annak érdekében, hogy megakadályozza az Ön személyes adatainak elvesztését, megsemmisülését vagy az azokkal történő visszaélést.

A PwC megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosított annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen továbbítását vagy feldolgozását, valamint a személyes adatok véletlen elvesztését, megsemmisülését vagy sérülését.

Adatkezelő és elérhetősége

A Workday rendszeren keresztül megadott személyes adatok tekintetében az a PwC tagvállalat az adatkezelő, amelyhez Ön az adott pozícióra való jelentkezését beadta.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van ezzel az adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vagy szeretne élni a fent meghatározott jogaival, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Email: hu_dataprotection@pwc.com

Levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Reméljük, soha nem kerül rá sor, de ha panaszt szeretne tenni személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mailt a panasz részletezésével a hu_dataprotection@pwc.com címre. Minden beérkező panaszt kivizsgálunk és haladéktalanul megválaszolunk. A vonatkozó jogszabályok értelmében jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelemért felelős helyi felügyeleti hatósághoz is.

A jelen adatkezelési tájékoztató módosításai

Ez az adatkezelési tájékoztató legutóbb 2018 augusztusában került módosításra. Az adatkezelési tájékoztatót bármikor frissíthetjük, amely frissített verziót itt tesszük közzé. Az új vagy módosított adatkezelési tájékoztató a módosítás időpontjától érvényes. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a tájékoztatót, hogy naprakész lehessen arról, hogyan védjük az Ön adatait.

 

Kövessen minket!