Εισαγωγή στη Μισθοδοσία

Διάρκεια

32 ώρες

Κόστος

340€

Σύντομη περιγραφή

Εισαγωγή στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα θέματα μισθοδοσίας, της ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας μέχρι και τις τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις.

Διδακτέα ύλη


Βασικές Έννοιες Εργατικής Νομοθεσίας

 • Συμβάσεις (Συλλογικές και Επιχειρησιακές Συμβάσεις )
 • Μισθωτοί – Χρονικά Όρια Eργασίας
 • Αποδοχές (Ημερομίσθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π)

Νομοθεσία ΙΚΑ

 • Ασφαλιζόμενος στο ΙΚΑ (Άμεσα - Έμμεσα)
 • "Παλαιοί" και "Νέοι" ασφαλιζόμενοι
 • Διάκριση εξαρτημένης από άλλες έννομες σχέσεις εργασίας
 • Ημέρες ασφάλισης
 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Προθεσμία καταβολής εισφορών
 • Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
 • Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Λογιστική Μισθοδοσίας Προσωπικού

Λογιστικές εγγραφές Μισθοδοσίας με βάση τους κωδικούς του Ε.Γ.Λ.Σ.

Θέματα Μισθοδοσίας Προσωπικού

 • Υπολογισμοί μισθών και ημερομισθίων
 • Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης
 • Προετοιμασία και κατάρτιση μισθοδοσίας (Μικτές και Καθαρές Αποδοχές)
 • Κρατήσεις μισθοδοσίας
 • Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση εργασίας  και στον ΟΑΕΔ (Σύμφωνα με την Υ.Α. 17227/32/22-08-2012)
 • Επίλυση πρακτικών θεμάτων μισθοδοσίας

Ώρες διεξαγωγής

18:00 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Χορήγηση πιστοποιητικών

Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το  Κέντρου διά Βίου Μάθησης της PwC χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

View more

Επιδότηση

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

View more

Τιμολόγηση

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: