ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

Έναρξη: 24/02/2020
Ημερομηνίες: 24 & 26/02/2020
Διάρκεια 8 ώρες

Το σεμινάριο

Tο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» είναι το νέο λογιστικό πρότυπο για τα έσοδα, με υποχρεωτική εφαρμογή ήδη από 1η Ιανουαρίου 2018.
Το πρότυπο αυτό αντικατέστησε τα ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», καθώς και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών», SIC - 31 «Έσοδα - Πράξεις ανταλλαγής που αφορούν υπηρεσίες διαφήμισης», ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων», και την ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες».
Το πρότυπο προσεγγίζει με μια νέα λογική την αναγνώριση και την επιμέτρηση του εσόδου και έχει εφαρμογή σε όλων των ειδών τις οικονομικές οντότητες είτε το έσοδο προκύπτει από την πώληση αγαθών είτε από μακροχρόνια παροχή υπηρεσίας, είτε από κατασκευαστικό έργο.
Από την εφαρμογή του προτύπου αυτού επηρεάζονται τα αναφερόμενα ποσά του εσόδου αλλά και των απαιτήσεων επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενώ, ακόμα και στις περιπτώσεις που σχετικά αναγνωρίσιμα ποσά δεν θα αλλάξουν, αλλάζει η λογική της τεκμηρίωσης του εσόδου.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

  • Ενημερωθείτε για το πρότυπο και τις βασικές του αρχές και κατευθύνσεις
  • Εστιάστε σε παραδείγματα συναλλαγών των οποίων το έσοδο παρουσιάζει διαφορές είτε ως προς το ύψος είτε ως προς τον χρόνο αναγνώρισης σε σχέση με τι προβλέπονταν στα παλαιότερα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11),
  • Εκπαιδευτείτε στη διαφορετική λογική εσόδων για τα οποία η αναγνώριση και η τεχνική λογισμού τους δεν άλλαξε,  άλλαξε ωστόσο η λογική με την οποία τεκμηριώνουμε πλέον την μέθοδο αναγνώρισης  τους
  • Ενημερωθείτε για τις νέες απαιτήσεις αποκαλύψεων στο προσάρτημα
  • Παρακολουθείστε πρακτικές ασκήσεις με συμμετοχή όλης της ομάδας για κατανόηση των ανωτέρω αλλαγών

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους ασχολούνται μει το λογιστικό χειρισμό του εσόδου σε όλων των ειδών τις οικονομικές οντότητες είτε το έσοδο προκύπτει από την παροχή υπηρεσίας, είτε από την πώληση αγαθών είτε από κατασκευαστικό έργο

Περιεχόμενο

Εξετάζεται το νέο ενιαίο μοντέλο αναγνώρισης του εσόδου και οι βασικές αρχές αναγνώρισης, σε σχέση πάντα με την ουσία (substance) κάθε συμφωνίας.
Το μοντέλο αυτό αναγνώρισης του εσόδου, είτε πρόκειται για πώληση αγαθού είτε πρόκειται για παροχή υπηρεσίας ή κατασκευαστικό έργο, επιβάλει την αξιολόγηση του σε πέντε στάδια, τα οποία ακολουθεί και το σεμινάριο αυτό:
1. Πότε ο αντισυμβαλλόμενος θεωρείται πελάτης,
2. Ποιες είναι οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις απέναντι στον πελάτη (performance obligations),
3. Ποιο είναι το εκτιμώμενο τίμημα της συναλλαγής,
4. Πως επιμερίζεται το τίμημα που προσδιορίστηκε στις αναληφθείσες υποχρεώσεις από μεριάς του πωλητή,
5. Ποιος είναι ο χρόνος εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων και άρα της αναγνώρισης του εσόδου.
Κατά συνέπεια, ακόμα και για οντότητες των οποίων η επιμέτρηση ή η αναγνώριση του εσόδου δεν αλλάζει, τροποποιείται η λογική μέσω της οποίας τεκμηριώνουμε πλέον την αναγνώριση του εσόδου.
Ενδεικτικές αλλαγές που συζητούνται
• Πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα της αναβολής της αναγνώρισης του εσόδου,
• Αλλάζει η αναγνώριση δαπανών συνυφασμένων με την σύναψη της συμφωνίας πώλησης,
• Εμφανίζονται νέα κονδύλια στο ενεργητικό (π.χ. απαιτήσεις «υπο αίρεση») αλλά και παθητικού που δεν υφίσταντο προηγουμένως, ενώ,
• Αλλάζει η αναγνώριση στο έσοδο των εισπράξεων από πωλήσεις σε πελάτες με αρνητική πιστωτική αξιολόγηση,
• Αλλάζει η λογιστική των εσόδων / δαπανών από προσφερόμενες εγγυήσεις στον πελάτη,
• Αλλάζει η αναγνώριση ειδικών κατηγοριών δαπανών που σχετίζονται με την υποστήριξη της εξυπηρέτησης του πελάτη, αναγνωριζόμενες σταδιακά στα αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια της πώλησης ή της παροχής της υπηρεσίας. 

Εισηγητές

  • Ανώτερα στελέχη της PwC Ελλάδος

  • Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με πιστοποιημένη διδακτική και συμβουλευτική εμπειρία»

Κόστος

  • 300€
  • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: