Χρηματοοικονομικά Μέσα

Η λογιστική του δανειστή (επένδυση) και του δανειζόμενου (οφειλή)

Έναρξη: 6 Ιουλίου 2020
Ημερομηνίες: 6 & 7 Ιουλίου 2020
Διάρκεια: 8 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το σεμινάριο

Το σεμινάριο αναλύει τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, και ειδικότερα εστιάζει στην λογιστική τους τόσο στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ όσο και στο πλαίσιο των ΕΛΠ.
Μέσα από παραδείγματα εφαρμογής και αναφορές σε άρθρα του προτύπου (ΔΠΧΑ 09) όσο και παραγράφους του νόμου περί ΕΛΠ (Ν.4308/2014) αναλύουμε τις λογιστικές και αναδεικνύουμε τις διαφορές των δύο πλαισίων.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη


• Το σεμινάριο συγκεντρώνει θέματα σχετικά με τα δάνεια που συνήθως βρίσκονται διάσπαρτα σε πολλά διαφορετικά σεμινάρια,
• Δίνει στον λογιστή μια πλήρη εικόνα του χειρισμού των δανείων τόσο στο παθητικό όσο και στο ενεργητικό (τοκισμός, απομείωση, εύλογη αξία, αναβαλλόμενος φόρος),
• Αναφέρεται και συγκρίνει τα δύο λογιστικά πλαίσια που ισχύουν σήμερα στην χώρα μας (ΔΠΧΑ και ΕΛΠ)

Σε ποιους απευθύνεται

• Οικονομικούς διευθυντές και υπευθύνους λογιστηρίων,
• Οικονομικούς αναλυτές και γενικότερα χρήστες των οικονομικών καταστάσεων που θέλουν να καταλάβουν πως η λογιστική των δανείων επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις,
• Financial controllers και εσωτερικούς ελεγκτές που θέλουν να έχουν μια σφαιρική άποψη και γνώση των συναλλαγών αυτών.

Περιεχόμενο

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιγραφή και έννοιες,
• Δάνεια και μετοχικό κεφάλαιο, η σχέση. Πότε μια μετοχή θεωρείται δάνειο, πότε ένα δάνειο θεωρείται στοιχείο ιδίων κεφαλαίων,
• Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση δανείων ως υποχρέωση και ως απαίτηση (έξοδα έκδοσης, διαφορές υπό / υπέρ το άρτιο, κλπ.),
• Μεταγενέστερη επιμέτρηση δανείων, υπόλοιπο δανείου, αναγνώριση των τόκων ως έσοδο και ως έξοδο,
• Δάνεια σε ξένο νόμισμα, αποτίμηση, επιμέτρηση του τόκου,
• Δάνεια μετατρέψιμα (ομολογιακά) σε μετοχές,
• Επανεκτιμήσεις της διάρκειας / εξέλιξης των πληρωμών ενός δανείου (επανεκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών),
• Τροποποιήσεις (π.χ. ρυθμίσεις, άφεση χρέους) των όρων ενός δανείου και αναγνώριση κατά την ρύθμιση αλλά και μετά,
• Απομείωση (ECL) έντοκης απαίτησης σε περιβάλλον ΔΠΧΑ και ΕΛΠ αντίστοιχα,
• Έντοκα δάνεια (στο ενεργητικό ή στο παθητικό) αποτιμώμενα σε εύλογη αξία,
• Αναβαλλόμενη φορολογία σε διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης όσον αφορά σε δάνεια.

  •  

Εισηγητές

 

Εξειδικευμένος συνεργάτης, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

  • 100€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: