Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Πρακτικά Ζητήματα για την αποφυγή ξεπλύματος χρήματος

Πρόληψη και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Έναρξη: 12/11/2019
Ημερομηνίες: 12 & 13/11
Διάρκεια 6 ώρες
Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το σεμινάριο

Στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, η πρόληψη και καταστολή του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ιδιαίτερης προσοχής των φορολογικών, εποπτικών και δικαστικών Αρχών.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 4557/2018), εκσυγχρονίστηκε το πεδίο εφαρμογής, τα μέτρα και εμπλουτίστηκαν οι εμπλεκόμενοι στο τομέα της πρόληψης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο εχει αυστηρότερες προβλέψεις και κρίνεται αναγκαίο να ενημερωθούν για εμπλεκόμενους με τα υπόχρεα πρόσωπα (πχ τα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα, των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών) να επικαιροποιούν, να συμπληρώνουν και να συστηματοποιούν τις γνώσεις τους ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ειδικά για μια χώρα όπου αποτελεί αποδεδειγμένα πλέον τα τελευταία χρόνια είσοδος κεφαλαίων φυσικών προσώπων προς την Ευρώπη, να γνωρίσουν στοχευμένα πρακτικά παραδείγματα και να μπορούν να αξιολογούν μέσα από στοχευμένες προσεγγίσεις κινδύνου τις συναλλαγές τους.

 

Δηλώστε συμμετοχή

Οφέλη

 • Η κατανόηση από τους συμμετέχοντες του περιεχομένου και της φιλοσοφίας του διεθνούς και του ελληνικού θεσμικού / κανονιστικού πλαισίου για την αποτροπή του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η ανάδειξη των πραγματικών απαιτήσεων των αντίστοιχων Εποπτικών Αρχών
 • Η ανάλυση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των στελεχών, των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που σχετίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4557/18
 • Η εμβάθυνση από τους συμμετέχοντες στις τεχνικές εντοπισμού των ύποπτων και ασυνήθων συναλλαγών και η εφαρμογή στην πράξη αποτελεσματικών μεθόδων περαιτέρω διερεύνησης και διαχείρισης τους με την παράθεση και ανάλυση πληθώρας παραδειγμάτων από την διεθνή και κυρίως τη ελληνική πραγματικότητα 
 • Η ενημέρωση με τις νέες θεσμικές εξελίξεις στο χώρο

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη όλων των υπόχρεων προσώπων του Ν. 4557/18, (χρηματοπιστωτικός τομέας, ελεγκτές, συμβολαιογράφους, εμπόρους μεγάλης αξίας, μεσίτες, δικηγόρους ) που εργάζονται:

 • Σε Μονάδες αποτροπής του «Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος» και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT).
 • Σε Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance).
 • Σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit).
 • Σε Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management)
 • Σε Μονάδες που έρχονται άμεσα σε επαφή με τους πελάτες (customer facing staff/front liners) ή/και διεκπεραιώνουν εντολές/συναλλαγές των πελατών (back office staff, settlements, remittances, etc).

Περιεχόμενο

 • Ορισμός του «Βρώμικου» Χρήματος. «Βρώμικο» και «Μαύρο» Χρήμα: Χρήσιμες επισημάνσεις.
 • Πως γίνεται το ξέπλυμα χρήματος;
 • Το ισχύον διεθνές και ελληνικό θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο για το ΞΒΧ (EU Directives/FATF recommendations, etc - βασικοί ελληνικοί Νόμοι & Πράξεις του Διοικητή της Τ.τ.Ε.). Οι κύριες υποχρεώσεις και τα καθήκοντα/οι ευθύνες των εμπλεκομένων για την πρόληψη του φαινομένου. Τροποποιήσεις και αλλαγές.
 • Προσέγγιση του ΞΒΧ με βάση τον κίνδυνο ξεπλύματος (risk - based approach). Ενδεικτικές παράμετροι, και διαχείριση, ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης του κινδύνου ΞΒΧ.
 • Πότε μία συμπεριφορά ή μία δραστηριότητα/συναλλαγή του πελάτη θεωρείται «ύποπτη» και πότε «ασυνήθης». Η έννοια των Αρχών «Γνώριζε τον Πελάτη σου» (KYC) και «Γνώριζε την Εργασία σου» (KYB) και η σημασία τους ως βασικών εργαλείων αναγνώρισης ύποπτων/ασυνήθων συμπεριφορών/ συναλλαγών. 
 • Πρακτικές αποφυγής συναλλαγών με ύποπτη και ασυνήθη συμπεριφορά από την διεθνή και ελληνική εμπειρία Ανάλυση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών 
 • Tips/Warning signals & alerts - Lessons to be learnt. 
 • Εξελίξεις στο αντικείμενο μετά την 5η οδηγία που πρόκειται να ενσωματωθεί σύντομα στη χώρας μας.

Εισηγητές

Διακεκριμένο στέλεχος Εποπτικών Αρχών με αρμοδιότητα την καταπολέμηση και αποφυγή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, 

Κόστος

 • 320€                                                    
 • Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19, Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015)

Contact us

Αριστείδης Πανολαρίδης

Senior Manager, PwC Greece

Tel: +30 210 6874559

Follow us on: