Ekologické daně

Mezi ekologické daně řadíme v České republice spotřební daně, energetické daně a v širším pojetí také silniční daň a poplatek za užívání silnic a dálnic.

Tématem spotřebních daní se zabývá především zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, dále pak zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a zákon č. 307/2013 o povinném značení lihu. Zákonná ustanovení jsou pro praxi dále specifikována několika navazujícími vyhláškami.
Spotřební daň je vybírána z minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků, vč. surového a zahřívaného tabáku. Kromě samotného vykazování a placení daně s sebou nese výroba a distribuce těchto tzv. vybraných výrobků také mnoho povinností ohledně přepravy, skladování, evidence a komunikace se správcem daně. Povinnosti spojené s výběrem spotřebních daní obecně dopadají na osobu, která s vybranými výrobky v ČR nějakým způsobem zachází, např. je vyrábí, skladuje nebo převáží.

Energetické daně v České republice upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a zahrnují:
* daň ze zemního plynu určeného pro pohon motorů nebo k výrobě tepla;
* daň z pevných paliv (černé a hnědé uhlí, koks, rašelina a další uhlovodíky používané pro výrobu tepla);
* daň z elektřiny spotřebované v ČR.
Za odvod a vykazování těchto daní odpovídá nejčastěji ten, kdo enegetická média dodá konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy nebo osoba, která plyn, palivo nebo elektřinu použije k jinému než původně stanovenému účelu.

Správu spotřebních a energetických daní má na starost Celní správa ČR a pokuty za přestupky mohou v krajních případech dosahovat desítek milionů korun.

Silniční daň je popsaná v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční a obecně ji musí platit každý provozovatel motorových vozidel, pokud je používá pro podníkání. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pak stanovuje:
* poplatek za užívání silnic a dálnic, tzv. časový polatek, jehož zaplacení je nezbytné pro využití zpoplatněných úseků komunikací k jízdě osobním automobilem; a
* mýtné, které se platí v případě nákladních automobilů za každý kilometr ujetý po zpoplatněné komunikaci.
Silniční daň je v kompetenci Finanční správy ČR a na vybírání silničních poplatků dohlíží Ministerstvo dopravy ve spolupráci s krajskými a obecními úřady a Celní správou ČR.

Ekologické daně jsou vybírány v rámci celé Evropské Unie a i přes určitý stupeň harmonizace jsou napříč členskými státy rozdíly v rozsahu, podmínkách a výši zdanění. Reforma ekologických daní je navíc jedním z klíčových témat Evropské zelené dohody a klimatického balíčku "Fit for 55" a dá se tedy očekávat, že budou v přístích letech v centru pozornosti vlád, správců daně i široké veřejnosti.

Možné důsledky pro Vaši společnost

Orientovat se v ekologických daních může být složité, především pak pro společnosti, které fungují na více trzích v Evropské Unii. V mnoha případech se navíc jedná o případy, které se vymykají běžné agendě společnosti. Snadno se tedy může stát, že dojde k opomenutí některé z povinností a společnost se tím dostane do finančního nebo dokonce reputačního rizika.
V kontextu současné ekologické politiky Evropské unie nabývá ekologický daňový reporting a jeho správnost na ještě větší důležitosti. S tím souvisí i neustálý vývoj legislativy v této oblasti a vznikající nové daně spadající do rámce ekologických, například tzv. uhlíkové clo. Problematiku ekologických daní je navíc nutné řešit v kontextu ostatních daní a poplatků, především pak cla, DPH a poplatků za nakládání s odpadem.

Řešení

V PwC Vám můžeme pomoci s:

 • Veškerou administrativou v oblasti spotřebních a energetických daní v ČR i v ostatních členských státech EU, od registrace přes pravidelný reporting a vedení evidence až po komunikaci s Celní správou.
 • Optimálním nastavením Vašich lokálních i přeshraničních transakcí s vybranými výrobky a energetickými médii a kontrolou plnění zákonných povinností.
 • Ověřením zahraniční legislativy v oblasti spotřebních a energetických daní při rozvoji Vašeho podnikání pomocí globální PwC databáze ekologických daní.
 • Komplexním posouzením transakcí Vaší společnosti z pohledu ekologického reportingu ve spojitosti s ostatními daněmi.

Náš cíl

Díky našim dlouholetým zkušenostem pomáháme společnostem orientovat se v systému ekologických daní a poskytujeme jim srozumitelný návod a asistenci při plnění jejich povinností. Máme přehled o evropské legislativě, sledujeme její vývoj a přinášíme konkrétní návrhy na zefektivnění a snižování rizik v této oblasti.

Odpadová legislativa a Eco-design a performance based sourcing model

V rámci ESG je jedním z dílčích pilířů také přechod na cirkulární ekonomiku a nový přístup k odpadovému hospodářství.

Česká republika počátkem roku 2021 implementovala evropské směrnice č. 2018/852, 2018/851, 2018/850 a 2018/849. Jedním z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití recyklovatelného odpadu a eliminovat množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. V praxi to znamená, že klienti se budou muset přizpůsobit novým povinnostem, definovaným zákoně a v metodikách ministerstva a dalších státních orgánů a nové tzv. správné praxi při řazení odpadů a plnění evidenční povinnosti.

V PwC Vám můžeme pomoci s:

 • Gap analýzou dopadu nové legislativy na podnikání se zaměřením na doporučení pro kritická rizika, implementace efektivního compliance programu
 • Monitoringem vznikající legislativiy a souvisejících povinností z ní vyplývajících a vyjednávání případných legislativních změn.
 • Impelmentací Eco-designu produkru, ekomodulací a win win nastavením EPR v souvislosti s obaly
 • Komunikací se státními orgány dohlížejícími nad dodržováním nové legislativy (ČIŽP, ČOI, ministerstvo)
 • Nalezením optimálního řešení pro nakládání s odpadem, circularita a změna obchodních modelů sourcingu (product as service, zpětný odběr, nájem)

Tax transparency

V rámci ESG rámce je jedním z dílčích pilířů také zaměření se na zvýšení daňové transparentnosti daňových poplatníků, např. s ohledem na eliminaci agresivního daňového plánování, zveřejnění základních principů fungování a metodik interní daňové politiky atd.

Různé organizace na nadnárodní úrovni (např. OECD, EU, G7) diskutují a přijímají neustále nová opatření (např. aktivity v oblasti akčního plánu BEPS, pravidelné aktualizace seznamu jurisdikcí s nulovým nebo nízkým zdaněním, tzv. daňové ráje, nastavení spravedlivého zdanění u nadnárodních korporací aj.), jejichž cílem je snížení výskytu agresivního daňového plánování a přesouvání zisků do zemí s nulovým či nízkým zdaněním. Daňoví poplatníci však sami, v rámci iniciativy ESG, mohou pomoci s tímto bojem proti agresivnímu daňovému plánování a sami se tak určitou měrou podílet na zvýšení daňové transparentnosti v České republice, EU i jinde ve světě.

Ze zvýšení daňové transparentnosti může profitovat i konkrétní daňový poplatník, který se k takovému kroku v rámci ESG aktivit zaváže (ať už právně, eticky či společensky) – takový daňový poplatník může například využívat implicitních výhod (zvýšení společenského a morálního kreditu či respektu ze strany různých zainteresovaných subjektů – zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, bank a jiných finančních institucí, státních institucí vč. finančních orgánů a jiných stakeholderů, včetně tak se mohou stát vzorem dokonce i pro své konkurenty a start-upy podnikající ve stejné či obdobné oblasti.

V PwC Vám můžeme pomoci s:

 • Přípravou interní daňové politiky
 • Revizí („tax due diligence“) existující daňové politiky a vhodným nastavením interní daňové politiky se zaměřením na rizika v oblasti agresivního daňového plánování (ale i jiná daňová rizika v rámci běžné daňové agendy poplatníka v návaznosti na Vaše požadavky)
 • Přípravou shrnutí hlavních bodů interní daňové politiky pro účely zveřejnění (např. na webových stránkách společnosti)
 • Přípravou tzv. „Tax Transparency Reportu“

Real estate (tax specifics)

Aktuálně diskutovaná ESG problematika a její dopad na jednotlivé společnosti je patrná i v oblasti real estate industry. Oblast real estate a ESG se mimo jiné úzce prolíná s ohledem na životní prostředí a jeho udržitelnost. Nadnárodní veřejné organizace se snaží stále více klást důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie – tj. zejména sluneční, větrné a vodní energie.

Se získáním výše uvedených obnovitelných zdrojů energie významně koreluje i výstavba a následná správa / udržování budov a zařízení, které pomáhají tyto obnovitelné zdroje energie získávat – fotovoltaické, větrné a vodní elektrárny aj. Tak jak je specifická tato oblast v rámci real estate industry, tak specifická je i související tuzemská účetní a daňová problematika, která se prolíná celým procesem (tj. od samotné výstavby konkrétní budovy / zařízení, přes správu a udržování až po výsledné ukončení operací a následný případný exit, např. prodej businessu).

V PwC Vám můžeme pomoci s:

 • Daňovým poradenstvím v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci real estate industry – specifika dle české účetní a daňové legislativy
 • Účetní a daňovou revizí (due diligence) již nastaveného a v praxi zaběhnutého modelu a z toho vyplývající doporučení k ošetření případných účetních a daňových rizik.
 • Účetním a daňovým poradenstvím v případě ukončení prováděných operací / ukončení projektu (vč. případného exitu)