Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Nefinanční reporting / GRI reporting

Díky nefinančnímu reportingu můžete zobrazit komplexnost svého podnikání, jež zahrnuje zodpovědný přístup k tržnímu prostředí.

Nefinanční vykazování je globálně považováno za společný standard v komunikaci největších společností v různých sektorech. Zaměřuje se na dopad na životní prostředí, rozmanitost byznysu a na kroky, které společnost podniká v zájmu komunit, zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran. Nefinanční informace jsou pravidelně zveřejňovány na internetu jako zpráva o společenské odpovědnosti nebo jako součást výroční zprávy.

Poradenství při GRI reportingu

Reporting udržitelnosti je relativně novým procesem a může být náročné vykazovat konzistentní, spolehlivá a kompletní data, zejména vzhledem k rostoucímu počtu požadavků na zveřejňování informací organizacím a orgánům udělujícím ocenění. V tomto případě můžeme poskytnout poradenství a zajistit důvěryhodnost reportovaných dat.


Můžeme vám pomoci:
  • identifikovat správné rámce pro zveřejňování a upravit je v souladu s vaší angažovaností v oblasti udržitelnosti,
  • odevzdávat podklady k indikátorům udržitelnosti a interpretovat dotazníky,
  • identifikovat cesty ke zlepšení ratingu udržitelnosti,
  • nastavit váš reporting dle best practice,
  • identifikovat příležitosti pro zlepšení provozu,
  • začlenit analýzy a strategie v oblastech compliance a nadcházejících příležitostí,
  • stanovit měřitelné cíle udržitelnosti pro finanční, provozní a regulační výkonnost, které odpovídají vaší firemní strategii.

Audit

Audit v oblasti udržitelnosti a etických faktorů – Společnost, která dbá na svou reputaci a snaží se prezentovat jako sociálně zodpovědná organizace, by si měla ověřit, zda její obchodní partneři ctí stejné hodnoty. Klientům nabízíme provedení nezávislého auditu, na jehož základě potvrdíme, zda jejich byznys partneři souzní s podobnými požadavky na udržitelnost podnikání a dodržují stejný etický kodex.

TCFD

PwC služby v oblasti TCFD & Analýza dopadu různých scénářů vývoje klimatu: Většina společností v tuto chvíli ve svých strategiích, finančních a byznysových plánech dostatečně nepočítá s dopady klimatických změn. S nimi jsou spojena tato hlavní rizika: 1) Přechodná rizika, která jsou ovlivněna globálním přístupem ke klimatu (např. uhlíková daň) nebo s technologickými změnami (např. přechod na elektrické motory), které ovlivňují poptávku po produktech i náklady. 2) Fyzická rizika, s nimiž je spojen četnější výskyt přírodních katastrof, který má negativní dopad na majetek společnosti a zásobování.

V rámci TCFD nabízí PwC různé typy služeb: posouzení připravenosti na TCFD, identifikace rizik plynoucích z klimatických změn, analýza a tvorba různých scénářů, integrace rizik souvisejících se změnou klimatu do strategie a struktury řízení rizik, rozvoj efektivního reportingu atd.

Kontakty

Pavel Štefek

Pavel Štefek

partner, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 400

Radka Nedvědová

Radka Nedvědová

Reporting udržitelného rozvoje, PwC Česká republika

Tel: +420 724 561 326

Markéta Jechová

Markéta Jechová

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 100 677

Ondřej Rybka

Ondřej Rybka

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 731 588 122

Stay on top of things with us!