Κοστολόγηση με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ (IFRS) - Διεξαγωγή δια ζώσης

Έναρξη: 02/11/2021


Το σεμινάριο

Πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην Κοστολόγηση (Management Costing), ανάπτυξη της τεχνικής σύνδεσής της με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ/ IFRS).    

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Ενημερωθείτε για την κοστολογική δομή και τις διαδικασίες κοστολόγησης
 • Εκπαιδευτείτε στα βασικά ζητήματα κοστολόγησης, την τεχνική της και να γίνει σύνδεση με τις διατάξεις του Νόμου 4308/2014 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και των IFRS
 • Εξασκηθείτε με πρακτικά παραδείγματα κοστολόγησης (case studies) στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε στελέχη
 • Σε ιδιώτες

Περιεχόμενο

 • Ανάλυση Κόστους με βάση τον Τρόπο Ενσωμάτωσής του
 • Ανάλυση Κόστους με βάση την Μεταβολή του Όγκου Παραγωγής
 • Ανάλυση Κόστους με βάση τον Χρόνο Προσδιορισμού του
 • Μεταβλητή Κοστολόγηση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Συσχετισμός  Αποθήκης και Κοστολόγησης
 • Τεχνικές Προδιαγραφές  Προϊόντων και Κοστολόγηση
 • Αποτιμήσεις – Απογραφές  Αποθεμάτων
 • Κοστολόγηση  Βιομηχανίας Μαζικής Παραγωγής με το Πλήρες Κόστος
 • Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard cost) και Ανάλυση Αποκλίσεων Βιομηχανίας
 • Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα (Activity Based Costing)
 • Μείωση Κόστους με βάση το ABC
 • Μείωση Κόστους με βάση τα Αποθέματα
 • Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής
 • Κοστολόγηση Παροχής Υπηρεσιών
 • Κοστολόγηση Εμπορικής Εταιρείας
 • Εξωλογιστική - Εσωλογιστική Κοστολόγηση
 • Νεκρό Σημείο και Λήψη  Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Σχετικό Κόστος  (Relevant  Cost) και Τιμολόγηση
 • Balanced  Scorecard (Ισορροπημένη Στοχοθεσία)
 • ΕΛΠ - ΔΛΠ (IFRS) και Κοστολόγηση

Εισηγητές

Δρ. Στάθης Κριαράς, Οικονομολόγος - Κοστολόγος, Συγγραφέας

Κόστος

 • Εταιρίες & Ιδιώτες: 600 €, Λογιστικά Γραφεία: 450 €     
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: