Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την υποβολή της αίτησης σε εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται στην PricewaterhouseCoopers Business Solutions AE (PwC) ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, προκειμένου να τηρείται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Ν.2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνονται προς την PwC με την αίτηση αυτή ή θα δηλωθούν στο μέλλον στα πλαίσια συμμετοχής στο σεμινάριο.

Η συγκατάθεση του αιτούντα περιλαμβάνει όχι μόνο την τήρηση του αρχείου, αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών που τηρεί ή θα τηρεί η PwC στο μέλλον κατά την έννοια του Ν. 2472/1997.

Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την PwC για τους σκοπούς της διεξαγωγής των σεμιναρίων και για την εκπλήρωση υποχρεώσεών της που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αφορούν την διεξαγωγή των σεμιναρίων, όπως ενδεικτικά υποχρεώσεις που ορίζονται από την φορολογική νομοθεσία, ΟΑΕΔ, κλπ.

Η PwC προτίθεται να κάνει χρήση των δεδομένων και του αρχείου ενόσω διαρκούν τα σεμινάρια, μετά τη λήξη των οποίων μπορεί να περιορίζει τη χρήση σε καθαρά στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς και για την εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεών της.


Η PwC δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται προς τις αρμόδιες αστυνομικές, ανακριτικές, δικαστικές ή/και διοικητικές αρχές, στις περιπτώσεις που την παροχή των εν λόγω δεδομένων επιβάλλει ο νόμος.


Ο αιτών έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρα δεδομένα που τον αφορούν προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 αντίστοιχα.


Για το σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την PwC επί της Λ. Κηφισίας 260-262, 15232, Χαλάνδρι, τηλέφωνα: +30 210 6899000, fax: +30 210 6874444, υπόψη υπευθύνου σεμιναρίων Αριστείδη Πανολαρίδη.

Περιορισμός ευθύνης PwC

Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι εισηγητές ενεργούν αποκλειστικά με την ιδιότητά τους ως εισηγητές που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και με καμία άλλη επαγγελματική ιδιότητα ή τίτλο, όπως για παράδειγμα, σύμβουλοι, λογιστές, ορκωτοί λογιστές, φοροτεχνικοί, εκτιμητές κ.α.

Τα συμπεράσματα, οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται τόσο από τους εισηγητές κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου όσο και στο υλικό που θα διανεμηθεί δεν αποτελούν με κανέναν τρόπο συμπεράσματα, γνωμοδοτήσεις ή απόψεις καμίας εταιρείας από το δίκτυο των εταιρειών μελών της PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) και δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο, καμία από αυτές.


Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης αποτελούν αποκλειστικά υπηρεσίες εκπαίδευσης και δεν αποτελούν κανένα άλλο είδος υπηρεσιών που προσφέρουν ή θα μπορούσαν να προσφέρουν οι εταιρείες μέλη του δικτύου της PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) όπως ενδεικτικά έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, ειδικούς έλεγχους (due diligence), αποτιμήσεις, παροχή λογιστικών, χρηματοοικονομικών φορολογικών ή νομικών υπηρεσιών.


Η PwC δεν ευθύνεται για αποφάσεις που θα λάβουν οι συμμετέχοντες βασιζόμενοι μόνο στις εισηγήσεις ή στο υλικό που διανέμεται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το κείμενο, οι ασκήσεις και τα παραδείγματα που διανέμονται ως εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπούν μόνο σε γενική ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: