Ειδικά Θέματα Εφαρμογής των Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων για Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 12 ώρες 350€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει πλήρως τους λογιστές των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών - Ποδοσφαιρικών (Π.Α.Ε.) και Καλαθοσφαιριστικών (Κ.Α.Ε.) - στις νέες διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014) και στις λογιστικές μεθόδους αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με τη χρήση μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Σημειώνουμε ότι η ύλη έχει επικαιροποιηθεί με τη Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του Ν. 4308/2014 που εκδόθηκε από την ΕΛΤΕ.

Στόχος:

 • Η πλήρης και ολοκληρωμένη γνώση των διατάξεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που ισχύουν από την 1-1-2015 και σύμφωνα με αυτά θα καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης
 • Η κατανόηση των εννοιών "φορολογικής" και "λογιστικής" βάσης (ισολογισμός), εξηγώντας τις διαφορετικές απαιτήσεις της κάθε μιας σε σχέση με τον αποδέκτη της εκάστοτε πληροφορίας
 • Η τεχνική κατάρτιση του λογιστή, στη νέα μορφή των οικονομικών καταστάσεων με πρακτικά και κατανοητά παραδείγματα
 • Η ενημέρωση των λογιστών των ΠΑ.Ε. και Κ.Α.Ε. στα ειδικά λογιστικά θέματα που απασχολούν τις εταιρείες στις οποίες απασχολούνται

Διδακτέα ύλη:

1η Ημέρα:

 • Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΕΛΠ, διαφορές από το ΕΓΛΣ 
 • Ενσώματα πάγια (Γήπεδα, προπονητικά κέντρα  κ.λ.π.) επιμέτρηση στο κόστος, λογιστική της απόκτησης ή της ιδιοπαραγωγής, βελτιώσεις, λογιστικές αποσβέσεις, υπολειμματική αξία, απομειώσεις, φορολογικές αποσβέσεις 
 • Λογιστική – Φορολογική βάση: Τι είναι, πως μας αφορά, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία, το κλείσιμο του ισοζυγίου στα ΕΛΠ προκειμένου να καταρτίσουμε ισολογισμό, το νέο ισοζύγιο και οι λογαριασμοί του

2η Ημέρα:

 • Μετάβαση: Λογιστικές Πολιτικές, αναδρομική αλλαγή της καθαρής θέσης και του ενεργητικού κατά την μετάβαση, η Λογιστική του άρθρου 37 παρ. 05, ο λογαριασμός 16 του ΕΓΛΣ και ο χειρισμός του στα ΕΛΠ, ο φορολογικός χειρισμός της μετάβασης, 
 • Καθαρή Θέση: Αλλαγές στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στα μερίσματα, στις καταθέσεις μετόχων, πίνακας κίνησης ιδίων κεφαλαίων και η τεχνική κατάρτισής του
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία, Δαπάνες μεταγραφών αθλητών, Δαπάνες ανανέωσης συμβολαίων αθλητών, χρόνος πρώτης αναγνώρισης και μεταγενέστερη επιμέτρηση 

3η Ημέρα:

 • Υποχρεώσεις: Δάνεια και τόκοι με το πραγματικό και το ονομαστικό επιτόκιο αντίστοιχα, Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, Προβλέψεις, Ενδεχόμενες απαιτήσεις, μεταγενέστερα γεγονότα, 
 • Έσοδα & Έξοδα: Πώληση αγαθών, προγράμματα πιστότητας πελατών (εισιτήρια διαρκείας, κάρτες πόντων αθλητικών καταστημάτων), λειτουργική μίσθωση με τη σταθερή μέθοδο, 
 • Προσάρτημα & Συνδεδεμένα Μέρη 

Σημείωση:

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναλυτικές σημειώσεις για την ανωτέρω θεματολογία καθώς και όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή excel στα οποία θα απεικονίζονται οι λύσεις των ασκήσεων

Εισηγητής:

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής ΔΠΧΑ και ΕΛΠ

Ώρες διεξαγωγής:

17:30 – 21:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).