Maksuteade aprill 2020

15.04.2020 võeti Riigikogu poolt vastu koos lisaeelarve seadusega ka kobarseadus (SE 169), mis sisaldab COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmeid, sealhulgas ka sellega seotud maksumeetmed. Alljärgnevalt teeme lühiülevaate nii olulisematest maksumeetmetest kui ka metsandus- ja muid sektoreid puudutavatest muudest muudatustest.

Võimalus kohaldada 0%-list käibemaksumäära

Kehtestatakse siseriikliku müügi tarbeks ajutine 0%-line käibemaksumäär COVID-19 viiruse ennetamiseks ja peatamiseks kasutatavatele isikukaitsevahenditele jms meditsiinilistele vahenditele (nn kriisikaubad). Sellega tagatakse sarnaste kaupade müümisel maksustamisel võrdsed tingimused kõigi tehinguliikide suhtes (kauba importimine, ühendusesisene soetamine, siseriiklik ost-müük). Ajutine tähendab seda, et 0%-lise määra kasutamise õigus on seotud Euroopa Komisjoni otsusega.

Kauba importimisel on kriisikaubad vabastatud tolli- ja käibemaksust Euroopa Komisjoni 3.04.2020 otsuse alusel, millega on määratud maksuvabastuse perioodiks 30.01-31.07.2020 (vajadusel pikendatakse). Euroopa Liidu ega Eesti õigusaktidega pole sätestatud lõplikku kaupade nimekirja, millele maksuvabastus impordil kohaldub, küll aga on loodud soovituslik nimekiri, mille Eesti võtab maksuvabastuse kohaldamisel aluseks. Maksuvabastus ei kohaldu automaatselt, vaid peale tollideklaratsiooni esitamist Maksu- ja Tolliameti otsusega. 

Kauba ühendusesisene soetamine on omakorda maksuvaba siis, kui kauba import on maksuvaba.

0%-line käibemaksumäär võimaldab müüa Eesti äriühingu poolt imporditud nn kriisikaubad (näiteks kaitsemaskid) ilma käibemaksu lisamata haiglale (kui õigustatud isikule).

Vaata siit Rahandusministeeriumi koostatud juhendit tolli- ja käibemaksuvaba impordi osas.

Näita rohkem

E-väljaanded: 9%-lise käibemaksumäära kasutamise õigus laieneb alates 01.05.2020

Muudatuse eesmärgiks on laiendada paberil trükiväljaannetele (raamatud, õppekirjandus, perioodilised trükised nagu ajalehed, ajakirjad, raamatusarjad) kohalduvat vähendatud käibemaksumäära (9%) ka muudele füüsilistel kandjatel olevatele väljaannetele ja e-väljaannetele (e-raamat, digilehe või ajakirja tasuline versioon vms). Füüsilisel kandjal olevad väljaanded lisaks trükitud väljaannetele on audioraamatud, mis on CD-plaadile või muule füüsilisele kandjale salvestatud, ja mis sisaldavad sama tekstilist infot kui trükitav või elektrooniline raamat. 

Muudatuse eesmärk ei ole anda e-väljaannetele eelist paberväljaannete ees, vaid ühetaoliselt maksustada väljaandeid, mis erinevad üksnes selle avaldamise vormi poolest.

Näita rohkem

Tööandja vabastatakse ajutiselt minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustusest

Minimaalset sotsiaalmaksukohustust sotsiaalmaksu kuumääralt ei tule tööandjal täita 2020. a märtsis, aprillis ja mais makstud töötasudelt. Kehtib kohustus deklareerida ja tasuda sotsiaalmaksu töötajale tegelikult väljamakstud tasult. Töötaja ravikindlustus antud vabastuse tõttu ei katke. 

Näita rohkem

Ravikindlustus ei katke

Juhatuse/nõukogu liikmete ja VÕS-i lepingu alusel töötavad ravikindlustatud isikud säilitavad eriolukorra ajal ravikindlustuse ka siis, kui nende eest ei tasuta minimaalset sotsiaalmaksukohustust. Kehtib kohustus deklareerida ja tasuda sotsiaalmaksu tegelikult väljamakstud tasult.

Näita rohkem

Maksukorralduse seaduse muudatused seoses maksuintressidega

Maksuintressi (0,06%) arvestamine ja tasumine on peatatud alates 1. märtsist 2020 kuni 1. maini (eriolukorra lõppemiseni). Seega sisuliselt annab riik makseraskustesse sattunud ettevõtetele laenu selleks perioodiks ilma intressita ehk intress on 0%. Eriolukorra lõppemisest alates kuni 31.12.2021 vähendatakse üldise maksuintressi määra 0,06%-lt 0,03%-ni päevas.

Lisaks sätestatakse, et maksuhalduril on õigus perioodil 1.05.2020 - 31.12.2021 vähendada ajatatud maksuvõla intressi kuni 100%.

Näita rohkem

Täiendav tulumaksuvabastus annetusele/kingitusele

Perioodil 12.03.2020 kuni 1.07.2020 juriidilise isiku poolt Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele või hoolekandeasutusele või Eestis asuva haigla pidajale heategevuslikul eesmärgil tehtud kingitust ega annetust tulumaksuga ei maksustata.

Näita rohkem

Aktsiisimäärade ajutine vähendamine perioodil 01.05.2020 kuni 30.04.2022

Eriolukorraga kaasnevate tagajärgede leevendamiseks vähendatakse ajutiselt teatud kütuste ja elektrienergia aktsiisimäärasid. 

Vaata ajutiste aktsiismäärade kohta täpsemat infot siit (menetlemise käigus Riigikogus muudatusi ei tehtud).

Näita rohkem

Kogumispensioni maksetega seotud muudatused

Alates 01.07.2020 kuni 31.08.2021 peatatakse riigipoolsed II samba kogumispensioni maksed (4%), töötaja palgast kinnipeetavaid II samba makseid (2%) makstakse edasi.

2020. a oktoobris saavad töötajad võimaluse esitada avalduse, mille tulemusena saab peatada II samba kogumispensioni makseid (2%) alates 01.12.2020 kuni 31.08.2021.

Näita rohkem

Metsandussektori tulumaksumuudatused

Tehakse kaks mõistlikku muudatust, mis on abiks nii metsandussektoris tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE) kui ka tavalisele metsaomanikule. Muudatused jõustuvad tagasiulatuvalt alates 1.01.2020. 

Esimene muudatus puudutab FIE-le metsamaterjali müümisel kohalduvat täiendavat mahaarvamist (lisaks dokumentaalsetele kuludele), s.o. arvestuslikku kulumäära ja selle rakendusala. Praegu on selliseks arvestuslikuks kulumääraks maksustamisperioodil kuni 2877 eurot, mis kehtib 2008. a alates, ja seda kulumäära ei saa kohaldada juhul, kui FIE müüb kasvava metsa raieõigust. Selline vahetegu ei ole majanduslikus mõttes põhjendatud ja moonutab FIE-st metsaomanike poolt tehtavaid müügiotsuseid, sest eelistatud on metsamaterjali müümine.

Uueks arvestuslikuks kulumääraks kehtestatakse kuni 5000 eurot ja see rakendub ka kasvava metsa raieõiguse müügil saadud tulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse suhtes.

Teiseks oluliseks muudatuseks on, et FIE-le kohalduvat regulatsiooni arvestusliku kulumäära kohta laiendatakse ka tavalisele metsaomanikule (s.o. kes ei ole FIE). Puuduvad mõistlikud põhjendused, mis õigustaksid arvestusliku kulumäära kasutamist vaid juhul, kui oma metsast raiutud metsamaterjali müüb ja saab tulu (tululiik: ettevõtlustulu) FIE-na registreeritud isik ja piiramist juhul, kui oma metsast raiutud metsamaterjali müüb ja saab tulu (tululiik: kasu vara võõrandamisest) mitteregistreeritud isik.

Arvestusliku kulu (kuni 5000 eurot) deklareerimise võimalus peaks kompenseerima neid kulusid mida objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik (või mida on praktiliselt keeruline) dokumentaalselt tõendada, eriti juhul, kus metsaomanik püüab ise oma metsa ülestöötamise, kasvatamise ja hooldusega tegeleda, mitte seda teenusena sisse osta. Sellised kulutused tekivad metsaomanikul sõltumata sellest, kas ta on registreeritud FIE-na või mitte.

Näita rohkem


Tähelepanu: käesolev „Maksuteade“ sisaldab ainult üldistatud tasemel lühikokkuvõtet muudatustest õigusaktides ning seda ei saa kasutada nõuandena konkreetses olukorras käitumiseks. Igasugune nõuanne peab lähtuma maksumaksja konkreetsest faktilisest olukorrast ja õigusakti täistekstist. AS PricewaterhouseCoopers ei vastuta ühegi tagajärje eest, mis tekib seoses käesoleva informatsiooni kasutamisega.


Võta meiega ühendust

Hannes Lentsius

Hannes Lentsius

Maksukonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5691 1698

Follow us