Εφαρμογή Νέου Νομικού Πλαισίου για Δημόσιες Συμβάσεις

Νόμος 4412/2016 - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

Περίοδος

06/02/2018

Διάρκεια

12 ώρες

Κόστος

450€


Σύντομη περιγραφή

Οι διατάξεις του νόμου 4412/2016 ρυθμίζουν τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα κριτήρια ανάθεσης, τις τεχνικές και τα εργαλεία για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Επίσης ρυθμίζουν τους λόγους αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και το νέο νομικό πλαίσιο των ενδικοφανών προσφυγών στο προσυμβατικό στάδιο.  Επισημαίνεται ότι ο νόμος ψηφίσθηκε 8.8.2016 (ΦΕΚ 147Α). 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Δικηγόρους,  Επιχειρηματίες, Λογιστές, Στελέχη εταιριών με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις. 
 


Θέματα που θα παρουσιαστούν

 • Δημόσιες συμβάσεις: Νόμος 4412/2016, Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • Διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 • Λόγοι αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις
 • Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 • Καλή διακυβέρνηση δημοσίων συμβάσεων
 • Τεχνικές και εργαλεία για ηλεκτρονικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
 • Υποδείγματα Διακήρυξης για συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
 • Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του ν.4412/2016 και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμηθειών 
 • Το νέο νομικό πλαίσιο των ενδικοφανών προσφυγών στο προσυμβατικό στάδιο
   

Εισηγήτρια

Κυριακή Σιδηροπούλου, LL.M. Heidelberg, Προϊσταμένη Γραφείου Διεθνών Σχέσεων -Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

View more

Ημέρες πραγματοποίησης

6/2, 7/2, 14/2 και 15/2/2018

View more

Ώρες διεξαγωγής

18.00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 6874256
Email

Follow us on: