Προβλήματα Επάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων και Μέθοδοι Επίλυσης


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 8 ώρες 250€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Εξέταση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την ανεπάρκεια των ιδίων κεφαλαίων και προσέγγιση των μεθόδων για την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και τη σχετική φορολογική νομοθεσία.

Διδακτέα ύλη:

Ημέρα 1η – Γενικά περί των Οικονομικών καταστάσεων και των Ιδίων Κεφαλαίων από τη λογιστική και τη φορολογική διάσταση

 • Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΑΕ και ΕΠΕ (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης, Γενική εκμετάλλευση, Προσάρτημα, Έκθεση Δ.Σ.)
 • Μελέτη παρατηρήσεων  Ορκωτών Λογιστών από δημοσιευμένους Ισολογισμούς
 • Τρόποι εξέτασης - ανάγνωσης  των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να εντοπιστούν τα κρίσιμα στοιχεία για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας.
 • Η εφαρμογή των άρθρων 47 και 48α του Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τη φορολογική νομοθεσία

Ημέρα 2η - Τα ίδια Κεφάλαια και η λειτουργία των αντίστοιχων λογαριασμών

 • Μετοχικό Κεφάλαιο (Αύξηση – μετρητοίς ή με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων,  Επιστροφή, Μείωση, Απόσβεση κεφαλαίου). Φορολογική προέκταση των ανωτέρω γεγονότων.
 • Σχηματισμός της «διαφοράς υπέρ το άρτιο»
 • «Τακτικό Αποθεματικό» (πως σχηματίζεται, μέχρι ποιο ύψος κρατείται, μπορεί να διανεμηθεί και από ποιο ποσό και πάνω,  Αν φορολογείται σε περίπτωση διανομής κ.λ.π.). Θα αναλυθούν επιπροσθέτως και τυχόν άλλοι τρόποι αξιοποίησης ή μεταχείρισης του τακτικού αποθεματικού, πλην της διανομής του, όπως λ.χ η διάθεση του προς κάλυψη ζημιών
 • «Αποθεματικά» (πως σχηματίζονται, πως κεφαλαιοποιούνται, πως φορολογούνται)
 • «Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο»
 • Οι "Προσωρινές καταθέσεις μετόχων"
 • Διαγραφή ζημιών
 • Παραδείγματα
 • Θα εξεταστούν και θα αναλυθούν οι συνήθεις πρόσφοροι τρόποι αποκατάστασης της καθαρής θέσης

Εισηγητής: 

Πανολαρίδης Αριστείδης, Ορκωτός Λογιστής, Senior Manager PwC

Ώρες διεξαγωγής: 

17:30 – 21:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).