Πρακτικό Σεμινάριο για τις διαφορές ΕΛΠ με ΔΠΧΑ

Έναρξη: 29 Ιουνίου
Ημερομηνίες: 29 & 30 Ιουνίου
Διάρκεια: 6 ώρες


Το σεμινάριο

Το σεμινάριο βοηθά τον επαγγελματία που είναι εξοικειωμένος με το πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις διαφορές που αυτά έχουν σε σχέση με το πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτό υιοθετήθηκε από τον Νόμο 4308/2014 και επικαιροποιήθηκε με τον Νόμο 4410/2016

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο βοηθά τον επαγγελματία που είναι εξοικειωμένος με το πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις διαφορές που αυτά έχουν σε σχέση με το πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτό υιοθετήθηκε από τον Νόμο 4308/2014 και επικαιροποιήθηκε με τον Νόμο 4410/2016. 

Εστιάζουμε στις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των δύο πλαισίων, ως προς:

 • τον υπολογισμό των κονδυλίων
 • την εμφάνιση στην οικονομική κατάσταση, και
 • την ουσία των απαιτήσεων των δύο αυτών λογιστικών πλαισίων.

Απώτερο σκοπό το σεμινάριο αυτό έχει να βοηθήσει τον επαγγελματία που θέλει είτε να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις (π.χ. λογιστή), είτε να διαβάσει και να αξιολογήσει οικονομικές καταστάσεις (π.χ. για λήψη επενδυτικών αποφάσεων, τραπεζικής χρηματοδότησης, κλπ.) να αντιληφθεί τις διαφορές στην αποτίμηση των μεγεθών αλλά και στην εμφάνιση τους στην οικονομική κατάσταση, προκειμένου να μπορέσει να λάβει ορθότερες αποφάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Α. Σε όσους καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις, π.χ. Οικονομικούς Διευθυντές, Στελέχη Λογιστηρίων κ.λ.π.

Β. Αξιολογούν οικονομικές καταστάσεις, π.χ. Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές, Επαγγελματίες στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο και τις εξαγορές, Τραπεζικούς.

Περιεχόμενο

Α. Διαφορές στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:

 • Σε επίπεδο της παρουσιαζόμενης οικονομικής κατάστασης συνολικά
 • Σε επίπεδο σημειώσεων και σημαντικών αποκαλύψεων
 • Ανάδειξη λογιστικών ΔΠΧΑ που δεν υφίστανται στα ΕΛΠ
 • Λογιστικές που προβλέπονται στα ΕΛΠ αλλά δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες στα ΔΠΧΑ

Β. Διαφορές σε επίπεδο κονδυλίου της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης:

 • Ενσώματα πάγια (ακίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός, επενδύσεις σε ακίνητα)
 • Άυλα πάγια στοιχεία (Δαπάνες ανάπτυξης, υπεραξία, λοιπά άυλα)
 • Μισθώσεις
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
 • Αποθέματα
 • Καθαρή θέση (πίνακας κίνησης ιδίων κεφαλαίων)
 • Διαφορές εύλογης αξίας
 • Διαφορές στην απομείωση
 • Κρατικές επιχορηγήσεις
 • Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
 • Κύκλος εργασιών (καθαρός)
 • Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Εισηγητές

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής ΔΠΧΑ και ΕΛΠ. 

Κόστος

 • 100€
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: