Λογιστική των Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων

Εξ' Αποστάσεως Παρακολούθηση

Έναρξη 09 Ιουνίου 2020
Ώρες: 18:00 - 21:00
Διάρκεια 3 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Το σεμινάριο

Καλύπτονται τα εξής πρότυπα: ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Το σεμινάριο επικεντρώνεται στα πρότυπα ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»

Σε ποιους απευθύνεται

Λογιστές, Φοροτεχνικούς, στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

Παρουσιάζουμε α) τη λογιστική των ιδίων κεφαλαίων (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ίδιες μετοχές, προνομιούχες μετοχές), β) τη λογιστική των έντοκων υποχρεώσεων (δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, μακροπρόθεσμα, μετατρέψιμα ομολογιακά, άτοκα, κλπ.), παραδείγματα με τη μέθοδο του ονομαστικού επιτοκίου (φορολογική) και του πραγματικού επιτοκίου (λογιστική) γ) την κατάταξη και την επιμέτρηση (αρχική και μεταγενέστερη) των επενδύσεων στο ενεργητικό, καθώς και δ) τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου απομειώσεων (credit loss model) στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Εισηγητές

  • Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC 

  • Εξειδικευμένος συνεργάτης, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

  • 50€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: