Πρόσφατες Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την ορθή εφαρμογή και τήρηση της εργατικής νομοθεσίας

Έναρξη 6/6/2019
Διάρκεια 4 ώρες
Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης  

Το σεμινάριο

Αντικείμενο το σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας καθώς και για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο με αριθμό 4611 (ΦΕΚ 73Α/17-5-2019) και τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις".

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας
 • η αναφορά σε φλέγοντα ζητήματα που σχετίζονται με την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας 
 • η αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά με την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου εμπλουτίζεται με την παρουσίαση των απόψεων του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας πάνω στα υπό κρίση ζητήματα όπως αυτές προκύπτουν μέσα από σχετικά έγγραφα και ερμηνευτικές εγκυκλίους

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε λογιστές
 • σε υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων
 • σε εργασιακούς συμβούλους 
 • σε στελέχη που είναι επιφορτισμένα με θέματα που άπτονται του εργατικού δικαίου

Περιεχόμενο

 • Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και ΟΑΕΔ (Υ.Α. 32143/Δ1.11288/11-06-2018 & εγκύκλιος 40090/Δ1.14024/19-07-2018).
 • Αρμόδια ελεγκτικά όργανα – Διαδικασίες και βασικά στοιχεία ελέγχου - Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σ.ΕΠ.Ε και τον Ε.Φ.ΚΑ (Ν. 4554/2018, Υ.Α. 43614/996/09-08-2018). Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 έως 8 του Ν. 4554/2018 αναφορικά με την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (εγκύκλιος Σ.ΕΠ.Ε. ΕΣ 429960/10001/23-11-2018).
 • Παρατηρήσεις – σχόλια σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 4554/2018 για την ευθύνη Αναθέτοντος, Εργολάβου και Υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων.
 • Ειδικές περιπτώσεις αντιμετώπισης αδήλωτης εργασίας και κανονιστικό πλαίσιο (εγκύκλιος Σ.ΕΠ.Ε. ΕΣ 430130/10001/23-11-2018).
 • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σ.ΕΠ.Ε. κατά την διαπίστωση παράνομης υπερωριακής απασχόλησης (άρθρο 36 του Ν. 4488/2017 & άρθρο 12 του Ν. 4554/2018). Δήλωση υπερεργασίας στο έντυπο Ε8 του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και συμψηφισμός της προς τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές. 
 • Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (η επέκταση και η κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, κλπ).
 • Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας (Υ.Α. 4241/127/30-01-2019 & εγκύκλιος 7613/395/18-02-2019 «Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας»).
 • Παρουσίαση - παρατηρήσεις, σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση, για τα άρθρα 48 έως 62 του σχεδίου νόμου «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Εισηγητές

Εισηγητής εξειδικευμένος στην Εργατική Νομοθεσία

Κόστος

 • 180€
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: