Πρόσφατες αλλαγές που προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία

Με αφορμή πρόσφατη δημοσίευση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους παραθέτουμε τις σημαντικότερες μεταβολές που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις και στις υποχρεώσεις των εργοδοτών.

Επέκταση της κρίσιμης περίοδού της Ειδικής Άδειας Θηλασμού & Φροντίδας

Με την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 124/2018 κρίθηκε ότι η Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας (Εξάμηνο ΟΑΕΔ) επεκτείνει το κρίσιμο διάστημα του μειωμένου κατά μία ώρα ημερήσιου χρόνου εργασίας με αποτέλεσμα:

  • στην περίπτωση που γίνεται χρήση της Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας το δικαίωμα να ασκείται για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας
  • στην περίπτωση που δεν γίνεται χρήση του εξάμηνου ΟΑΕΔ το χρονικό διάστημα του δικαιώματος παραμένει στους τριάντα (30) μήνες

Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά η νομοθεσία παραμένει ως είχε και κατ’ επέκταση με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη η ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας (30 μηνών η 18 μηνών) δύναται να αντικατασταθεί από συνεχόμενη ισόχρονη άδεια μετά αποδοχών.

View more

Ειδική Άδεια Αιμοληψίας

Εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αιμοληψία πλέον δικαιούνται άδεια μετ’ αποδοχών για την ημέρα της αιμοληψίας με την υποχρέωση (i) να ενημερώσουν εγκαίρως τον εργοδότη, ήτοι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την αιμοληψία εκτός αν παρίσταται έκτακτη ανάγκη, και (ii) να προσκομίσουν στον εργοδότη σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος όπου πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.

Οι εργαζόμενοι δύναται να κάνουν χρήση της άδειας αιμοληψίας κατά το μέγιστο δύο (2) φορές το χρόνο. Διευκρινίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη σε περιπτώσεις ταυτόχρονων αιτημάτων εργαζόμενων, κατόπιν συνεννόησης των δυο μερών και αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης, να χορηγήσει την άδεια το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της αιμοληψίας.

View more

Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας

Η ανάθεση των καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας προϋποθέτει πλέον την αποτύπωση στην ηλεκτρονική βάση του ΟΠΣ ΣΕΠΕ της σύμφωνης γνώμης των αντισυμβαλλόμενων οι οποίοι είναι κατά περίπτωση: (i) ο Εργοδότης (ii) ο Τεχνικός Ασφάλειας και (iii) η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ). Εφεξής ο Εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων το οποίο αφού ελέγχεται ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου στη συνέχεια αποστέλλεται μέσω του ΟΠΣ ΣΕΠΕ για την αποδοχή ή μη της σύμβασης από τον Τεχνικό Ασφάλειας και την ΕΞΥΠΠ.

Αν επέλθει τροποποίηση των όρων της σύμβασης ο Εργοδότης γνωστοποιεί τις μεταβολές μέσω του ΟΠΣ ΣΕΠΕ ενώ σε περίπτωση μονομερούς διακοπής της σύμβασης η δήλωση είναι αναγκαίο να είναι αιτιολογημένη. Υπενθυμίζεται ότι οι συμβάσεις που είχαν υποβληθεί επιτόπια έως την 30/6/2018 λήγουν αυτοδικαίως την 1/4/2019 και ώρα 13:00 και συνεπώς απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή τους.

View more

Contact us

Άρτεμις Μίχα

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874661

Follow us on: