Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και οι πρόσφατες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις

Περίοδος

Θα ανακοινωθεί

Διάρκεια

7 ώρες

Κόστος

350€


Ενδεικτική Θεματολογία

 • ΝΟΜΟΣ 4490/2017 (ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ, ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ): Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του Ν. 4144/2013 αναφορικά με τις αρμοδιότητες υπηρεσιών που διενεργούν ελέγχους για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την ορθή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

 

 • ΝΟΜΟΣ 4488/2017: Παρουσίαση των νέων εργασιακών ρυθμίσεων για την αδήλωτη εργασία και την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας του Σ.ΕΠ.Ε και του ΟΑΕΔ – περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με την διαδικασία υποχρεωτικής επιβολής συγκεκριμένων εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. βάσει ερμηνευτικής εγκυκλίου.  

 

 • ΝΟΜΟΣ 4487/2017 (ΑΡΘΡΟ 56): Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη ανεξαρτήτως της αιτίας καθυστέρησης.

 

 • ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Πότε μπορεί να κριθεί ως μονομερής βλαπτική μεταβολή.

 

 • Υ.Α. 22528/430/18.5.2017: Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού – Διευκρινίσεις αναφορικά με την εργοδοτική υποχρέωση για χορήγηση αναλυτικού εκκαθαριστικού σημειώματος – Έννοια οικειοθελών παροχών και αποτύπωσή τους στα εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας. 

 

 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ωράριο ημερήσιας απασχόλησης και τρόποι παρέκκλισης – Ωράριο διακεκομμένο και μερική απασχόληση – Ωράριο και τροποποίησή του και εργοδοτική υποχρέωση για ενημέρωση του Σ.ΕΠ.Ε. μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» - Εβδομαδιαία ανάπαυση – Διάλειμμα εργασίας – Υπερεργασία – Υπερωρία – Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας.

 

 • ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Έννοια – Μορφές – Προϋποθέσεις μονομερούς επιβολής εκ περιτροπής εργασίας από τον εργοδότη. Αναφορά στην Αριθμ. Πρωτ. 35958/666/31-07-2017 εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης & κοινωνικής αλληλεγγύης – Υποχρέωση εργοδότη για υποβολή στοιχείων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 

 • ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ: Παροχή εθελοντικής εργασίας – Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα νόμιμης απασχόλησης μελών οικογενείας σε ατομική επιχείρηση – Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων – Παρουσίαση των απόψεων του Σ.ΕΠ.Ε. μέσα από έγγραφά του.

 

 • ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: Σ.Σ.Ε. που βρίσκονται σε ισχύ – Λήξη ισχύος Σ.Σ.Ε. – Μετενέργεια  - Απλοί ενοχικοί και κανονιστικοί όροι – Ο κανόνας της δέσμευσης – Ο κανόνας της συρροής – Απόκλιση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας από κανονιστικούς όρους Σ.Σ.Ε.

 

 • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

 

 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ: Έννοια – Ρυθμιστικό και διαδικαστικό πλαίσιο – Υποβαλλόμενα έντυπα.

 

 • Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: Έννοια – Κριτήρια – Νομολογιακά παραδείγματα.

 

 • ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  - Επιβολή κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας, κατά τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας.

  - Επιβολή κυρώσεων, κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας κατά τη διαπίστωση παραβάσεων που σχετίζονται με την:

  Α. Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας.

  Β.  Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών τελευταίου τριμήνου.

  Γ. Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών άρθρου 80 του Ν. 4144/2013.

 

 • ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

  1. Λύση της σχέσεως εργασίας – Γενικά.

  2. Έγκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955 και του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 – Συνέπειες ακυρότητας.

  3. Διάκριση μεταξύ υπαλλήλου και εργατοτεχνίτη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης και ενδεικτικές αποφάσεις από την δικαστηριακή νομολογία.

  4. Υπολογισμός και ποσό περιορισμού της αποζημίωσης.

  5. Αποζημίωση υπαλλήλων με προειδοποίηση και χωρίς προειδοποίηση.

  6. Τμηματική καταβολή και φορολογία της αποζημίωσης.

  7. Αναφορά στις περιπτώσεις όπου δεν οφείλεται αποζημίωση.

  8. Αποζημίωση μισθωτών λόγω συνταξιοδότησης ή μετά τη συμπλήρωση 15 ετών στον ίδιο εργοδότη (άρθρο 5 του Ν. 435/1976 και άρθρο 8 του Ν. 3198/1955).

  9. Περιπτώσεις απαγόρευσης καταγγελίας της εργασιακής σχέσης – Αναστολή της καταγγελίας κατά άρθρο 168 του Α.Κ.

  10. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένο σπουδαίο λόγο (άρθρο 672 ΑΚ) και καταβολή αποζημίωσης κατά τα άρθρα 673 και 674 ΑΚ. 

Ώρες διεξαγωγής

17:45 – 21:15

View more

Τόπος πραγματοποίησης

PwC's Academy: Λεωφόρος Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι, είσοδος από την οδό Κόδρου

View more

Εγγραφή αν είστε...

Contact us

Follow us on: