Έντυπο Ε9 και ο ΕΝΦΙΑ (Επικαιροποίηση με Ν. 4389/2016)

Έναρξη: 7/10/2019
Διάρκεια 16 ώρες

Το σεμινάριο 

Από το έτος 2014 επιβάλλεται ο νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) κυρίως στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου. Ο φόρος επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα της χώρας με κριτήρια την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Οι παρουσιάσεις που θα γίνουν, είναι επικαιροποιημένες με το Νόμο 4389/2016 με τις διατάξεις του οποίου έγιναν τροποποιήσεις στο νόμο του ΕΝΦΙΑ (Ν. 4223/2013) Το σεμινάριο έχει ως στόχο, σε τέσσερις ημέρες, να ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα τα στελέχη των επιχειρήσεων, τους Λογιστές και Δικηγόρους και όσους ασχολούνται με τα ακίνητα, να απαντήσει σε ερωτήματα των συμμετεχόντων για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του Ε9 και για τον ΕΝΦΙΑ.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Το σεμινάριο έχει ως στόχο, σε τρεις ημέρες, να ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα τα στελέχη των επιχειρήσεων, τους Λογιστές και Δικηγόρους και όσους ασχολούνται με τα ακίνητα, να απαντήσει σε ερωτήματα των συμμετεχόντων για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του Ε9 και για τον ΕΝΦΙΑ.

Σε ποιους απευθύνεται

τα στελέχη των επιχειρήσεων, τους Λογιστές και Δικηγόρους και όσους ασχολούνται με τα ακίνητα, να απαντήσει σε ερωτήματα των συμμετεχόντων για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του Ε9 και για τον ΕΝΦΙΑ.

Περιεχόμενο

Ε9 Φυσικών και Νομικών Προσώπων

 • Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9)
 • Έννοιες - Ορισμοί
 • Εμπράγματα δικαιώματα ( η κυριότητα, οι δουλείες, το ενέχυρο, η υποθήκη) 
 • Επικαρπία, Πράγμα, Ψιλή κυριότητα, Κυριότητα, Νομή, Χρησικτησία Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης του εσωτερικού εντύπου και των Πινάκων 1 και 2 του Ε9
 • Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των δηλώσεων Ε9
 • Ημιυπαίθριοι χώροι και αυθαίρετα κτίσματα
 • Κολυμβητικές δεξαμενές - πισίνες
 • Επισημάνσεις που αφορούν τα ειδικά κτίρια, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, τα κτίρια ειδικών συνθηκών
 • Χρόνος υποβολής της δήλωσης
 • Πρόσφατες αλλαγές
 • Παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπου Ε9

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων:

 • Αντικείμενο και Υποκείμενο του φόρου
 • Απαλλαγές
 • Υπολογισμός του κύριου και συμπληρωματικού Φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α (Επιφάνεια, Χρήσεις κτισμάτων, παλαιότητες, Κλίμακες κ.λ.π.)
 • Χρόνος υποβολής της δήλωσης
 • Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής του φόρου
 • Αναλυτικά παραδείγματα για την κάθε περίπτωση
 • Οι νέες διατάξεις του Νόμου 4286 (ΦΕΚ Α' 194/19-09-2014)

Εισηγητές

Μαργώνη Ευανθία, Δικηγόρος, Ειδική επί θεμάτων Ακινήτων

Κόστος

350€

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: