Νέο Απαιτητικό Πλαίσιο Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος

για Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ελεγκτές


Ημερομηνίες
29 & 31/01/2019
Διάρκεια 10 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης
 


Το σεμινάριο 

Με το νέο Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) προσαρμόσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/849 αλλά και τα τις νέες Συστάσεις της FATF. Ριζικές αλλαγές επήλθαν με το νέο νόμο σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3691/2008) κυρίως ως προς τις υποχρεώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών, λογιστών και φοροτεχνικών καθώς και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών αλλά και τον τρόπο εποπτείας τους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αντίστοιχα.

 


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων καθώς ανήκουν σε ένα κλάδο υψηλού κινδύνου.

Οι διοικητικές κυρώσεις για τα υπόχρεα αυτά πρόσωπα, σε περίπτωση παραβάσεων και μη συμμόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου (ύψους μέχρι € 1 εκατ. στις εταιρείες δικηγόρων και, επί πλέον, στα μέλη διοίκησης τους αλλά και στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα (δικηγόρους ή συμβολαιογράφους) και δεν επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε ελεύθερους Επαγγελματίες
  • Σε εταιρίες Λογιστικών - Φοροτεχνικών υπηρεσιών
  • Σε Ορκωτούς Λογιστές, Ελεγκτές ή Ελεγκτικές Εταιρίες

Περιεχόμενο

  • Οι γενικές και ειδικότερες τροποποιήσεις που επιφέρει ο νόμος Ν.4557/2018. 
  • Ανάλυση των νέων υποχρεώσεων (εκ του άρθρου 35 του νόμου) των ορκωτών ελεγκτών λογιστών - Επί μέρους παράγοντες κινδύνου αναφορικά με τις παρεχόμενες ελεγκτικές, λογιστικές/φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, τα είδη και χαρακτηριστικά των πελατών και τις λοιπές παραμέτρους κινδύνου και εφαρμογή της «προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο» - Risk Based Approach. 
  • Tα αναλογικά του κινδύνου μέτρα Συνήθους, Αυξημένης και Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας που καλούνται να λαμβάνουν τα εν λόγω υπόχρεα πρόσωπα. 
  • Βέλτιστες πρακτικές και πρακτικά παραδείγματα και λήψης μέτρων επιμέλειας, παρακολούθησης και αναφοράς ασυνήθων συναλλαγών και εν γένει οργάνωσης της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης.

Εισηγητές

Διακεκριμένα πρώην στελέχη Εποπτικών Αρχών με αρμοδιότητα την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος.

Κόστος

  • ​420€​ 
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: