Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Μακροχρόνιο Λογιστικό Πρόγραμμα

Έναρξη: 14 Φεβρουαρίου 2022
Διάρκεια: 172 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης 
Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06) 


Το σεμινάριο 

To Λογιστικό πρόγραμμα της PwC’s Academy, σας βοηθάει να κατανοήσετε πλήρως τις βασικές λειτουργίες της Λογιστικής και τις καίριες αρμοδιότητες της Οικονομικής Διεύθυνσης.

Εξετάζοντας συνδυαστικά και θέματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακών Ροών, θα μπορέσετε να διαμορφώσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα, αποκτώντας όχι μόνο θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις!

Με εισηγητές, διακεκριμένα στελέχη της PwC με πολυετή εμπειρία, δημιουργείται η απαραίτητη αξία ώστε οι συμμετέχοντες, πέραν των τεχνικών γνώσεων, να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ρόλου του Λογιστή, μέσα απο προσομοιώσεις λειτουργίας Οικονομικών Διευθύνσεων, case studies και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στο Διοικητικό ρόλο του Λογιστή.

Για όλες τις παρουσιαζόμενες θεματικές ενότητες δίνονται ως εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικές παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Σε συγκεκριμένες ενότητες, οι σπουδαστές θα συμμετέχουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Λογιστική, στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς και στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακών Ροών
 • Τεχνικές γνώσεις και ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης επί Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών θεμάτων

 • Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, με έμφαση στον Διοικητικό ρόλο ενός σύγχρονου Λογιστή

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που θέλουν να καταρτιστούν στις βασικές λειτουργίες της Λογιστικής, με παράλληλη εξέταση και φορολογικών θεμάτων.

Περιεχόμενο

 • Εισαγωγή στη Λογιστική και στα ΕΛΠ
 • Ενσώματα - Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Αποθέματα & Απαιτήσεις
  - Αποθέματα (Λογιστική και Επιμέτρηση)
  - Πωλήσεις Αποθεμάτων
  - Λογιστικά Αρχεία για την Παρακολούθηση και Επιμέτρηση των Αποθεμάτων (Αποθήκη)
  - Πελάτες - Προκαταβολές Πελατών
  - Επισφαλείς Πελάτες -Προβλέψεις Επισφαλών πελατών (Λογιστικές και Φορολογικές)
  - Θέματα Διακίνησης και Τιμολόγησης
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  - Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Άρθρο 19 ΕΛΠ) - Επενδύσεις – Συμμετοχές
  - Απαραίτητες Χρηματοοικονομικές Γνώσεις για εφαρμογή των ΕΛΠ
  - Δάνεια  
 • Διάθεση Αποτελεσμάτων
  - Έσοδα - Αναγνώριση και επιμέτρηση με ΕΛΠ και Φορολογία
  - Λογαριασμοί Εξόδων
  - Πρακτική Εφαρμογή Εσόδων & Εξόδων
  - Κοστολόγηση (Γενικά Θέματα - Βιομηχανική Κοστολόγηση - Παροχής Υπηρεσιών)
  - Πρακτικά Μηχανογραφικά Θέματα για Έξοδα και Έσοδα
  - Προβλέψεις
  - Προσδιορισμός και Διάθεση Αποτελέσματος
  - Καθαρή Θέση
 • Λογιστική Εταιρειών
  - Σύσταση Εταιρειών – ΓΕ.ΜΗ
  - Λύση και Εκκαθάριση Εταιρείας 
 • Σύγχρονη Οργάνωση Οικονομικής Διεύθυνσης
  - Οργάνωση Λογιστηρίου - Βέλτιστες Πρακτικές - Ρόλοι
  - Management Reporting
  - Πιστωτικός Έλεγχος στην Πράξη
  - Ο λογιστής ως σύμβουλος του Επιχειρηματία
 • Φορολογικά Θέματα
  - Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  - Λογιστική των Παρακρατούμενων Φόρων
  - Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
  - ΦΠΑ Βασικές Έννοιες
  - Δηλώσεις ΦΠΑ
  - Λογιστική του ΦΠΑ
 • Σύνταξη και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
  - Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
  - Καταστάσεις, Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statements)
  - Ανάλυση ΟΙκονομικών Καταστάσεων

 

Εισηγητές

• Ευάγγελος Μαυρογιάννης, Director PwC

• Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

• Νίκος Γεωργακόπουλος, Manager PwC

• Σμαρώ Τσίχλα, Manager PwC

Κόστος

 • Εταιρείες, Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.400€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.000€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Στον πρώτο επιτυχόντα του προγράμματος παρέχεται δωρεάν μια συμμετοχή στο πρόγραμμα “Φορολογία Εισοδήματος - Ν.4172/2013” αξίας €900!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάλυση business case που παρουσιάζεται σε επιτροπή αξιολόγησης και ολοκληρώνεται με τελική γραπτή εξέταση.
Χορηγείται πιστοποίηση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες

Δηλώσεις συμμετεχόντων προηγούμενης διοργάνωσης: 

Πρόκειται για ένα σεμινάριο το οποίο καταφέρνει να παρουσιάσει όλες τις πτυχές της λογιστικής επιστήμης, ακονίζοντας τα αδύνατα σημεία του καθενός συμμετέχοντα. Προσωπικά θεωρώ πως αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για όσους επιθυμούν, είτε να λάβουν μια συνοπτική εικόνα της λογιστικής, είτε να “φρεσκάρουν” κάποιες ενότητες & να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα θέματα.

Grigoris Filippopoulos, Accounting & Tax Local Compliance Manager, P&G Hellas

Το Μακροχρόνιο Λογιστικό Πρόγραμμα της PwC είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται από Καταξιωμένο Στελεχιακό Δυναμικό της εταιρείας PwC. Αυτό είναι και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Υπάρχει διαρκής ενημέρωση και ανανέωση της ύλης και παρουσιάζεται με τους πιο σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Αξίζει τον κόπο και τον χρόνο που θα διαθέσετε για την παρακολούθηση του και σίγουρα θα βελτιώσει την καθημερινότητα σας ή όποιες άλλες επαγγελματικές σας επιδιώξεις.

Γιάννης Πράσινος, Διεύθυνση Λογιστικής, Τμήμα Λογιστηρίου, ΕΛΠΕ

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: