ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

Περίοδος

25/09/2017

Διάρκεια

8 ώρες

Κόστος

300€

Σύντομη περιγραφή

Ένα νέο λογιστικό πρότυπο για τα έσοδα, το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή. Σύμφωνα με Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), οι αλλαγές ισχύουν υποχρεωτικά από 1η Ιανουαρίου 2018, με δυνατότητα νωρίτερης εφαρμογής από τους υπόχρεους. 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής», καθώς και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών», SIC - 31 «Έσοδα - Πράξεις ανταλλαγής που αφορούν υπηρεσίες διαφήμισης», ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων», και την ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες».

Ποιους επηρεάζει

Το πρότυπο προσδιορίζει το λογιστικό χειρισμό του εσόδου και έχει εφαρμογή σε όλων των ειδών τις οικονομικές οντότητες είτε το έσοδο προκύπτει από την παροχή υπηρεσίας, είτε από την πώληση αγαθών είτε από κατασκευαστικό έργο. 

Αναμένεται να επηρεάσει τη λογιστική του εσόδου σε κάθε οντότητα, άλλες σε μικρότερο και άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό. Η αλλαγή αφορά είτε στη λογιστική του εσόδου και στα αναφερόμενα ποσά επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είτε, ακόμα και στις περιπτώσεις που η λογιστική του εσόδου και τα σχετικά αναγνωρίσιμα ποσά δεν θα αλλάξουν, στη λογιστική μεθοδολογία και τη λογική της τεκμηρίωσης του εσόδου.
 

Ενδεικτικές αλλαγές

 • Πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα της αναβολής της αναγνώρισης του εσόδου αλλά και συνυφασμένων με την πώληση δαπανών, όπως παραδείγματος χάριν σε περίπτωση εμπορευματικής συναλλαγής, της ανάλωσης των πωληθέντων αγαθών στην κατάσταση αποτελεσμάτων, 
 • Εμφανίζονται στοιχεία ενεργητικού αλλά και παθητικού που δεν υφίσταντο προηγουμένως, ενώ,
 • Ειδικές κατηγορίες δαπανών που σχετίζονται με την επίτευξη της πώλησης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σταδιακά κατά τη διάρκεια της πώλησης ή της παροχής της υπηρεσίας,

Το νέο πρότυπο θέτει ένα ενιαίο μοντέλο αναγνώρισης εσόδου ανεξαρτήτως κλάδου. Βασίζεται σε αρχές, (principles-based) αν και σε κάθε περίπτωση το έσοδο πρέπει να λογίζεται με οδηγό την ουσία (substance) κάθε συμφωνίας και όχι απλώς με τρόπο που να είναι σύμφωνος με τα σχετικά κριτήρια που το πρότυπο θέτει. 

Το μοντέλο αυτό αναγνώρισης του εσόδου, είτε πρόκειται για πώληση αγαθού είτε πρόκειται για παροχή υπηρεσίας ή κατασκευαστικό έργο, επιβάλει την αξιολόγηση του σε πέντε στάδια:

 1. Προσδιορισμό της σύμβασης με τον πελάτη,
 2. Εντοπισμό των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, από μεριάς του πωλητή (performance obligations),
 3. Καθορισμό του τιμήματος της πώλησης,
 4. Επιμερισμό του τιμήματος της πώλησης στις αναληφθείσες υποχρεώσεις από μεριάς του πωλητή,
 5. Χρόνο εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων και αναγνώρισης του εσόδου.

Κατά συνέπεια, ακόμα και οντότητες των οποίων η επιμέτρηση ή η αναγνώριση του εσόδου δεν αλλάζει, τροποποιείται η λογική μέσω της οποίας τεκμηριώνουμε πλέον την αναγνώριση του εσόδου.

Στόχος

 • Να παρουσιαστεί το πρότυπο και τις βασικές του αρχές και κατευθύνσεις,
 • Να εστιάσουμε σε παραδείγματα συναλλαγών των οποίων το έσοδο παρουσιάζει διαφορές είτε ως προς το ύψος είτε ως προς τον χρόνο αναγνώρισης σε σχέση με τι προβλέπονταν στα παλαιότερα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11),
 • Για έσοδα για τα οποία η αναγνώριση τους και η τεχνική του λογισμού τους δεν άλλαξε,  άλλαξε ωστόσο η λογική με την οποία τεκμηριώνουμε πλέον την μέθοδο αναγνώρισης  τους, να αναπτύξουμε την διαφορετική αυτή λογική,
 • Να παρουσιάσουμε τις νέες απαιτήσεις αποκαλύψεων στο προσάρτημα.
 • Να οργανώσουμε πρακτικές ασκήσεις με συμμετοχή όλης της ομάδας για κατανόηση των ανωτέρω αλλαγών
   

Εισηγητές

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής ΔΠΧΑ. και ΕΛΠ

View more

Ώρες διεξαγωγής

18:00 - 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης
Senior Manager
Tel: +30 210 6874559
Email

Αγγέλικα Κοργιοπούλου
Administration
Tel: + 30 210 6874256
Email

Follow us on: