Νόμος Ανώνυμων Εταιρειών - Ν. 4548/2018

Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου 2023
Διάρκεια: 3 ώρες
 


Το σεμινάριο 

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων με το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, όπως ισχύει με τον  Ν 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104). Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται από τη 1η Ιανουαρίου 2019.

 


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 
 • Ενημερωθείτε και κατανοήστε το νέο δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας
 • Αντιμετωπίστε τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας

Σε ποιους απευθύνεται

 

 • Λογιστές
 • Ορκωτούς ελεγκτές
 • Στελέχη ​επιχειρήσεων και ​εταιριών​
 • Επιχειρηματίες
 • δικηγόρους - νομικούς συμβούλους, οι οποίοι ασχολούνται με το εμπορικό, εταιρικό και οικονομικό δίκαιο
 • Οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων

 

Περιεχόμενο

 
 • Επωνυμία, καταστατικό, διάρκεια και έλεγχος κατά την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας 
 • Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο ΓΕ.ΜΗ. 
 • Μετοχικό κεφάλαιο και εισφορές σε είδος: τρόποι κάλυψης και αποτίμησης τους 
 • Τρόποι και πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου
 • Αύξηση, μείωση και απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου
 • Μετοχές Ανώνυμης Εταιρίας: έκδοση, πρωτότυπη κτήση και μεταχείριση τους 
 • Ομολογίες: απόκτηση, μεταβίβαση και ειδικοί όροι
 • Κοινοί και εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι 
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο: ο διορισμός, τα μέλη, τα καθήκοντα, οι αμοιβές και οι αποφάσεις του ΔΣ 
 • Ο διορισμός Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου ως συμβούλου - διαχειριστή 
 • Αρμοδιότητες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης: αποφάσεις με απαρτία και αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση
 • Ατομικά και συλλογικά δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων
 •  Έγκριση, υπογραφή και δημοσίευση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 • Ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Διάθεση Κερδών: προϋποθέσεις, καθαρά κέρδη και μέρισμα 
 • Λύση και εκκαθάριση Ανωνύμων Εταιριών 
 • Αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρίες 
 • Ποινικές Διατάξεις και παραβιάσεις 
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις: ποιες παραμένουν σε ισχύ, ποιες απαιτούν προσαρμογή του καταστατικού και ποιες εμπίπτουν

Εισηγητές

 

 • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Κόστος

 • ​100€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: