Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων, Ελεύθερων Επαγγελματιών Πληττόμενων από τον COVID-19

Επιταγή κατάρτισης (Voucher) 600 €

Ο εκπαιδευτικός φορέας της PwC είναι Πιστοποιημένος Πάροχος Κατάρτισης, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας με αριθμό 305/6-4-2020.

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων.

Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.


Θεματικές ενότητες

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

 

Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά & εργαλεία

Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές - Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο - Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται
με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

 


 

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας:

 • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι
 • ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Περιεχόμενο

Η δράση που θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

 • Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους, αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εφόσον το επιθυμεί ο ωφελούμενος.

  Συγκεκριμένα οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης είναι:
 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής

Το Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης περιλαμβάνει αποκλειστικά θεωρητικό μέρος και είναι συνολικής διάρκειας εκατό (100) διδακτικών ωρών.
Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορείτε να συμμετάσχετε οποιαδήποτε ώρα της επιλογής σας, εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα λάβετε σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προγράμματος Κατάρτισης, ενώ στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Μετά την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας με αριθμό 351/ 14-4-2020, η 25η Απριλίου 2020 είναι η τελευταία ημέρα έναρξης του προγράμματος έναντι της αρχικά ορισθείσας Δευτέρας 20ης Απριλίου 2020.

Το Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως και την 31η Μαΐου 2020 (έναντι αρχικής ημερομηνίας Πέμπτη 30 Απριλίου 2020). 

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 600 €, για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης

Η PwC συνεργάζεται με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (πλατφόρμα) www.iclass.gr , Αριθμός Συστήματος: 2153.

Contact us 

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

+30 210 6874559

Email

Μαρία Αναστασίου

Associate, Advisory, Athens, PwC Greece

+30 210 6874790

Email

Αριστούλα Διαμαντή

Advisory, Administrative, Athens, PwC Greece

+30 21 0811 4175

Email

Ελένη Γεωργάκη

Associate, Advisory, Athens, PwC Greece

+30 210 8114205

Email

Ειρήνη Συγούρου

Associate, Advisory, Athens, PwC Greece

+30 210-8114127

Email

Ευαγγελία Καραγιάννη

Associate, Advisory, Athens, PwC Greece

+30 210-6874077

Email

Ελπίδα Σιχίδη

Trainee Advisory, Athens, PwC Greece

+30 210 8114186

Email

Follow us on: