Δικαίωμα έκπτωσης, ProRata, Διακανονισμός Παγίων

Έναρξη: 19 Νοεμβρίου 2020
Ημέρες: 19 Νοεμβρίου 2020
Διάρκεια: 4 ώρες

Το σεμινάριο

Το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία του συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Μέσω του δικαιώματος έκπτωσης εξασφαλίζεται ότι ο ΦΠΑ που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους προμηθευτές τους είναι ουδέτερος για αυτές (αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ) και επομένως δεν επιβαρύνει τις ίδιες αλλά την τελική κατανάλωση.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Η σωστή εφαρμογή των κανόνων του ΦΠΑ για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης από τις επιχειρήσεις είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου αυτές να αποφύγουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Ορκωτούς Ελεγκτές, Δικηγόρους που ασχολούνται με τα φορολογικά θέματα, Στελέχη Επιχειρήσεων και Επιχειρηματίες

Περιεχόμενο

Τι είναι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
Πότε γεννάται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
Ποιες είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα έκπτωσης;
Ποιες πράξεις απαλλάσσονται αλλά παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης;
Σε ποιες περιπτώσεις δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ;
Πως υπολογίζεται το ποσοστό (PRO RATA) βάσει του οποίου θα προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης;
Τι προβλέπεται ειδικά για τα πάγια;
Εκπίπτει ο ΦΠΑ κατασκευών, προσθηκών και βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων;
Πως διενεργείται ο διακανονισμός της έκπτωσης του ΦΠΑ παγίων σε περίπτωση παράδοσης τους ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις;
Πως απεικονίζονται στη δήλωση ΦΠΑ οι διακανονισμοί μιας διαχειριστικής περιόδου;
Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωση του ΦΠΑ εισροών;

Εισηγητές

Λεωνίδας Κορρές: Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης, Φορολογικός Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα Φ.Π.Α., είναι πιστοποιημένος από το Chartered Institute of Taxation (CIOT) του Ηνωμένου Βασιλείου στον Φ.Π.Α. και στις Αρχές της Διεθνούς Φορολογίας στα πλαίσια του διπλώματος ADIT (Advanced Diploma in International Taxation).

Κόστος

  • 150€

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: