Λογιστικό μακροχρόνιο πρόγραμμα

Ο στρατηγικός ρόλος του Λογιστή στη σύγχρονη οικονομία


Έναρξη
 20/01/2020
Διάρκεια 172 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  
Διατίθεται και μέσω webex


Το σεμινάριο 

Η PwC μέσω του προγράμματος εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Λογιστικής, με παράλληλη εξέταση και φορολογικών  θεμάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των στελεχών στη Λογιστική και στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς και στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακών Ροών.

Με εισηγητές, διακεκριμένα στελέχη της PwC με πολυετή εμπειρία, δημιουργείται η απαραίτητη αξία ώστε οι συμμετέχοντες, πέραν των τεχνικών γνώσεων, να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ρόλου του Λογιστή, μέσα απο προσομοιώσεις λειτουργίας Οικονομικών Διευθύνσεων, case studies και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στο Διοικητικό ρόλο του Λογιστή.

Για όλες τις παρουσιαζόμενες θεματικές ενότητες δίνονται ως εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικές παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Σε συγκεκριμένες ενότητες, οι σπουδαστές θα συμμετέχουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Αποκτήστε σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Λογιστική και στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς και στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακών Ροών
 • Διευρύνετε τις τεχνικές σας γνώσεις
 • Εκπαιδευτείτε στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ρόλου του Λογιστή,  δίνοντας έμφαση στο Διοικητικό ρόλο του 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη που θέλουν να καταρτιστούν στις βασικές λειτουργίες της Λογιστικής, με παράλληλη εξέταση και φορολογικών θεμάτων.

Περιεχόμενο

 • Εισαγωγή στη Λογιστική και στα ΕΛΠ
 • Ενσώματα - Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Αποθέματα & Απαιτήσεις
  - Αποθέματα (Λογιστική και Επιμέτρηση)
  - Πωλήσεις Αποθεμάτων
  - Λογιστικά Αρχεία για την Παρακολούθηση και Επιμέτρηση των Αποθεμάτων (Αποθήκη)
  - Πελάτες - Προκαταβολές Πελατών
  - Επισφαλείς Πελάτες -Προβλέψεις Επισφαλών πελατών (Λογιστικές και Φορολογικές)
  - Θέματα Διακίνησης και Τιμολόγησης
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  - Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Άρθρο 19 ΕΛΠ) - Επενδύσεις – Συμμετοχές
  - Απαραίτητες Χρηματοοικονομικές Γνώσεις για εφαρμογή των ΕΛΠ
  - Δάνεια  
 • Λογιστική Αποτελεσμάτων
  - Έσοδα - Αναγνώριση και επιμέτρηση με ΕΛΠ και Φορολογία
  - Λογαριασμοί Εξόδων
  - Πρακτική Εφαρμογή Εσόδων & Εξόδων
  - Κοστολόγηση (Γενικά Θέματα - Βιομηχανική Κοστολόγηση - Παροχής Υπηρεσιών)
  - Πρακτικά Μηχανογραφικά Θέματα για Έξοδα και Έσοδα
  - Προβλέψεις
  - Προσδιορισμός και Διάθεση Αποτελέσματος
  - Καθαρή Θέση
 • Λογιστική Εταιρειών
  - Σύσταση Εταιρειών – ΓΕ.ΜΗ
  - Λύση και Εκκαθάριση Εταιρείας 
 • Σύγχρονη Οργάνωση Οικονομικής Διεύθυνσης
  - Οργάνωση Λογιστηρίου - Βέλτιστες Πρακτικές - Ρόλοι
  - Management Reporting
  - Πιστωτικός Έλεγχος στην Πράξη
  - Ο λογιστής ως σύμβουλος του Επιχειρηματία
 • Φορολογικά Θέματα
  - Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  - Λογιστική των Παρακρατούμενων Φόρων
  - Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
  - ΦΠΑ Βασικές Έννοιες
  - Δηλώσεις ΦΠΑ
  - Λογιστική του ΦΠΑ
 • Οικονομικές Καταστάσεις
  - Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
  - Καταστάσεις, Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statements)
  - Ανάλυση ΟΙκονομικών Καταστάσεων

 

Εισηγητές

• Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

• Ευάγγελος Μαυρογιάννης, Director PwC

•  Νίκος Γεωργακόπουλος, Manager PwC

• Κωνσταντίνα Βύζα, Senior Manager PwC

• Σμαρώ Τσίχλα, Manager PwC

Κόστος

 • Εταιρείες, Ιδιώτες (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.400€
 • Λογιστικά γραφεία (εξ' αποστάσεως παρακολούθηση): 2.000€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: