Απαραίτητα Χρηματοοικονομικά για την εφαρμογή ΕΛΠ και IFRS


Περίοδος Διάρκεια Κόστος Εγγραφή
Αν είστε...
Θα ανακοινωθεί 9 ώρες 270€ Ιδιώτης Εταιρεία

Όσοι συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα τους διανεμηθεί δωρεάν το βιβλίο της PwC "IFRS Manual" - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει, σε σύντομο χρόνο με πρακτικές εφαρμογές, όσους εφαρμόζουν τα IFRS και τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Νόμος 4308/2014) στις χρηματοοικονομικές έννοιες και στην αξιολόγηση των επενδύσεων. 

Απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών διοικήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα χρηματοοικονομικά θέματα είτε ως μέρος της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ / ΔΠΧΑ ή Ε.Λ.Π., είτε για διοικητικούς σκοπούς (management reporting), ανάλυση χρηματοοικονομικών επιλογών και εκπονήσεις μελετών. 

Επίσης απευθύνεται σε Νόμιμους Ελεγκτές (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.3693/2008) στα πλαίσια του Προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ με αριθμό 001/2015 ΦΕΚ Β' 864/15-05-2015. 

Στόχος:

Πλήρης κατανόηση, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, των απαραίτητων, για την εφαρμογή των ΕΛΠ και IFRS, χρηματοοικονομικών εννοιών με τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων και με υπολογισμούς με τη χρήση του MS Excel.

Διδακτέα ύλη:

 • Παρούσα αξία - NPV 
 • Αξία σε χρήση - Μελλοντικές Ταμειακές Ροές (Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης)
 • Τόκος και Επιτόκιο (Έννοιες τόκου και επιτοκίου, Διακρίσεις και κατηγορίες επιτοκίων, Υπολογισμός του τόκου, Ανατοκισμός)
 • Υπολογισμός του τόκου (Τρόπος υπολογισμού (απλή κεφαλαιοποίηση), Ανατοκισμός, Παραδείγματα)
 • Μέθοδος πραγματικού επιτοκίου (effective interest rate) 
 • Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου - WACC (Weighted Average Cost of Capital)
 • Υπολογισμός κόστους κεφαλαίου από συγκρίσιμες εταιρείες και προσαρμογές για επίπεδο δανεισμού 
 • Δάνεια (Πίνακας εξυπηρέτησης δανείων) 
 • Χρηματοδοτήσεις (Υπολογισμοί με γνωστό και άγνωστο επιτόκιο)
 • Ταμειακές Ροές (Cash Flow)
 • Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και αποτίμηση τους ( Forwards - Futures - Swaps - Options )
 • Αποτιμήσεις εταιρειών (Συγκρίσιμες εταιρείες - Προεξοφλημένες ταμειακές ροές + Gordon’s growth model)
 • Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια
 • Τιμές ομολόγων: Dirty & Clean prices 
 • Ανάλυση των Σταδίων Αξιολόγησης Επενδύσεων
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων με τη χρήση διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης, περιγραφή της κάθε μεθόδου, ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου, εφαρμογή των μεθόδων με τη χρήση παραδειγμάτων, υπολογισμοί με τη χρήση του MS Excel
 • Υπολογισμός βαθμού απόδοσης για επενδύσεις με μη τακτικές πληρωμές - Η συνάρτηση Xirr 
 • Πρακτική εφαρμογή και παραδείγματα των θεμάτων και των μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων με τη χρήση του MS Excel - Τα αρχεία και οι υπολογισμοί που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα διατεθούν στους συμμετέχοντες.

Εισηγητές:

 • Δρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη, Διδάκτωρ Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Άγγελος Ψαράς, FCCA - IFRS Lecturer

Ώρες διεξαγωγής: 

18:00 – 21:15

Ημερομηνίες πραγματοποίησης:

21, 23 & 27 Μαρτίου 2017

Τόπος πραγματοποίησης:

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Τιμολόγηση:

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (Άρθρο 19, Νόμος 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).


Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24).