Πρακτική Εφαρμογή των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 30 ώρες 400€ Ιδιώτης Εταιρεία

11η Διοργάνωση
 

Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει πλήρως τους λογιστές στις νέες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014), στις λογιστικές μεθόδους αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και να εξηγήσει με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων.

Σημειώνουμε ότι η ύλη έχει επικαιροποιηθεί με τη Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του Ν. 4308/2014 και με όλες τις Λογιστικές Οδηγίες που έχει εκδώσει η ΕΛΤΕ καθώς και με τις σημαντικότερες αποφάσεις της Φορολογικής Διοίκησης σε ότι αφορά το φορολογικό χειρισμό των θεμάτων ΕΛΠ.

Στόχος:

 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των διατάξεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που ισχύουν από την 1-1-2015 και σύμφωνα με αυτά θα καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις με 31-12-2015 και μετά
 • Η κατανόηση των εννοιών "φορολογικής" και "λογιστικής" βάσης (ισολογισμός), εξηγώντας τις διαφορετικές απαιτήσεις της κάθε μιας σε σχέση με τον αποδέκτη της εκάστοτε πληροφορίας
 • Η τεχνική κατάρτιση του λογιστή στη νέα μορφή των οικονομικών καταστάσεων με πρακτικά και κατανοητά παραδείγματα

Διδακτέα ύλη:

Ενσώματα Πάγια

 • Κόστος κτήσης (Προσθήκες, Βελτιώσεις, Συντήρηση, Επισκευή) (Άρθρο 18)
 • Αποσβέσεις (Ωφέλιμες ζωές, μέθοδοι απόσβεσης, υπολειμματικές αξίες) (Άρθρο 18)
 • Απομειώσεις (Έννοια, Ανακτήσιμη αξία, Αξία σε χρήση, Εύλογη αξία) (Άρθρο 18)
 • Ιδιοπαραγώμενα πάγια (Κόστη, Κεφαλαιοποιούμενοι τόκοι) (Άρθρο 18)
 • Πώληση παγίου (Εγγραφές) (Άρθρο 18)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 01 - Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 01 - Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

Ενσώματα & Άυλα Πάγια

 • Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια (Ορισμοί, Αναπροσαρμογή αξίας παγίου, Κέρδη & ζημίες εύλογης αξίας) (Άρθρο 18)
 • Επενδυτικά ακίνητα (Ορισμοί, Αποτίμηση σε κόστος,  Αποτίμηση σε Εύλογες αξίες) (Άρθρο 24)
 • Άυλα Περιουσιακά στοιχεία (Κριτήρια αναγνώρισης άυλων, Κόστη ανάπτυξης, Υπεραξία, Λοιπά Άυλα, Απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή) (Άρθρο 18)
 • Χρηματοοικονομική μίσθωση κτιρίου και εξοπλισμού (Άρθρο 18) 

Υποχρεώσεις

 • Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Ορισμοί, Κριτήρια αναγνώρισης της υποχρέωσης) (Άρθρο 29)
 • Προβλέψεις (Ορισμοί, Διάκριση από την απομείωση) (Άρθρο 29)
 • Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (Άρθρα 17 & 29)
 • Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Ορισμοί, Τόκοι υπολογισμένοι με το συμβατικό επιτόκιο, Τόκοι υπολογισμένοι με το πραγματικό επιτόκιο (Άρθρο 22)
 • Κρατικές επιχορηγήσεις (Ορισμοί, Λογιστική ως υποχρέωση) (Άρθρο 23)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 05 - Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 05 - Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

Απαιτήσεις, Επενδύσεις & Ίδια Κεφάλαια

 • Εμπορικές απαιτήσεις και απομειώσεις (Πρόβλεψη πελατών)
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις & επενδύσεις). Λογιστική στο κόστος (Άρθρο 19)
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις & επενδύσεις). Λογιστική σε εύλογες αξίες (Άρθρο 24)
 • Προσάρτημα και ειδικές αποκαλύψεις στις εύλογες αξίες
 • Λογαριασμοί Ομάδας 03 & 04 - Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 03 & 04 - Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)
 • Στοιχεία της Καθαρής θέσης (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ίδιες μετοχές) (Άρθρο 26)
 • Συναλλαγματικές διαφορές (Αποτίμηση) (Άρθρο 27)

Κοστολόγηση (Αποθέματα, Έσοδα, Έξοδα)

 • Αποθέματα (Μέθοδοι αποτίμησης, Κόστος με FIFO ή άλλη παραδεκτή μέθοδο, Εύλογες Αξίες) (Άρθρα 20 & 24)
 • Έσοδο (Κριτήρια αναγνώρισης, Κέρδη, Έσοδο από πώληση, Έσοδο από παροχή υπηρεσίας, Έσοδο από κατασκευαστικό έργο με ποσοστό ολοκλήρωσης (Άρθρο 25)
 • Έξοδο (Κριτήρια αναγνώρισης, Ζημίες) (Άρθρο 25)
 • Κοστολόγηση
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος με την χρήση της ομάδας 8 του νέου ισοζυγίου
 • Λογαριασμοί Ομάδας 02 & 06 & 07 - Δομή νέου ισοζυγίου (Άρθρο 03 & Παράρτημα Γ’) & συνδεσμολογία με χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Παράρτημα Δ’)
 • Λογαριασμοί Ομάδας 02 & 06 & 07 - Αντιπαραβολή κωδικοποίησης ισοζυγίου ΕΛΠ και ΕΓΛΣ (Παράρτημα Ε’ Σχεδίου Νόμου)

Αναβαλλόμενος Φόρος

 • Προσδιορισμός φορολογικής και λογιστικής βάσης (Άρθρο 3)
 • Αναβαλλόμενος και τρέχων φόρος (Άρθρο 23)

Ταμειακές Ροές και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
 • Γενικές αρχές κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Αναδρομική διόρθωση  λαθών, Αλλαγή λογιστικών πολιτικών, Συνέχιση της Δραστηριότητας) (Άρθρο 17)

Μετάβαση από το ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ

 • Παράδειγμα Εφαρμογής της Μετάβασης με αναδρομική εφαρμογή λογιστικών πολιτικών
 • Παράδειγμα Εφαρμογής των εξαιρέσεων της μετάβασης (μη αναδρομική εφαρμογή λογιστικών πολιτικών)
 • Η λογιστική της μετάβασης για τον λογαριασμό 16 του ΕΓΛΣ

Προσάρτημα & Συνδεδεμένα Μέρη

 • Το νέο προσάρτημα (Άρθρο 29)
 • Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (Ορισμοί και ζητούμενες αποκαλύψεις)

Σημείωση: 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικές σημειώσεις για την ανωτέρω θεματολογία καθώς και όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή excel στα οποία θα απεικονίζονται οι λύσεις των ασκήσεων

Εισηγητής:

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ

Ώρες διεξαγωγής:

17:30 - 21:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).