Δέσμευση της PwC Ελλάδας για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου

Εισαγωγή

Οι εταιρείες «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», «PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε.» και «PricewaterhouseCoopers Accounting Α.Ε.» (εφεξής από κοινού οι εταιρείες ως "PwC Ελλάδας" ή "εμείς") δεσμεύονται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Στην παρούσα δήλωση περιγράφεται αναλυτικά η προσέγγισή μας σε θέματα που αφορούν την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και υποβάλλοντας οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, δίνετε στην PwC Ελλάδας τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Εάν έχετε απορίες που σχετίζονται με την προστασία ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στη διεύθυνση privacy@pwc.com.

Συλλογή δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες μόνο εφόσον παρέχονται για συγκεκριμένο σκοπό και οικειοθελώς από τον χρήστη της ιστοσελίδας μας. Λαμβάνουμε περιορισμένα προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση εταιρείας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και φαξ από τους χρήστες της ιστοσελίδας.   Ενδεικτικά, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για:

  • την εγγραφή σε συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπού μας
  • την εξασφάλιση επιπρόσθετων πληροφοριών
  • τη διανομή υλικού που έχει ζητηθεί
  • την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων

Επίσης, οι χρήστες της ιστοσελίδας μας έχουν τη δυνατότητα να μας στείλουν και email. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνουν περιέχουν το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης και οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία επιθυμεί ο χρήστης να συμπεριλάβει στο μήνυμα.

Χρήση δεδομένων

Όταν ένας χρήστης της ιστοσελίδας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς για τους οποίους μας τα έχει παραχωρήσει όπως ορίζεται κατά τη στιγμή της συλλογής (ή όπως υποδεικνύει το πλαίσιο μέσα στο οποίο συλλέγονται).  Παραδείγματα τρόπων χρήσης παρέχονται στην ενότητα "Συλλογή δεδομένων" παραπάνω.  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας δώσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με δραστηριότητες, υπηρεσίες και εκδηλώσεις της PwC Ελλάδας, καθώς και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Έχετε το δικαίωμα να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών μας οποιαδήποτε στιγμή με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα "Δικαίωμα διαγραφής" παρακάτω.

Οι ιστοσελίδες μας δεν συλλέγουν ούτε συσσωρεύουν προσωπικά δεδομένα με στόχο τη διανομή ή την πώληση τους σε τρίτους για σκοπούς προώθησης καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ούτε φιλοξενούν διαφημιστική αλληλογραφία για λογαριασμό τρίτων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η PwC Ελλάδας (από κοινού οι ως άνω τρεις εταιρείες, που εδρεύουν στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένες με τους αριθμούς μητρώου 001520401000, 002450501000 και 122133301000 αντίστοιχα και έχουν την έδρα τους στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, ΤΚ 15232) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την παρούσα ιστοσελίδα, και επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την Προστασία των Δεδομένων (Ν. 2472/97).

Γνωστοποίηση σε τρίτους

Αναγνωρίζουμε ότι τα δεδομένα σας είναι πολύτιμα και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τα προστατεύσουμε όσο αυτά είναι υπό την φροντίδα μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί στην PwC Ελλάδας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε άλλες εταιρείες μέλη του δικτύου εταιρειών PwC όπου είναι αναγκαίο ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο ο χρήστης έχει υποβάλει τα δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται, επίσης, να μεταβιβαστούν σε ανεξάρτητους προμηθευτές υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την επεξεργασία πληροφοριών για λογαριασμό της PwC Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών υπηρεσιών πληροφορικής, διαχείρισης ταυτότητας, διαχείρισης και φιλοξενίας ιστοσελίδων, ανάλυσης δεδομένων, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ασφάλειας και αποθήκευσης.  Κατά συνέπεια, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν και εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Οι χώρες στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν περιλαμβάνουν και χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) καθώς και χώρες που δεν διαθέτουν νομοθεσία η οποία να προβλέπει συγκεκριμένα την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με την υποβολή προσωπικών δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα, ο χρήστης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη μεταφορά των εν λόγω δεδομένων με στόχο την εκπλήρωση των αιτημάτων που έχει οικειοθελώς υποβάλει.

Η PwC Ελλάδας μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις διωκτικές, ρυθμιστικές και άλλες δημόσιες αρχές ή τρίτους εφόσον υποχρεούται από, και σύμφωνα με, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η PwC Ελλαδας δεν μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες εταιρείες μέλη του δικτύου εταιρειών PwC ούτε και με τρίτους για δευτερεύοντες ή μη συναφείς σκοπούς εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο σημείο υποβολής. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μοιραστεί τα εν λόγω δεδομένα, θα ζητήσει εκ των προτέρων την άδεια του χρήστη.

Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε γενικά αποδεκτά πρότυπα τεχνολογίας και επιχειρησιακής ασφάλειας ώστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, μη ορθή χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Συγκεκριμένα, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται όλες οι σχετικές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, καθώς και μέτρα τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης γνωστοποίησης ή επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών και δεδομένων και μη ηθελημένης απώλειας ή καταστροφής αυτών των πληροφοριών και δεδομένων. Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της PwC Ελλάδας έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει να τηρήσουν την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών. Η πολιτική της PwC Ελλάδας είναι να χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) για την προστασία των στοιχείων πιστωτικών καρτών που υποβάλλονται μέσω των διαδικτυακών αιτήσεων.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να ενημερώσετε προσωπικά δεδομένα που έχετε υποβάλει στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω της αρχικής σελίδας εγγραφής είτε μέσω email στο privacy@pwc.com.

Στις περιπτώσεις στις οποίες διατηρούνται προσωπικά δεδομένα, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της τακτικής επιβεβαίωσης της εγκυρότητας του περιεχομένου των προσωπικών πληροφοριών. Εάν γνωστοποιηθεί στην PwC Ελλάδας ότι προσωπικά δεδομένα που έχουν αποκτηθεί μέσω ιστοσελίδας δεν είναι πλέον έγκυρα, η PwC Ελλάδας θα προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις με βάση τις ενημερωμένες πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από τον ταυτοποιημένο χρήστη, εφόσον αυτό είναι πρακτικά εφικτό.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε χρέωση για τα αιτήματα πρόσβασης που δεχόμαστε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα διαγραφής

Σε περίπτωση που θελήσετε να διαγραφείτε από τις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας, παρέχουμε χρήσιμες οδηγίες στη σχετική σελίδα ή στην επικοινωνία μας μαζί σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση privacy@pwc.com.

Διατήρηση δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε στην ιστοσελίδα μας διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως ορίζει η νομοθεσία.

Για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών (όπως είναι οι πληροφορίες που δημιουργούνται κατά την εγγραφή για την πρόσβαση σε περιοχές της ιστοσελίδας) διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνονται απαραίτητα για την εκπλήρωση του αιτήματος ή μέχρι ο χρήστης να μας ζητήσει να διαγράψουμε τα εν λόγω στοιχεία. Στοιχεία που σχετίζονται με λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δημοσιεύσεις σε συζητήσεις και email διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται ότι διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του χρήστη.

Cookies

Χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία κειμένου, τα λεγόμενα cookies, τα οποία τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο με στόχο να μας διευκολύνουν να βελτιώσουμε την εμπειρία που σας προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας. Η χρήση των cookies αποτελεί συνήθη πρακτική για τις περισσότερες ιστοσελίδες. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν αισθάνεστε άνετα με τη χρήση των cookies, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δίνουν πλέον τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν να μην τα λαμβάνουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την παρούσα διαδικασία εγγραφής ενώ ενδέχεται να περιοριστεί και η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.  Μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να διαγράφετε τα cookies από το σύστημά σας.