Λογιστικό μακροχρόνιο πρόγραμμα

Ο στρατηγικός ρόλος του Λογιστή στη σύγχρονη οικονομία

Έναρξη

1 Οκτωβρίου 2018

Διάρκεια

168 ώρες

Κόστος

Εταιρείες: 2.500€
Ιδιώτες: 1.900€

Το σεμινάριο διατίθεται και μέσω webex


Η PwC μέσω του προγράμματος εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Λογιστικής, με παράλληλη εξέταση και φορολογικών  θεμάτων.

Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι η σύγχρονη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των στελεχών στη Λογιστική και στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς και στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Ταμειακών Ροών. Με εισηγητές, διακεκριμένα στελέχη της PwC με πολυετή εμπειρία, δημιουργείται η απαραίτητη αξία ώστε οι συμμετέχοντες, πέραν των τεχνικών γνώσεων, να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ρόλου του Λογιστή, μέσα απο προσομοιώσεις λειτουργίας Οικονομικών Διευθύνσεων, case studies και χρήση πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στο Διοικητικό ρόλο του Λογιστή.

Υλικό

Για όλες τις παρουσιαζόμενες θεματικές ενότητες δίνονται ως εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικές παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Σε συγκεκριμένες ενότητες, οι σπουδαστές θα συμμετέχουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Θεματικές ενότητες

 • Αποθέματα (Λογιστική και Επιμέτρηση)
 • Πωλήσεις Αποθεμάτων
 • Λογιστικά Αρχεία για την Παρακολούθηση και Επιμέτρηση των Αποθεμάτων (Αποθήκη)
 • Πελάτες - Προκαταβολές Πελατών
 • Επισφαλείς Πελάτες -Προβλέψεις Επισφαλών πελατών (Λογιστικές και Φορολογικές)
 • Θέματα Διακίνησης και Τιμολόγησης
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (Άρθρο 19 ΕΛΠ) - Επενδύσεις – Συμμετοχές
 • Απαραίτητες Χρηματοοικονομικές Γνώσεις για εφαρμογή των ΕΛΠ
 • Δάνεια  
 • Έσοδα - Αναγνώριση και επιμέτρηση με ΕΛΠ και Φορολογία
 • Λογαριασμοί Εξόδων 
 • Πρακτική Εφαρμογή Εσόδων & Εξόδων
 • Κοστολόγηση (Γενικά Θέματα - Βιομηχανική Κοστολόγηση - Παροχής Υπηρεσιών)
 • Πρακτικά Μηχανογραφικά Θέματα για Έξοδα και Έσοδα
 • Προβλέψεις
 • Προσδιορισμός και Διάθεση Αποτελέσματος
 • Καθαρή Θέση
 • Σύσταση Εταιρειών – ΓΕ.ΜΗ.
 • Λύση και Εκκαθάριση Εταιρείας 
 • Οργάνωση Λογιστηρίου - Βέλτιστες Πρακτικές - Ρόλοι
 • Management Reporting
 • Πιστωτικός Έλεγχος στην Πράξη
 • Ο λογιστής ως σύμβουλος του Επιχειρηματία
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Λογιστική των Παρακρατούμενων Φόρων
 • Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
 • ΦΠΑ Βασικές Έννοιες
 • Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Λογιστική του ΦΠΑ
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
 • Καταστάσεις, Ταμειακών Ροών (Cash Flow Statements)
 • Ανάλυση ΟΙκονομικών Καταστάσεων

Εισηγητές

• Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

• Ευάγγελος Μαυρογιάννης, Director PwC

•  Νίκος Γεωργακόπουλος, Manager PwC

• Κωνσταντίνα Βύζα, Senior Manager PwC

• Σμαρώ Τσίχλα, Manager PwC

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το  Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Ώρες Διεξαγωγής

18:00 - 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου.

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

 

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 8114256
Email

Follow us on: