PwC’s SDG Challenge 2019

Globální studie

Strategie pro lepší svět: Jak mohou Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) poskytnout podnikům rámec pro odpověď na globální výzvy

Prozkoumali jsme 1 141 publikovaných zpráv společností z 31 zemí a 7 odvětví, abychom zjistili, do jaké míry firmy začleňují Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) do své strategie a činností. Analýza hodnotí úroveň integrace cílů do leadershipu, podnikatelské strategie, řízení a reportingu a zkoumá, nakolik je podniková sféra na dobré cestě, aby zásadně přispěla k dosažení Cílů udržitelného rozvoje a závazků do roku 2030.

Zjistili jsme, že v globálním souhrnu většina (72 %) analyzovaných organizací uznává relevanci SDGs a uvádí je ve svých veřejných zprávách. Více než pětina (21 %) zmínila SDGs v prohlášení generálního ředitele nebo předsedy představenstva (nárůst oproti 13 % v roce 2018) a 25 % je zahrnulo do podnikatelské strategie, přičemž uvádí pokrok v přijetí a začlenění na úrovni leadershipu. 

Navzdory dobré celkové informovanosti by dosažení skutečných přínosů v plnění Cílů udržitelného rozvoje mohlo být narušeno nedostatkem konkrétních přijatých opatření a kvantitativních měřítek. Reporting průběžných výsledků k naplnění ambicí je velmi nezralý: pouze 1 % analyzovaných společností měří a vykazuje svou výkonnost proti konkrétním cílům SDG. 

Kontakty

Markéta Jechová

Markéta Jechová

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 100 677

Radka Nedvědová

Radka Nedvědová

Reporting udržitelného rozvoje, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 029

Stay on top of things with us!