ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Διήμερη αναλυτική παρουσίαση του νέου προτύπου

Ημερομηνίες: 19 Οκτωβρίου 2020
Διάρκεια: 6 ώρες
Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το σεμινάριο

Σκοπός είναι στο σεμινάριο αυτό να εξεταστούν οι σημαντικότερες αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και αφορούν:

 • Στο λογιστικό χειρισμό της λειτουργικής μίσθωσης ο οποίος αλλάζει με συνέπεια:
  • Να επιβαρύνονται τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό με κονδύλια σχετικά με τα μελλοντικά μισθώματα της λειτουργικής μίσθωσης καθώς και τα αποτελέσματα
  • Να εισάγονται ειδικοί χειρισμοί στην μεταβολή των όρων μιας μισθωτικής σύμβασης (μείωση μισθώματος, μεταβολή μισθωμένης επιφάνειας, κλπ.)
  • Να αλλάζει σημαντικά η λογιστική της πώλησης και επαναμίσθωσης (SLB),
   Στον ορισμό της μίσθωσης με συνέπεια:
  • Να επαναξιολογείται ποιες συμβάσεις θωρούνται μισθωτικές και ποιες αφορούν σε παροχή υπηρεσίας (ΔΠΧΑ 15)
   Στην εμφάνιση της οικονομικής κατάστασης, με συνέπεια:
  • Να επηρεάζονται βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες και δείκτες απόδοσης καθώς μεταβάλλεται το ύψος των κονδυλίων που συμμετέχουν στον υπολογισμό τους (EBITDA, EBIT, κλπ.) λόγω μεταφοράς δαπανών από τις λειτουργικές προς τις χρηματοδοτικές και τις αποσβέσεις, ενώ όμοια επηρεάζεται και η κατάσταση ταμειακών ροών.

Στόχος

 • Στόχος είναι να καλύψουμε το σύνολο του προτύπου και τις αλλαγές που αυτό φέρνει, στη λογιστική των μισθώσεων.


Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το πρότυπο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο καθώς εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1/1/2019. Έχει εφαρμογή σε όλους τους κλάδους και τις οικονομικές οντότητες (είτε στο ρόλο του μισθωτή είτε το ρόλο του εκμισθωτή), καθώς προσδιορίζει το λογιστικό χειρισμό τόσο του εξόδου όσο και του εσόδου από μισθώματα.
Αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά όσες επιχειρήσεις έχουν διευρυμένο μισθωμένο δίκτυο (π.χ. καταστήματα), περιλαμβανομένων και χρηματοπιστωτικών και άλλων εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος οργανισμών.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων με εμπειρία και ενασχόληση στα θέματα των μισθώσεων.

Επηρεάζει κυρίως όλες τις επιχειρήσεις με ευρύ μισθωμένο δίκτυο καταστημάτων και ιδιαίτερα τις εποπτευόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος επιχειρήσεις (Τράπεζες και Ασφαλιστικές επιχειρήσεις).

Έχει εφαρμογή σε όλους τους κλάδους και τις οικονομικές οντότητες, είτε έχουν το ρόλο του μισθωτή, είτε το ρόλο του εκμισθωτή-ιδιοκτήτη του πράγματος προς μίσθωση, καθώς προσδιορίζει το λογιστικό χειρισμό τόσο του εξόδου όσο και του εσόδου από μισθώματα 

Περιεχόμενο

Διδακτέα ύλη

 • Βασικές διαφορές ΔΛΠ 17 και ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις
 • Κριτήρια αναγνώρισης μιας σύμβασης ως μισθωτική
 • Eξαιρούμενες μισθώσεις
 • Mίσθωση (ΔΠΧΑ 16) και παροχή υπηρεσίας (ΔΠΧΑ 15)
 • Διάρκεια της μίσθωσης.
  Ειδικά για τον μισθωτή (lessee):
 • Οι αλλαγές στην λειτουργική και την χρηματοδοτική μίσθωση με το νέο πρότυπο
 • Ο λογιστικός χειρισμός στις επανεκτιμήσεις των παραδοχών στη λογιστική των μισθώσεων, και στις τροποποιήσεις συμβατικών όρων μισθωτικών συμβάσεων (π.χ. επαναδιαπραγμάτευση ύψους μισθώματος, μεταβολή μισθωμένης επιφανείας, κλπ.)
 • Αποκαλύψεις στις σημειώσεις.
  Ειδικά για τον εκμισθωτή (lessor) - Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Κριτήρια αναγνώρισης, μεταβολές όρων, αποκαλύψεις στις σημειώσεις
 • Πώληση με χρηματοδότηση (ανακτημένο ακίνητο /εξοπλισμός από τράπεζες και εταιρείες leasing, κατασκευαστές, έμποροι) σε τιμές εμπορικές (εύλογη) ή μη εμπορικές
  Ειδικά για τον εκμισθωτή (lessor) –Λειτουργική μίσθωση
 • Λογιστική της λειτουργικής μίσθωσης, αρχικές δαπάνες σύναψης, κίνητρα, μειωμένα αρχικά μισθώματα, μίσθωση και παροχή υπηρεσίας στο ίδιο τίμημα.
 • Πώληση & Επαναμίσθωση (Sale & Lease Back): Πως το ΔΠΧΑ 16 αλλάζει ριζικά την λογιστική της «πώλησης και επαναμίσθωσης»
 • Λογιστική του μισθωτή και του εκμισθωτή αν η μεταβίβαση αναγνωρίζεται ως πώληση και πως αν δεν συνιστά πώληση
  Η τεχνική της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 16
 • Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 με πλήρη αναδρομική εφαρμογή
 • Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 με τις επιτρεπόμενες «απλοποιήσεις» κατά την μετάβαση (περιορισμένη αναδρομικότητα, διαχωρισμός δαπανών μίσθωσης από το μίσθωμα, κλπ.).

Εισηγητές

 • Εξειδικευμένος συνεργάτης, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία

Κόστος

 • Εταιρίες & Ιδιώτες: 120 €, Λογιστικά Γραφεία: 100 €
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Required fields are marked with an asterisk(*)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: