Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας: Θεσμικό Πλαίσιο -Πρόληψη και Καταστολή στη πράξη


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 14 ώρες 420€ Ιδιώτης Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή:

Στην εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, που η πρόληψη και καταστολή του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ιδιαίτερης προσοχής των φορολογικών, εποπτικών και δικαστικών Αρχών, οι ευθύνες όλων όσων άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με αυτό το πολύ σημαντικό για την οικονομία της χώρας θέμα, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Είναι πλέον απολύτως αναγκαίο για τα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα να επικαιροποιούν/συμπληρώνουν και να συστηματοποιούν τις γνώσεις τους ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού προβλήματος.

Απευθύνεται:

Σε στελέχη του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που εργάζονται σε:

 • Μονάδες αποτροπής του «Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος» και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT).
 • Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance).
 • Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit).
 • Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management)
 • Μονάδες που έρχονται άμεσα σε επαφή με τους πελάτες (customer facing staff/front liners) ή/και διεκπεραιώνουν εντολές/συναλλαγές των πελατών (back office staff, settlements, remittances, etc).

Στόχος:

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι:

 • Η κατανόηση από τους συμμετέχοντες του περιεχομένου και της φιλοσοφίας του διεθνούς και του ελληνικού θεσμικού/ κανονιστικού πλαισίου για την αποτροπή του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η ανάδειξη των πραγματικών απαιτήσεων των αντίστοιχων Εποπτικών Αρχών,
 • Η ανάλυση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των λειτουργών που στελεχώνουν τις Μονάδες στις οποίες το σεμινάριο αυτό απευθύνεται (βλ. πιο πάνω)
 • H εμβάνθυνση από τους συμμετέχοντες στις τεχνικές εντοπισμού των ύποπτων και ασυνήθων συναλλαγών και η εφαρμογή στη πράξη αποτελεσματικών μεθόδων περαιτέρω διερεύνησης και διαχείρισης τους με την παράθεση και ανάλυση πληθώρας παραδειγμάτων από την διεθνή και κυρίως τη ελληνική πραγματικότητα

Διδακτέα ύλη:

 • Ορισμός του «Βρώμικου» Χρήματος. «Βρώμικο» και «Μαύρο» Χρήμα: Χρήσιμες επισημάνσεις.
 • Τι σημαίνει ο όρος «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος» (ΞΒΧ). Βασικοί τρόποι ΞΒΧ.
 • Τα τρία στάδια του «Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος»: Χαρακτηριστικά παραδείγματα.  
 • Βασικά στοιχεία του ισχύοντος διεθνούς και ελληνικού θεσμικού/κανονιστικού  πλαισίου για το ΞΒΧ (EU Directives/FATF recommendations, etc- βασικοί ελληνικοί Νόμοι & Πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ). Οι κύριες υποχρεώσεις και τα καθήκοντα/οι ευθύνες των στελεχών του ευρύτερου  χρηματοπιστωτικού τομέα  όπως πηγάζουν από το εν λόγω θεσμικό/κανονιστικό  πλαίσιο.  
 • Προσέγγιση του ΞΒΧ με βάση τον κίνδυνο ξεπλύματος (risk-based approach). Ενδεικτικές παράμετροι, και διαχείριση,  ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης του κινδύνου ΞΒΧ.
 • Πότε μία συμπεριφορά ή μία δραστηριότητα/συναλλαγή του πελάτη θεωρείται «ύποπτη» και πότε «ασυνήθης».  Η έννοια των Αρχών «Γνώριζε τον Πελάτη σου» (KYC) και «Γνώριζε την Εργασία σου» (KYB) και η σημασία τους ως βασικών εργαλείων αναγνώρισης ύποπτων/ασυνήθων συμπεριφορών/ συναλλαγών.  Παραδείγματα.
 • Ενδεικτικά, πρακτικά παραδείγματα ύποπτων/ασυνήθων συμπεριφορών/ συναλλαγών από τη διεθνή και κυρίως την ελληνική εμπειρία: Ανάλυση συγκεκριμένων  πραγματικών περιστατικών -Συζήτηση/σχολιασμός - Tips/Warning signals & alerts - Lessons to be learnt.   

Ώρες διεξαγωγής:

17:00 – 21:30

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).