Οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, με το νέο νόμο του Υπουργείου Εργασίας - 2η Διοργάνωση

Ιούνιος 2021

Έναρξη: 30 Ιουνίου 2021
Διάρκεια: 17:00 - 21:00
Χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης
Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06%)

Το σεμινάριο

Σκοπός της εσπερίδας είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις αλλαγές που επέρχονται στην εργατική νομοθεσία με το νέο νόμο του Υπουργείου Εργασίας.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν έγκαιρα και υπεύθυνα για τις αλλαγές, προσθήκες ή τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο και με στόχο να περιγράψει τις βασικές αλλαγές, προσθήκες ή τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας που επιφέρει ο νέος νόμος και να ενημερώσει όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα της εργατικής νομοθεσίας. Αναμένεται ωστόσο να επωφεληθούν ιδιαίτερα οι εξής κατηγορίες καταρτιζόμενων: Σύμβουλοι επιχειρήσεων στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας Δικηγόροι που ασχολούνται με θέματα εργατικής νομοθεσίας Στελέχη τμημάτων μισθοδοσίας και συμβουλευτικών επιχειρήσεων Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα εργατικής νομοθεσίας Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές Συνδικαλιστές και γενικότερα εκπρόσωποι εργαζομένων

Περιεχόμενο

  • Κύρωση της Σύμβασης 190 Της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 
  • Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου και Ρυθμίσεις για τις Άδειες που σχετίζονται με την προστασία της οικογένειας Άδεια Πατρότητας – Άδεια Μητρότητας Γονική Άδεια Άδεια Φροντιστή Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας Άδεια Γάμου 
  • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Ανάπαυση εργαζομένων Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας Αργία Άδεια άνευ αποδοχών Προστασία από απολύσεις Τηλεργασία Συνδικαλιστικά Δικαιώματα Ρυθμίσεις για ΕΡΓΑΝΗ Ψηφιακή κάρτα εργασίας Κ.λ.π. 
  • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Βιβλία, Πόροι κ.λ.π.) Θέματα Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 
  • ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 187 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εισηγητές

Κωνσταντίνος Ρίζος, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος

Κόστος

  • 90€

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: