Ειδικά θέματα της παρουσίασης των ΔΠΧΑ οικονομικών καταστάσεων

Ημέρες

28/05/2019

Διάρκεια

3 ώρες

Κόστος

180€


Σύντομη περιγραφή

Η συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκει να βοηθήσει το λογιστή που θα συντάξει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ να κατανοήσει την λειτουργία της «Κατάστασης Κέρδους ή Ζημίας», της «Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων» καθώς και το πώς αυτές συνδέονται με τον «Πίνακα Κίνησης Ιδίων Κεφαλαίων», τα κέρδη εις νέον και τα λοιπά αποθεματικά. Επίσης, το πως παρουσιάζεται και πως υπολογίζεται ο αναβαλλόμενος φόρος αλλά και ο τρέχων φόρος εισοδήματος που συνοδεύει τα σχετικά κονδύλια τα οποία εμφανίζονται στους τρείς αυτούς πίνακες των οικονομικών καταστάσεων.

Εισηγητής

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής ΔΠΧΑ και ΕΛΠ.  

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager, PwC Greece
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration, PwC Greece
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: