Συνηθέστεροι τύποι Εμπορικών Εταιρειών

Ημερομηνία: 14 & 15 Οκτωβρίου 2024
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρες: 18:00-21:00


Το σεμινάριο 

Το σεμινάριο έχει στόχο να παρουσιάσει, τους συνηθέστερους τύπους εμπορικών εταιρειών δηλαδή τις Ανώνυμες (Α.Ε.), τις Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ και Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε.), τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.), τις Ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) και τις Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ)


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Ενημερωθείτε σε ένα διήμερο για τις διατάξεις που διέπουν τη σύσταση των συνηθέστερων τύπων εμπορικών εταιρειών και αντιμετωπίστε τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Δικηγόρους
 • Στελέχη χρηματοδοτικών οργανισμών
 • Λογιστές και βοηθούς λογιστών
 • Συμβούλους επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματίες

Περιεχόμενο

1. Για Ανώνυμη εταιρεία (Νόμος 4548/2018):

 • Επωνυμία, καταστατικό, διάρκεια και έλεγχος κατά την ίδρυση της Α.Ε.
 • Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο ΓΕ.ΜΗ.
 • Μετοχικό κεφάλαιο και εισφορές σε είδος: τρόποι κάλυψης και αποτίμησης τους
 • Τρόποι και πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου
 • Αύξηση, μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου
 • Μετοχές Ανώνυμης Εταιρίας: έκδοση, πρωτότυπη κτήση και μεταχείριση τους
 • Ομολογίες: απόκτηση, μεταβίβαση και ειδικοί όροι
 • Κοινοί και εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο: ο διορισμός, τα μέλη, τα καθήκοντα, οι αμοιβές και οι αποφάσεις του ΔΣ
 • Ο διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου ως συμβούλου - διαχειριστή
 • Αρμοδιότητες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης: αποφάσεις με απαρτία και αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση
 • Ατομικά και συλλογικά δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων
 • Έγκριση, υπογραφή και δημοσίευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Διάθεση Κερδών: προϋποθέσεις, καθαρά κέρδη και μέρισμα
 • Λύση και εκκαθάριση Ανωνύμων Εταιριών
 • Αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρίες
 • Ποινικές Διατάξεις και παραβιάσεις

2. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία (Νόμος 4072/2012

 • Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Εταιρική διαφάνεια
 • Ίδρυση Εταιρεία, διαδικασία, ΓΕΜΗ, ευθύνη ιδρυτών
 • Διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας
 • Τήρηση βιβλίων, Ευθύνη διαχειριστή
 • Αποφάσεις εταίρων και Συνέλευση εταίρων
 • Εταιρικά μερίδια και Εισφορές εταίρων
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

3. Ομόρρυθμη Εταιρεία – Ετερόρρυθμη Εταιρεία

 • Επωνυμία
 • Δημοσιότητα
 • Εταιρική Σύμβαση
 • Λήψη Αποφάσεων - Διαχείριση
 • Ευθύνη Εταίρων – Ευθύνη Ετερόρρυθμου εταίρου
 • Λύση εταιρείας

4. Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

 • Επωνυμία, Εταιρικό Κεφάλαιο (Αύξηση – Μείωση) και Εισφορές σε Είδος
 • Σύμβαση, διάρκεια, Δημοσιότητα, ΓΕΜΗ
 • Γενική Συνέλευση Εταίρων
 • Διαχειριστές και Υπογραφή διαχειριστών
 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • Διανομή Κερδών, Αποθεματικό
 • Υποχρεώσεις εταίρων
 • Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 • Λύση και Εκκαθάριση

5. Φορολογικά Θέματα Εμπορικών Εταιρειών

 • Φορολογητέα κέρδη ή Ζημίες
 • Ο Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος
 • Η προκαταβολή φόρου
 • Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Εισηγητές

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC
 • Σπύρος Βάλβης, Senior Manager PwC

 

Κόστος

 • 140 € ανά άτομο
 •  Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: