Πρακτικό σεμινάριο για τις διαφορές ΕΛΠ με ΔΠΧΑ

Περίοδος

15 & 16/04/2019

Διάρκεια

6 ώρες

Κόστος

230€

Σε ποιους απευθύνεται

Α. Σε όσους καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις, π.χ. Οικονομικούς Διευθυντές, Στελέχη Λογιστηρίων κ.λ.π.

Β. Αξιολογούν οικονομικές καταστάσεις, π.χ. Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές, Επαγγελματίες στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο και τις εξαγορές, Τραπεζικούς.

Στόχος του σεμιναρίου

Το σεμινάριο βοηθά τον επαγγελματία που είναι εξοικειωμένος με το πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς να αντιληφθεί και να κατανοήσει τις διαφορές που αυτά έχουν σε σχέση με το πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτό υιοθετήθηκε από τον Νόμο 4308/2014 και επικαιροποιήθηκε με τον Νόμο 4410/2016. 

Εστιάζουμε στις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των δύο πλαισίων, ως προς:

 • τον υπολογισμό των κονδυλίων
 • την εμφάνιση στην οικονομική κατάσταση, και
 • την ουσία των απαιτήσεων των δύο αυτών λογιστικών πλαισίων.

Απώτερο σκοπό το σεμινάριο αυτό έχει να βοηθήσει τον επαγγελματία που θέλει είτε να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις (π.χ. λογιστή), είτε να διαβάσει και να αξιολογήσει οικονομικές καταστάσεις (π.χ. για λήψη επενδυτικών αποφάσεων, τραπεζικής χρηματοδότησης, κλπ.) να αντιληφθεί τις διαφορές στην αποτίμηση των μεγεθών αλλά και στην εμφάνιση τους στην οικονομική κατάσταση, προκειμένου να μπορέσει να λάβει ορθότερες αποφάσεις.

Περιγραφή των διαφορών οι οποίες παρουσιάζονται στο σεμινάριο

Α. Διαφορές στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:

 • Σε επίπεδο της παρουσιαζόμενης οικονομικής κατάστασης συνολικά
 • Σε επίπεδο σημειώσεων και σημαντικών αποκαλύψεων
 • Ανάδειξη λογιστικών ΔΠΧΑ που δεν υφίστανται στα ΕΛΠ
 • Λογιστικές που προβλέπονται στα ΕΛΠ αλλά δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες στα ΔΠΧΑ

Β. Διαφορές σε επίπεδο κονδυλίου της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης:

 • Ενσώματα πάγια (ακίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός, επενδύσεις σε ακίνητα)
 • Άυλα πάγια στοιχεία (Δαπάνες ανάπτυξης, υπεραξία, λοιπά άυλα)
 • Μισθώσεις
 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
 • Αποθέματα
 • Καθαρή θέση (πίνακας κίνησης ιδίων κεφαλαίων)
 • Διαφορές εύλογης αξίας
 • Διαφορές στην απομείωση
 • Κρατικές επιχορηγήσεις
 • Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
 • Κύκλος εργασιών (καθαρός)
 • Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Εισηγητής

Άγγελος Αφράτης, FCCA, Εισηγητής ΔΠΧΑ και ΕΛΠ. 

View more

Ώρες πραγματοποίησης

18:00 - 21:15 

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου.

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%.

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Αγγέλικα Κοργιοπούλου

Administration, PwC Greece

Tel: + 30 210 8114256

Follow us on: