Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί

INCOTERMS ® 2020, Ενέγγυος Πίστωση (L/C), Διακανονισμοί Αξιών (D/Cs), Bank Payment Obligation (BPO)

Έναρξη: 01 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνίες: 01, 02 & 03 Δεκεμβρίου 2020
Διάρκεια: 12 ώρες
Ώρες: 17:00 – 21:15
 

Το σεμινάριο

Αναδεικνύει τις προκλήσεις και τους οικονομικούς κινδύνους που εμπεριέχονται στις διεθνείς εμπορευματικές αγοραπωλησίες και εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά: α) με τους αναθεωρημένους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους INCOTERMS ® 2020 και β) με τους Διεθνείς Διακανονισμούς της αξίας των Εμπορευματικών Συμβολαίων.

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

Πότε «παραδίδονται» τα εμπορεύματα στο Διεθνές εμπόριο;
Σε ποιο σημείο μεταφέρεται ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς τους από τον πωλητή στον αγοραστή;
Ποιο από τα δύο εμπορικά μέρη είναι «υπεύθυνο» για την ασφάλιση των εμπορευμάτων και σε ποιο σημείο της μεταφοράς τους η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται;
Σε ποιο σημείο μεταφέρονται τα Έξοδα Μεταφοράς στον Αγοραστή;
Πως λειτουργεί η Ενέγγυος Πίστωση (L/C) και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ως σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο του Διεθνούς Εμπορίου;
Πώς συγκρίνεται με την BPO (Bank Payment Obligation);
Ποιοι είναι και πώς χρησιμοποιούνται οι Βραχυπρόθεσμοι Προθεσμιακοί Τίτλοι;
Ποιους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής θα αξιολογήσουν οι συναλλασσόμενοι; Τι ρίσκο εμπεριέχουν για την κάθε πλευρά;
Στα ερωτήματα αυτά έρχεται να δώσει απάντηση το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα, το οποίο εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με τις διαδικασίες και την ορολογία των εξαγωγών. Η γνώση της ορθής χρήσης αυτών των σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων θα τους βοηθήσει ουσιαστικά να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εξαγωγικών πωλήσεων, εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικής & νομικής διεύθυνσης, συμβούλους διεθνούς εμπορίου και επιχειρηματίες που συναλλάσσονται με το εξωτερικό και θέλουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους σε «τεχνικά» θέματα εξαγωγών, και να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα ενόψη των συμφωνιών τους.

Περιεχόμενο

A. Φυσική Διακίνηση Εμπορευμάτων - INCOTERMS ® 2020
• Το Πλαίσιο των Διεθνών Συναλλαγών και η Φύση των Εξαγωγών
• Πότε «Παραδίδονται» τα εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο;
• Οι αναθεωρημένοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι INCOTERMS ® 2020
• Οι Αλλαγές σε σχέση με τους INCOTERMS ® 2010. Με ποια ζητήματα δεν ασχολούνται
• Πως επιλέγονται και πως ενσωματώνονται στις Τιμές εξαγωγής
• Ποιες Υποχρεώσεις επιβάλλουν στον Αγοραστή και τον Πωλητή
• Τι ορίζουν ως προς την Ευθύνη των Συναλλασσόμενων για τη Μεταφορά, τον Εκτελωνισμό και την Ασφάλιση των εμπορευμάτων
• Σε ποιο Σημείο η Ευθύνη Παράδοσης των εμπορευμάτων μεταφέρεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή;
• Ζητήματα Κυριότητας & Διαχείρισης Κινδύνων κατά τη Μεταφορά
• Η Διαμόρφωση των Τιμών στα στάδια μιας Door-to-Door παράδοσης
• Εξάσκηση σε υποθετικά Σενάρια για την καλύτερη κατανόησή των Όρων
B. Διεθνείς Διακανονισμοί Πληρωμής Φορτωτικών Εγγράφων
• Κίνδυνοι Πληρωμής στις Διεθνείς Συναλλαγές
• Τρόποι Διακανονισμού Διεθνών Αγοραπωλησιών. Κριτήρια Επιλογής
• Ανάλυση της Αποτελεσματικότητάς τους ως προς τη Διασφάλιση Πληρωμής
• Διακανονισμοί έναντι Εγγράφων - Ο ρόλος των Τραπεζών
• Η έννοια της Αξίας (Collection). Είδη Εγγράφων, Αξιών & Αποδοχής
• Βραχυπρόθεσμοι Προθεσμιακοί Τίτλοι
• Ενέγγυος Πίστωση - L/C. Πλαίσιο & Αρχές Λειτουργίας της. Pros & Cons
• «Διαθέσιμη Πίστωση», «Σύμφωνη Παρουσίαση», Κύριοι Τύποι L/C
• Προβλέψεις για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας, Παράτασης της Λήξης, Τροποποιήσεων (Amendments) & Ανοχών (Tolerances)
• Bank Payment Obligation (BPO): ο καινούριος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο
• «Όροι Κλειδιά» & Στάδια της Διαδικασίας. Πως μοιράζονται οι Ρόλοι και οι Ευθύνες ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη
• Σύγκριση με τους υπόλοιπους Τρόπους Πληρωμής, Οφέλη για τα Συμβαλλόμενα μέρη

Εισηγητές

Γιώργος Ζερίτης, BA Economics, MBA Corporate Strategy, CJBS - CGMCA 

International Scale up Advisor, Export Coach, Executive Trainer 

Κόστος

  • 350 €
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%

Contact us

Aristides Panolaridis

Senior Manager, Certified Lifelong Learning Tutor, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: