Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις


Έναρξη
 07/05/2019
Ημερομηνίες 7/5, 14/5, 16/5 & 22/5
Διάρκεια 16 ώρες


Το σεμινάριο

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται τόσο η τεχνική της ενοποίησης στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ όσο και το θεωρητικό υπόβαθρο των επιλογών που αναλύονται. Όπου υφίστανται αποκλίσεις των ΔΠΧΑ με τα ΕΛΠ στα θέματα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι διαφορές αυτές επισημαίνονται.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Εκπαιδευτείτε στην τεχνική της ενοποίησης στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ 
 • Αποκτήστε θεωρητικό υπόβαθρο των επιλογών που αναλύονται

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε υπεύθυνους οικονομικών υπηρεσιών,
 • Σε στελέχη και προϊσταμένους Λογιστηρίων,
 • Σε Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές 
 • Σε όσους ασχολούνται, ή πρόκειται να ασχοληθούν με την προετοιμασία και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Περιεχόμενο

Το σεμινάριο στις πρώτες τρεις ημέρες, εξετάζει τις βασικές έννοιες της Λογιστικής των Ομίλων, τη λογιστική της αναγνώρισης της πρώτης εξαγοράς καθώς και τις βασικές τεχνικές ενοποίησης θυγατρικών και συγγενών εταιρειών, στα πλαίσια των ΔΠΧΑ, ως εξής:

Βασικές τεχνικές ενοποίησης θυγατρικών

 • Άμεσος & έμμεσος έλεγχος
 • Παράδειγμα ίδρυσης θυγατρικής
 • Παράδειγμα πρώτης εξαγοράς θυγατρικής
 • Υπεραξία και κατανομή του τιμήματος (PPA)
 • Αποτίμηση μη ελεγχουσών συμμετοχών (εύλογη αξία ή αναλογικά στη καθαρή θέση)
 • Προετοιμασία του ισολογισμού της θυγατρικής για τη πρώτη ενοποίηση
 • Προετοιμασία ισολογισμού της θυγατρικής για κάθε επόμενη ενοποίηση
 • Απαλοιφές επενδύσεων, εμπορικών συναλλαγών, παροχής υπηρεσιών, ενδο-ομιλικού δανεισμού, μερισμάτων, κ.λ.π. 

Βασικές τεχνικές ενοποίησης συγγενών

 • Ενοποίηση με τη Μέθοδο της καθαρής θέσης
 • Απαλοιφές εμπορικών συναλλαγών, δανείων, μερισμάτων
 • Πρώτη και επόμενες ενοποιήσεις μιας συγγενούς ενότητας

  Στις επόμενες δύο ημέρες το σεμινάριο εστιάζει σε ειδικά θέματα ενοποίησης θυγατρικών και συγγενών, και συγκεκριμένα:

Ειδικά θέματα ενοποίησης θυγατρικών

 • Αναβαλλόμενος φόρος στην εξαγορά
 • Αναβαλλόμενος φόρος στις απαλοιφές ενδο-ομιλικών συναλλαγών
 • Τμηματικές αποκτήσεις - επιπτώσεις στην ενοποίηση
 • Απώλεια ελέγχου θυγατρικής με ή χωρίς πώληση μέρους της συμμετοχής
 • Θυγατρική με αρνητικά ίδια κεφάλαια
 • Αγορά ιδίων μετοχών, μετατρέψιμων δικαιωμάτων (options)
 • Τίμημα εξαγοράς – παράλληλες συμφωνίες
 • Επενδυτικά ακίνητα της θυγατρικής
 • Θυγατρικές αποκτούμενες με πρόθεση επαναπώλησης
 • Θυγατρικές υπό κοινό έλεγχο (group restructure)
 • Ανάστροφες αποκτήσεις (reverse acquisitions)
 • Ενοποίηση κατάστασης ταμειακών ροών
 • Αλλοδαπή θυγατρική και χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών
 • Απαλοιφές μεταξύ θυγατρικών με διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα, κ.λ.π.

Ειδικά θέματα ενοποίησης συγγενών

 • Επιπτώσεις στην ενοποίηση όταν μια επένδυση γίνεται συγγενής, όταν συγγενής έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια, όταν υπάρχουν ενδο-ομιλικά δάνεια, όταν αποκτάται για πρώτη φορά έλεγχος σε μια πρώην συγγενή, κ.α

Σε όλες τις ασκήσεις και τα παραδείγματα υπάρχουν παραπομπές στις αντίστοιχες παραγράφους των ΔΠΧΑ προκειμένου να μπορούν οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν εύκολα το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο τεκμηριώνονται οι απαντήσεις.

 

Εισηγητές

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής Δ.Π.Χ.Α. και ΕΛΠ. 

Κόστος

 • 400€ 
 • Τιμή webex 280€                                                            
 • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν το βιβλίο της PwC "IFRS Manual" - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

 

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: