Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Λογιστική και Φορολογία για Λήψη Αποφάσεων

Περίοδος

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια

80 ώρες

Κόστος

1.300€ (*)

(*) Για εγγραφές μέχρι και 7 Απριλίου η τιμή διαμορφώνεται στο ποσό των 1.100€
Για όλες τις παρουσιαζόμενες θεματικές ενότητες δίνονται ως εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικές παρουσιάσεις και σημειώσεις σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή

Η PwC's Academy μέσω του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος εστιάζει στην πλήρη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Λογιστικής και της Ελληνικής Φορολογίας, ώστε να αποτελέσουν εργαλεία για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές με αυτές πληροφορίες, να βελτιώσουν την ποιότητα λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Προτεραιότητα του προγράμματος αποτελεί η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των στελεχών στη Λογιστική, στις βασικές τεχνικές και εργαλεία της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και ταμειακών ροών καθώς και στη Φορολογία (Εισόδημα, ΦΠΑ, Φόρους Ακινήτων κλπ).

Στόχος

 • Απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στη Λογιστική και χρήση των λογιστικών πληροφοριών στη λήψη αποφάσεων
 • Πλήρης και Ολοκληρωμένη γνώση της επίδρασης των συναλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις
 • Πρακτική εξάσκηση μέσω μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (IFRS - ΕΛΠ)
 • Η κατάρτιση σύγχρονων λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων που επιθυμούν να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα λογιστικά και φορολογικά γεγονότα με τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων


Διδακτέα ύλη

Το συνολικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, διαχωρίζεται σε επιμέρους ενότητες ως εξής:

1. Η χρησιμότητα των Λογιστικών Πληροφοριών

 • Χρήστες Λογιστικών πληροφοριών
 • Χρησιμότητα Λογιστικής - Λογιστικές πληροφορίες
 • Αρχές και παραδοχές Λογιστικής
 • Επιχειρηματική δράση - Είδη Ιδιοκτησιών
 • Χρηματοοικονομικός στόχος επιχείρησης
 • Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014)
 • Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τα IFRS
  - Ισολογισμός
  - Αποτελέσματα Χρήσης
  - Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Επιλογή Λογιστικού Συστήματος
  - Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με ΔΠΧΑ ή ΕΛΠ
 • Πρακτική εφαρμογή

2. Περιουσιακά στοιχεία - Ενεργητικό

 • Κατηγορίες στοιχείων Ενεργητικού (Κυκλοφορούν - Μη Κυκλοφορούν)
 • Απόκτηση ενσώματων παγίων
 • Βελτιώσεις σε ακίνητα
 • Απόκτηση άϋλων παγίων
 • Εύλογες Αξίες
 • Απομείωση αξίας στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
 • Αποτίμηση αξίας ενεργητικού
 • Απόσβεση (Λογιστική - Φορολογική)

3. Χρηματοοικονομική μίσθωση (Leasing)

 • Το Leasing με παραδείγματα

4. Πρακτική εφαρμογή στην απόφαση απόκτησης πάγιων στοιχείων

 • Αγορά ή ενοικίαση ακινήτου για ιδιόχρηση (γραφεία/κατάστημα);
 • Αγορά ή ενοικίαση αυτοκινήτου για στελέχη;
 • Αγορά ή ενοικίαση μηχανήματος;

5. Υποχρεώσεις 

 • Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες
 • Προβλέψεις (Ενδεχόμενες υποχρεώσεις)
 • Δανεισμός
 • Επιτόκια (Euribor - Athibor - T.τ.Ε.)
 • Κόστος Δανεισμού

6. Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 

 • Βασικά Χρηματοοικονομικά Εργαλεία
 • NPV
 • Effective interest rate
 • WACC (Weighted Average Cost of Capital)
 • Υπολογισμός κόστους κεφαλαίου από συγκρίσιμες εταιρείες και προσαρμογές για επίπεδο δανεισμού
 • Δάνεια (Πίνακας εξυπηρέτησης δανείων)
 • Χρηματοδοτήσεις (Υπολογισμοί με γνωστό και άγνωστο επιτόκιο)
 • Cash Flow
 • Forwards - Futures - Swaps - Options
 • Ανάλυση των Σταδίων Αξιολόγησης Επενδύσεων

7. Η εκμετάλλευση της επιχείρησης

 •  Έσοδα (Πωλήσεις – Εκπτώσεις – Επιστροφές)
 • Έξοδα (Λειτουργικά & Χρηματοοικονομικά)
 • Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

8. Ταμειακές Ροές

 • Μεθοδολογία για Σύνταξη Ταμειακών Ροών
 • Οι λαβανόμενες πληροφορίες για:
  - Λειτουργικές ροές
  - Ροές Επενδυτικής δραστηριότητας
  - Ροές Χρηματοδοτικής δραστηριότητας

9. Όμιλοι

 • Χαρακτηριστικά Ομίλου
 • Σχέσεις επιχειρήσεων ομίλου
 • Συγγενείς - Δεσπόζουσα επιρροή
 • Οικονομικές καταστάσεις ομίλου

10. Ρευστότητα Επιχείρησης

 • Δείκτες μέτρησης ρευστότητας
 • Μόχλευση
 • Λειτουργικός και Εμπορικός Κύκλος Επιχείρησης

11. Απόδοση αποτελεσμάτων επιχείρησης

 • Κέρδη: Μεικτά, Λειτουργικά, EBITDA, προ και μετά φόρου
 • Δείκτες απόδοσης
 • Απασχολούμενα Κεφάλαια

12. Φορολογία Εισοδήματος

 • Δαπάνες που δεν εκπίπτουν
 • Φορολογική έκπτωση τόκων (Υποκεφαλαιοδότηση)
 • Φορολογικές Υποχρεώσεις
 • Φόρος Εισοδήματος και Προκαταβολή
 • Παρακρατήσεις φόρων

13. ΦΠΑ 

 • Βασικές υποχρεώσεις νομοθεσίας ΦΠΑ

14. Νομικές μορφές Ελλάδας/Διανομή κερδών

 • Τι μορφή εταιρείας επιλέγω; 
 • Η Διανομή Κερδών
 • Το μέρισμα προς τους μετόχους
 • Η νομοθεσία των Α.Ε., ΕΠΕ
 • Υποχρεώσεις προς ΓΕ.ΜΗ.

Χορήγηση Πιστοποιητικών

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Ώρες διεξαγωγής

17:00 - 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

(*) Εάν το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται από εταιρεία, παρακαλούμε να μην προβείτε σε πληρωμή μέχρι να λάβει χώρα επεξεργασία και να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας δεδομένου ότι η PwC, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να παρέχει ορισμένες υπηρεσίες σε πελάτες της που ελέγχονται από το ελεγκτικό της τμήμα. 

View more

Επιδότηση

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: