Μείωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης

Μάιος 2019

 

Από 01.06.19 και έως την 31.05.2022 το ποσοστό για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. όλων των μισθωτών ασφαλισμένων πριν και μετά την 01.01.1993, θα ανέρχεται σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4387/2016.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη θα υπολογίζεται πλέον με συντελεστή μειωμένο κατά 0,25%, για όσους μισθωτούς εντάσσονται στην επικουρική ασφάλιση του  Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται παράδειγμα με τη διαμόρφωση του πακέτου κάλυψης 101 (κλάδοι ασθενείας, συντάξεως, ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ):

Κλάδος (ΚΠΚ 101) Έως 31.05.19 01.06.19 - 31.05.22  
Ασφαλισμένος Εργοδότης Ασφαλισμένος Εργοδότης
Σύνταξης 6,67% 13,33% 6,67% 13,33%
Ασθένειας 2,55% 4,55% 2,55% 4,55%
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) 3,50% 3,50% 3,25% 3,25%
Συνεισπραττόμενοι κλάδοι (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) 3,28% 3,68% 3,28% 3,68%
Σύνολο 16,00% 25,06% 15,75% 24,81%

Contact us

Άρτεμις Μίχα

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874661

Follow us on: