Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Υποβαλλόμενα έντυπα

Στις 22/6/2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ απόφαση σχετικά με τον επανακαθορισμό όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ με βάση την οποία κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τα έντυπα:

 • Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)
 • Ε4: Πίνακας προσωπικού
 • Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
 • Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)
 • Ε7: Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου
 • Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
 • Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας
 • Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση
 • Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

καθώς και νέα έντυπα που αφορούν σε ωφελούμενους, πρακτική άσκηση και μαθητεία ως κάτωθι:

 • Ε3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση
 • Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση
 • Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας

View more

Σημαντικές Μεταβολές που επιφέρει η απόφαση

 • Δεν απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικού εντύπου Ε4 όταν ο εργοδότης αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο
 • Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΕΡΓΑΝΗ.
 • Σε περίπτωση εθελούσιας εξόδου εργαζομένων υποβάλλεται το έντυπο Ε5 με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.

View more

Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης

Η απόφαση επιφέρει σημαντικές μεταβολές στον τρόπο και χρόνο υποβολής του εντύπου Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, ως ακολούθως:

Τρόπος Υποβολής

Το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου Ε8 μέσω κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνίας υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στο χρήστη σχετικό μήνυμα.

Χρόνος Υποβολής

Το έντυπο Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμής υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.

Ημερομηνία Εφαρμογής

Το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου από 1/7/2018.

Μέχρι 31/8/2018 μπορεί να υποβάλλεται το έντυπο Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης), το οποίο επισυνάπτεται στην 5072/6/2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (7449 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την υπερωριακή απασχόληση που θα πραγματοποιηθεί εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2018.

Από 1/9/2018 οι εργοδότες θα υποβάλλουν υποχρεωτικά το έντυπο Ε8 (Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης) της παρ. 2.6 του άρθ. 2 της παρούσας τηρώντας τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθ. 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 (88 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθ. 36 του ν. 4488/2017 (137 Α’).

View more

Contact us

Άρτεμις Μίχα

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874661

Follow us on: