Επιδότηση Εργοδοτικών Εισφορών

Ιούνιος 2019

Την 3η Ιουνίου 2019 ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου για την υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς έως 25 ετών. Σε συνέχεια της προηγηθείσας υπουργικής απόφασης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτό. Οι δικαιούχοι εργοδότες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οικονομικά στην ελληνική επικράτεια και να τηρούν την εργατική νομοθεσία. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι εργοδοτικές εισφορές κύριας σύνταξης πλέον καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις μειωμένες κατά 50%, για τους απασχολούμενους μισθωτούς που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών και της διάρκειας της σύμβασής τους. Η ισχύς των προαναφερθέντων ορίζεται ως αναδρομική από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Παρέχεται η δυνατότητα για την εφαρμογή των ανωτέρω κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από τη μισθολογική περίοδο του Ιουνίου και εφεξής. Για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου οι εργοδότες μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, με κατάθεση Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης, για τη διαχείριση των οποίων αναμένεται έκδοση νεότερου εγγράφου. Τέλος, η επιχείρηση δύναται να αιτείται και να λαμβάνει βεβαίωση υπαγωγής στο πρόγραμμα από τον ασφαλιστικό οργανισμό, κατά την έκδοση της οποίας θα εξετάζεται η τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων.

Contact us

Άρτεμις Μίχα

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874661

Follow us on: