Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

Περίοδος

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια

15 ώρες

Κόστος

250€


Στόχος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εστιάσει στις ειδικές εργασίες τέλους χρήσης (31/12/2014) και να αναδείξει τεχνικές και διαδικασίες απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και το άρθρο 43 του Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.


Διδακτέα ύλη

Απογραφή Περιουσιακών Στοιχείων

 • Απογραφή Αποθεμάτων (Χειρισμός Ελλειμμάτων και Πλεονασμάτων)
 • Απογραφή λοιπών περιουσιακών στοιχείων
 • Καταχώριση στο βιβλίο Απογραφών
 • Διαδικασία Απογραφής

Αποτίμηση Παγίων και Ασώματων Στοιχείων

Διατάξεις Άρθρου 43 του Ν. 2190/20 και του Π.Δ. 1123/1980

Φορολογικές Αποσβέσεις Παγίων και Ασώματων Στοιχείων

 • Οι νέες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που ισχύουν από 1-1-2014
 • Πίνακας με συντελεστές αποσβέσεων κατά κατηγορία παγίου
 • Οι αποσβέσεις για νέες επιχειρήσεις
 • Χρόνος έναρξης υπολογισμού των αποσβέσεων

Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων

 • Αποτίμηση μετοχών, χρεογράφων, ομολογιών κ.λ.π.
 • Τρέχουσα τιμή για εισηγμένους και μή στο Χ.Α.
 • Αποτίμηση ίδιων μετοχών
 • Χειρισμός πρόβλεψης υποτίμησης και επανάκτησης της αξίας

Αποτίμηση Αποθεμάτων

 • Μέθοδοι αποτίμησης (μέση σταθμική, FIFO, LIFO, κλπ)
 • Σταθερή εφαρμογή της μεθόδου
 • Ο λογιστικός χειρισμός της αποτίμησης και ο λογαριασμός της γενικής εκμετάλλευσης
 • Το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

 

View more

Τόπος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

 

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: