Ναυτιλιακή Λογιστική σύμφωνα με τα IFRS (ΔΠΧΑ)

22η συνεχής διοργάνωση

Περίοδος

19/02/2019

Διάρκεια

48 ώρες

Κόστος

1.400€

Σύντομη περιγραφή

Πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Ναυτιλιακή Λογιστική και στα ειδικά θέματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το σεμινάριο έχει πλήρως επικαιροποιηθεί με αναλυτική περιγραφή του λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με τα IFRS πρακτικών θεμάτων που αφορούν στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (πλοιοκτήτριες και management εταιρείες).

Στόχος

 • Η εξειδίκευση στη Ναυτιλιακή Λογιστική που εφαρμόζουν οι πλοιοκτήτριες και management εταιρείες.
 • Η Αναλυτική παρουσίαση του συνολικού λογιστικού κυκλώματος της λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των ειδικών θεμάτων τους  (Λογαριασμός Πλοιάρχου, Reporting, Κοστολόγηση, Φορολογία Πλοίων, Οικονομικές Καταστάσεις και ανάλυσή τους). 

Διδακτέα ύλη

 • Έννοια πλοίου, κατηγορίες πλοίων, ναυτιλιακές επιχειρήσεις Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67
 • Οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογιστικό σχέδιο ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Λογαριασμοί ενεργητικού, παθητικού, εξόδων, εσόδων
 • Πλοίο: Αναγνώριση κόστους κτήσης (κατασκευής), τρόποι κτήσης Πλοίου, προκαταβολές κτήσης, απομείωση, αποσβέσεις, προσθήκες - Μεταβολές  IFRS:5/IAS: 16, 36
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων Πλοίου - Κατανάλωση/ Αποτίμηση - Λογιστική Αντιμετώπιση
 • Ναυλωτές, ναύλωση, σταλίες, συμφωνητικά - (Επιμέτρηση - Αναγνώριση - Λογιστική Αντιμετώπιση)
 • Λογαριασμός "Πλοιάρχου" - Πράκτορες  - Συναλλαγματικές διαφορές
 • Λογιστική της διαχειρίστριας εταιρείας (Management)
 • Υποχρεώσεις - Δάνεια
 • Αναλυτική Λογιστική ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Κοστολογική οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων
 • Η τεχνική του Reporting προς τη Διοίκηση
 • Βασικοί δείκτες ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Εισηγητές

 • Χάρης Αμπανάβος, Manager PwC

 • Δημήτρης Φράγκου, Director PwC
 •  

   

   

  View more

  Ώρες διεξαγωγής

  18:00 – 21:15

  View more

  Τόπος πραγματοποίησης

  PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

  View more

  Τιμολόγηση

  Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

  View more

  Επιδότηση

  Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

  View more

  Εγγραφή αν είστε...

  Contact us

  Αριστείδης Πανολαρίδης

  Senior Manager, PwC Greece

  Tel: +30 210 6874559

  Αγγέλικα Κοργιοπούλου

  Administration, PwC Greece

  Tel: + 30 210 8114256

  Follow us on: