Διανομή κερδών Ανωνύμων Εταιρειών

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και τη Φορολογία Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) Εξ' Αποστάσεως Παρακολούθηση


Έναρξη: 03 Απριλίου 2020

Ημερομηνίες: 03 Απριλίου 2020

Διάρκεια: 2 ώρες


Το σεμινάριο

Η Διανομή των κερδών αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για μια επιχείρηση και ιδιαίτερα για την Ανώνυμη εταιρεία, καθώς διατάξεις επιβάλουν τη διανομή συγκεκριμένων ποσοστών των κερδών της και δεν επιτρέπουν τη διάθεση κερδών όταν ορισμένα όρια των ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερα από τα οριζόμενα στο νόμο 4548/2018

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες, για την Διανομή Κερδών

Σε ποιους απευθύνεται

Λογιστές, Φοροτεχνικούς, στελέχη επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

 • Η διάθεση κερδών των ανώνυμων εταιριών με το νέο Ν. 4548/2018 
 • Τα καθαρά κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 
 • Το τακτικό Αποθεματικό 
 • Το ελάχιστο μέρισμα 
 • Μείωση και μη διανομή ελαχίστου μερίσματος 
 • Σειρά διανομή κερδών 
 • Αμοιβές σε μέη ΔΣ και στο προσωπικό
 • Η Δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ 
 • Ο Έλεγχος στη Διάθεση Κερδών 
 • Ο Φόρος Εισοδήματος

Εισηγητές

Αριστείδης Πανολαρίδης, Senior Manager PwC

Κόστος

 • 50€ 
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)                             
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

 

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: