Πρακτική Εφαρμογή IFRS - Από το Ελληνικό Ισοζύγιο στις IFRS Οικονομικές Καταστάσεις

Περίοδος

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια

24 ώρες

Κόστος

 • Εταιρίες & Ιδιώτες: 550 €
 • Λογιστικά Γραφεία: 500 €


Σύντομη περιγραφή

Πρακτική εξομοίωση, κατάρτισης ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, ξεκινώντας από τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π. (ΕΓΛΣ) και το Ν. 2190/20 και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τις υποστηρίζουν. Κατά τη μετάβαση αντιμετωπίζονται πολλές συνηθισμένες προσαρμογές των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ καθώς και σύνθετα θέματα που συχνά δυσκολεύουν όσους προετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.

Σκοπός

 • Κατανόηση στην πράξη του λογιστικού χειρισμού πολλών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη σύνταξη ατομικών και ενοποιημένων οικονομικώνκαταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ
 • Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων των ΔΛΠ / ΔΠΧΑ σε ρεαλιστικές περιπτώσεις
 • Τεχνικές προετοιμασίας και μέθοδοι παρακολούθησης των προσαρμογών από τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ
 • Κατανόηση των στοιχείων και πληροφοριών που χρειάζονται για την προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων με ΔΛΠ / ΔΠΧΑ καθώς και των   πρακτικών δυσκολιών στην εξεύρεσή τους και τρόποι υπέρβασης των δυσχερειών αυτών
 • Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να χειριστούν στην πράξη ανάλογες μετατροπές και την προετοιμασία ΔΠΧΑ οικονομικών καταστάσεων

Απευθύνεται

 • Σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων που γνωρίζουν τις αρχές των ΔΠΧΑ και θα κληθούν να ετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις με ΔΛΠ/ΔΠΧΑ
 • Σε χρήστες οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και ενδιαφέρονται για το πώς ακριβώς προκύπτουν τα ποσά αυτών
 • Σε άλλους επαγγελματίες και ιδιώτες που γνωρίζουν τις αρχές των ΔΠΧΑ και ενδιαφέρονται για την πρακτική εφαρμογή τους


Μεθοδολογία προγράμματος:

 • Δίδονται στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και δευτεροβάθμιου ισοζυγίου με βάση τα Ε.Λ.Π.(ΕΓΛΣ)
 • Διατίθενται στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούν εγγραφές προσαρμογής στα ΔΠΧΑ
 • Διερεύνηση και επεξεργασία των εγγραφών προσαρμογής που απαιτούνται για δύο συναπτές χρήσεις
 • Ανάλυση των εργασιών και υπολογισμών που απαιτούνται για τις εγγραφές προσαρμογής
 • Απεικόνιση των εγγραφών προσαρμογής στις οικονομικές καταστάσεις και το ισοζύγιο
 • Προετοιμασία ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών)
 • Προετοιμασία επιλεγμένων γνωστοποιήσεων και συμφωνιών


ΔΠΧΑ που πραγματεύονται 

 • Θέμα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ
 • Ασώματα πάγια – Intangible Assets ΔΛΠ 38
 • Αποσβέσεις ενσώματων παγίων ΔΛΠ 16
 • Χειρισμός προηγούμενων αναπροσαρμογών παγίων ΔΛΠ 16, ΔΠΧΑ 1
 • Μισθώσεις. Αναγνώριση (λειτουργική – χρηματοδοτική), εγγραφές προσαρμογής και γνωστοποιήσεις ΔΛΠ 17
 • Δάνεια (ομολογιακό δάνειο σταθερού επιτοκίου), δάνεια μεταβλητού επιτοκίου ΔΛΠ 32 + 39, ΔΠΧΑ 7
 • Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου και λογιστική αντιστάθμιση κινδύνου ΔΛΠ 32 + 39, ΔΠΧΑ 7
 • Απομείωση περιουσιακών στοιχείων ΔΛΠ 36
 • Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ΔΛΠ 39
 • Ίδιες μετοχές ΔΛΠ 32 + 39
 • Αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων σε συνενώσεις επιχειρήσεων ΔΛΠ 38, ΔΠΧΑ 3
 • Υπολογισμός υπεραξίας ΔΠΧΑ 3
 • Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας ΔΛΠ 36
 • Έσοδα από συγγενής εταιρείες ΔΛΠ 28
 • Συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ίδιου ομίλου ΔΛΠ 27 + 28, ΔΠΧΑ 3
 • Πλήρης ενοποίηση ΔΠΧΑ 3
 • Κατανομή τιμήματος εξαγοράς και υπολογισμός υπεραξίας (PPA & goodwill) ΔΠΧΑ 3
 • Ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ΔΛΠ 28, ΔΠΧΑ 3
 • Καταστάσεις ταμειακών ροών ΔΛΠ 7
 • Αναβαλλόμενη φορολογία ΔΛΠ 12
 • Συμφωνία φόρου / φορολογικού συντελεστή ΔΛΠ 12
 • Διανομή κερδών -
 • Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΔΛΠ 10
 • Αναγνώριση εσόδων ΔΛΠ 18
 • Επενδύσεις σε ακίνητα ΔΛΠ 40
 • Συναλλαγματικές διαφορές ΔΛΠ 21
 • Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ΔΛΠ 19
 • Παροχές που εξαρτώνται από την αξία μετοχών ΔΠΧΑ 2

Εισηγητής

 • Αφράτης Άγγελος, FCCA, Ειδικός εισηγητής επί θεμάτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • Κωστούλα Ηλιάνα, ACCA, Manager PwC
 • Ψαράς Άγγελος, FCCA - IFRS Lecturer

View more

Ώρες διεξαγωγής

17:30 – 21:30

 

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

 

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: