Λογιστικές & Φορολογικές Εργασίες Τέλους Χρήσης

Περίοδος

03 Δεκεμβρίου 2019

Διάρκεια

48 ώρες

Κόστος

Εταιρίες & Ιδιώτες: 780€
Λογιστικά Γραφεία: 650€  


Σύντομη περιγραφή

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις απαραίτητες εργασίες τέλους χρήσης που θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τα ειδικότερα θέματα που θα αντιμετωπίσουν οι οικονομικές διευθύνσεις και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.

Η ύλη του σεμιναρίου είναι επικαιροποιημένη με τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013) και τις σχετικές εκδοθείσες εγκυκλίους της Γ.Γ.Δ.Ε.. . 


Διδακτέα ύλη

• Το λογιστικό κύκλωμα των εργασιών τέλους χρήσης με παρουσίαση ολοκληρωμένου πρακτικού παραδείγματος
• Η Απογραφή των περιουσιακών στοιχείων - Καταχώρηση σε Λογιστικά Αρχεία
• Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων (Πάγια, Αποθέματα, Συναλλαγματικές διαφορές κ.λ.π.) σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (4308/2014)
• Η Αποτίμηση των Αποθεμάτων και η Αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4172/2013
• Επιχειρηματικές δαπάνες (Άρθρα 22, 22Α, 23 και 49 Ν. 4172/2013)
• Φορολόγηση Παροχών σε είδος (Άρθρο 13 του Ν. 4172/2013)
• Φορολογικές και Λογιστικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 του Ν. 4172/2013)
• Σχηματισμός Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα
• Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις - Λογιστικές και Φορολογικές (Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013)
• Η χρονική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων
• Δηλώσεις Φορολογίας Νομικών Προσώπων (Α.Ε., ΕΠΕ/ Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. )
• Προκαταβολή επόμενης χρήσης
• Η διανομή και η φορολόγηση κερδών και αμοιβών μελών Δ.Σ.
• Φορολογία Μερισμάτων
• Η αντιμετώπιση των λογιστικών και φορολογικών ζημιών
• Θέματα ΦΠΑ τέλους χρήσης και συμφωνία με Γενική Λογιστική
• Διαδικασίες Δημοσιότητας Εταιρικών Πράξεων (ΓΕΜΗ)
• Πρακτικά έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
• Το έντυπο Ε9
• Τι ισχύει για τη Φορολογία Ακινήτων

Εισηγητές

Στελέχη του Φορολογικού και Λογιστικού τμήματος της PwC

View more

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου)

View more

Χορήγηση Πιστοποιητικών

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: