COVID-19 - Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις Οικονομικές Καταστάσεις

Έναρξη: 24 Ιουνίου 2020
Ώρες: 18:00 - 21:00
Διάρκεια 3 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το σεμινάριο

Το σεμινάριο προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έχει ως σκοπό:
α) να προσεγγίσει τις επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της νέας πραγματικότητας που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19 και
β) να θυμίσει τις βασικές απαιτήσεις επιμέτρησης και αποκαλύψεις των κυριότερων προτύπων που εμπλέκονται, εστιάζοντας στις πιο κρίσιμες παραμέτρους που η επικαιρότητα επηρεάζει.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Το σεμινάριο σκοπεύει να δώσει απαντήσεις στο λογιστή, για να αντιληφθεί σφαιρικά τις επιπτώσεις από την πανδημία που επέφερε ο Covid - 19, προκειμένου να είναι ενήμερος για τα λογιστικά θέματα που ανακύπτουν, όπως:
  • Για ποια θέματα και ποιες συναλλαγές θα πρέπει ο λογιστής να είναι σε εγρήγορση;
  • Ποια θέματα θα μας απασχολήσουν στην επόμενη κατάρτιση οικονομικής κατάστασης και τι προβλέπεται στα σχετικά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
  • Ποιες συναλλαγές πρέπει να αξιολογήσουμε ξανά τα δεδομένα και τους υπολογισμούς μας;
  • Ποια υπόλοιπα λογαριασμών ισολογισμού είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από τη νέα αυτή πραγματικότητα;
  • Ποιες οδηγίες έχουν εκδώσει ήδη εποπτικοί φορείς (εγχώριοι και αλλοδαποί) για το θέμα αυτό;

Σε ποιους απευθύνεται

·        Λογιστές

·        Φοροτεχνικούς

·        Ορκωτούς Ελεγκτές

·        Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις Οικονομικές Καταστάσεις

·        Αναλυτές Οικονομικών Καταστάσεων

·        Επιχειρηματίες

·        Φοιτητές Οικονομικών Σχολών κ.λ.π.

Περιεχόμενο

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο επικεντρώνεται κυρίως:
1) Στην παραδοχή της «συνεχιζόμενης δραστηριότητας» και στη λογιστική των «μεταγενέστερων γεγονότων» για τις ποιο διαδεδομένες περιόδους αναφοράς.
Πότε ξεκίνησε η επίπτωση του ιού; Θα έπρεπε την 31/12 να επέμβω διορθωτικά στα δημοσιευόμενα κονδύλια; Πως θα με επηρεάσει την 31/3/2020 και πως την 30/6/2020;
Συζητούμε κυρίως, τα λογιστικά πρότυπα: ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων», ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού».

2) Στις επιπτώσεις στην κοστολόγηση, τα αποθέματα, τους κεφαλαιοποιούμενους τόκους.
Πως επηρεάζει η αδράνεια την κοστολόγηση και την αποτίμηση των αποθεμάτων; Σε επενδύσεις που σταμάτησαν ή εγκαταλείφθηκαν θα πρέπει να συνεχίζω να κεφαλαιοποιώ τόκους;
Συζητούμε κυρίως, τα λογιστικά πρότυπα: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα», ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού», ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων».

3) Στα μέτρα ανακούφισης και την επίπτωση τους στις επιχορηγήσεις, τις αμοιβές προσωπικού, στους φόρους. Τα μέτρα που ελήφθησαν ή που πρόκειται να ληφθούν από κρατικούς φορείς, πως επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση; Πως επηρεάζουν ειδικότερα οι ενισχύσεις της απασχόλησης, οι φοροαπαλλαγές, οι επιδοτήσεις, κλπ
Συζητούμε κυρίως, τα λογιστικά πρότυπα: ΔΛΠ 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης», ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος», ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

4) Στην επίπτωση στις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων και τις εύλογες αξίες. Δεδομένης της αβεβαιότητας για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας, πως επηρεάζονται αποτιμήσεις ενσώματων παγίων (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα);
Συζητούμε κυρίως, τα λογιστικά πρότυπα: ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας», ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια»

5) Στην λογιστική και την παρουσίαση των προβλέψεων, αλλά και των απομειώσεων σε διακοπτόμενες δραστηριότητες, τις απομειώσεις ενεργών περιουσιακών στοιχείων.
Ενδέχεται να διακόψουμε κάποιες δραστηριότητες, είτε προσωρινά, είτε σε μόνιμη βάση. Πως θα επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση οι αποφάσεις αυτές;
Συζητούμε κυρίως, τα λογιστικά πρότυπα: ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».

6) Στις επιπτώσεις στο έσοδο και στις μισθώσεις.
Συμβάσεις με πελάτες που έχουν όρους / στόχους «εκπτώσεων βάσει τζίρου» και άλλους, κίνητρα, ρήτρες με ημερομηνίες παράδοσης, εκτιμήσεις του πως θα επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση.
Μεταβολές σε μισθώσεις πως θα επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση (επανεκτιμήσεις, τροποποιήσεις)
Συζητούμε κυρίως, τα λογιστικά πρότυπα: ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»,

7) Στην επίπτωση στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τις απαιτήσεις από πελάτες, τις αποκαλύψεις της επίπτωσης της νέας αυτής αβεβαιότητας στις αποτιμήσεις και τους κινδύνους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τι επιπλέον αποκαλύψεις πρέπει να περιλάβω στις οικονομικές καταστάσεις; Τι αλλάζει στο μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) και στον τρόπο που θα κάνω απομειώσεις στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία;
Συζητούμε κυρίως, τα λογιστικά πρότυπα: ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»

8) Στις οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί από Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς εποπτικούς φορείς για διάφορα θέματα σχετικά.
Διεθνείς επιτροπές έχουν εκδώσει οδηγίες προς εποπτικές αρχές και ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές για το πως να διαχειριστούν τα λογιστικά θέματα που προκύπτουν και του πως να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ στην παρούσα συγκυρία.
Συζητούμενες οδηγίες από την ESMA, την IASB, την ΕΛΤΕ και άλλους φορείς.

Εισηγητές

  • Εξειδικευμένος συνεργάτης, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

  • 100€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%).

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: