Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

V prosinci 2015 založila rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Boards, FSB) mezinárodní skupinu zvanou Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), jejímž úkolem je vytvářet doporučení a rámce pro zveřejňování finančních informací, které se vztahují k problematice klimatických změn. Toto navýšení transparentnosti finančního reportingu zvýší efektivitu trhů a stabilitu světových ekonomik.

TCFD nabízí pro zveřejňování finančních informací 4 kategorie:

Řízení

 • Společnost by měla zveřejňovat informace o rozsahu dohledu rady a managementu společnosti nad riziky a příležitostmi, které jsou spojeny se změnou klimatu.
 • Investoři požadují, aby členové rady byli v otázce klimatu kompetentní.

Klíčové otázky

Jak můžeme pomoct

Mají členové rady jasnou představu, do jaké míry je společnost vystavena rizikům klimatických změn?

Prověření existujících struktur řízení společnosti a integrace klimatických problémů pro optimalizaci dohledu

Má rada přístup k nejnovější a relevantní expertíze v oblasti změny klimatu?

Podpora vzdělávání rady a managementu o rizicích spojených se změnou klimatu, včetně briefingů a vysokoúrovňové analýzy vystavení riziku

Jsou struktury managementu správně nastaveny pro řízení rizik, která jsou spojena se změnou klimatu, a pro využití nových příležitostí?

Zapojení interních a externích stakeholderů, kteří posoudí rizika a příležitosti spojené se změnou klimatu

Je výbor pro audit přesvědčen, že finanční výkazy dostatečně zobrazují materiální rizika klimatických změn?

Provedení cíleného posudku finančních informací souvisejících s riziky klimatických změn

Strategie

 • Firma by měla zveřejňovat, jakým rizikům a příležitostem, které jsou spojeny s klimatickými změnami, je vystavena a jak ovlivňují poptávku po jejím zboží a službách nebo jaký mají dopad na její dodavatele.
 • Akcionáři požadují provádění výhledových scénářů, aby lépe pochopili, jak bude firma fungovat při oteplení planety o 2 °C, a tvorbu plánů přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Klíčové otázky

Jak můžeme pomoct

Byl proveden strategický průzkum dopadu klimatických změn na podnikání firmy?

Provedení analýzy scénářů pro vyhodnocení dopadů oteplení planety o 2 °C

Rozumí výkonný tým možným dopadům budoucích scénářů, včetně oteplení planety  o 2 °C na obchodní model společnosti pro nadcházejících 3, 5 nebo 10 let?

Provedení analýzy trhu, využití silných stránek vaší společnosti a příprava na změny na trhu

Zahrnuje strategie společnosti potenciální dopady analýzy těchto scénářů?

Vývoj a testování strategií, které reagují na rizika a příležitosti, jež přináší změny klimatu

Zvážili jste příležitosti, které nabízí adaptace na klimatické změny a zmírňující aktivity na váš obchodní model v různých zeměpisných oblastech?

Podpora strategického plánování včetně cílů a nastavení měřítka a hodnocení

Poradenství při řízení vašeho portfólia pro zajištění dodržování vaší strategie v kontextu klimatických změn

 

Řízení rizik

 • Společnost by měla zveřejňovat, jakým způsobem identifikuje, posuzuje a řídí rizika spojená s klimatickou změnou a jak jsou tato rizika zohledněna v již existujících formách řízení rizik.
 • Šíření pochopení, že klimatické změny nepřináší jenom materiální dopady.

Klíčové otázky

Jak můžeme pomoct

Víte, jak by vypadalo, pokud byste vystavili vaši společnost rizikům spojených s klimatickou změnou?

Identifikace a posouzení materiálních rizik spojených s klimatickou změnou, kterým je vystavena vaše společnost na celkové úrovni nebo na úrovni aktiv, obchodní jednotky nebo na zeměpisné úrovni

Máte stanovené procesy pro hodnocení materiality těchto rizik?

Na kvalitativní nebo kvantitativní bázi určit vystavení společnosti rizikům, která jsou spojena s klimatickou změnou, pro optimální rozhodování vedení společnosti

Dohlíží dostatečně váš výbor pro rizika nebo investiční výbor na rizika spojená s klimatickou změnou?

Navrhnutí procesů řízení rizik tak, aby zahrnovaly rizika spojená s klimatickou změnou

Jste schopni řádně vysvětlit tato rizika a jejich řízení vašim investorům a regulátorům?

Zvýšení povědomí a vzdělávání manažerů rizik o rizicích, které představuje klimatická změna, a o procesech řízení rizik společnosti

 

Metriky a cíle

 • Společnost by měla zveřejňovat metriky a nastavení cílů v souvislosti s riziky a příležitostmi, které identifikovala jako materiální.
 • Očekává se, že bude zveřejňovat informace o emisích skleníkových plynů ve smyslu Scope 1, 2 a 3.
 • Společnost kombinuje svůj finanční a nefinanční reporting ve výročních zprávách.

Klíčové otázky

Jak můžeme pomoct

Máte k dispozici vhodná data a metody pro zachycení všech informací, které mají být zveřejněny?

Definování cílů a cílového publika vašeho reportingu

Máte jistotu, že data, která zveřejňujete, jsou kompletní, přesná a skutečně zobrazují vaši firmu?

Identifikace vhodných finančních metrik a osvědčených postupů souvisejících s klimatickou změnou

Dokázali byste obhájit váš systém a data investorům a dalším klíčovým zúčastněným stranám?

Kvantifikování vaší uhlíkové stopy na produkční, procesní nebo organizační úrovni

Máte jistotu, že vaše základní cílové hodnoty jsou korektním a přesným měřítkem, na kterém může být založen budoucí výkon?

Poradenství při navrhování a implementaci metod sbírání dat a reportingu, které jsou smysluplné a důvěryhodné

Identifikovali jste metriky a cíle, které jsou pro vaše podnikání skutečně významné a smysluplné pro vaše investory?

Sladění reportingových postupů pro globální společnosti


Proč dodržovat doporučení TCFD

 • TCFD dnes podporuje 833 organizací s celkovou tržní kapitalizací vyšší než $9,3 bilionů.
 • Finanční společnosti podporující TCFD spravují aktiva o hodnotě vyšší než $118 bilionů.
 • Investoři čím dál více po společnostech požadují důslednější zveřejňování informací o dopadu klimatických změn na jejich obchodní strategie.
 • Světoví investiční manažeři se vyjádřili, že využijí své hlasovací právo, aby se domohli od společností lepšího zveřejňování informací o finančních dopadech klimatických změn.
 • Nejvýznamnější ratingové agentury zdůraznily, jak klimatická změna by mohla ovlivnit úvěrový rating a jak se tato skutečnost zobrazuje v jejich analýze.
 • V budoucnu se rovněž očekává silnější tlak regulatorních orgánů EU a ČR k dodržování rámců pro zveřejňování finančních informací vztahujících se ke klimatickým změnám.

   


Předchozí projekty

Provedení analýzy klimatických scénářů pro jednu z největších mezinárodních společností pro spotřebitelské zboží

Náš klient nás pověřil provedením analýzy scénářů s cílem identifikovat možné finanční dopady na jeho podnikání v roce 2030. Mapovali jsme cesty pro globální oteplování planety o 2 a 4 °C jak z hlediska rizika přechodného, tak materiálního. Tyto cesty jsme poté použili v různých obchodních divizích a geografických oblastech klienta. Naše analýza zjistila potenciální dopady na poptávku po produktech našeho klienta, náklady na zásobování a výrobu, dostupnost zdrojů a kolísání cen. Náš klient nyní zvažuje důsledky pro své podnikání a jak tyto závěry začlenit do svého dlouhodobého strategického plánování.

 

View more

Posouzení dopadu rizika klimatické politiky na úvěrové portfolio globální investiční a korporátní banky

Náš klient se snažil porozumět důsledkům vznikající klimatické politiky na celém světě na jeho portfolio půjček v oblasti energetiky vzhledem k nově vznikajícímu problému „uvízlých aktiv“. Tento klient nás zapojil, abychom analyzovali jeho úvěrovou knihu pro odvětví energetiky a určili, které země, odvětví a vypůjčovatelé byli nejvíce ohroženi politikou v oblasti klimatu. K označení rizika jsme použili několik ukazatelů, včetně indexu nízkouhlíkové ekonomiky PwC (PwC’s Low Carbon Economy Index). Naše výsledky ukázaly, které části úvěrové knihy klienta byly více vystaveny riziku klimatické politiky, a tak vyžadovaly důslednější správu.

 

View more

Provádění „posouzení připravenosti“ na zveřejňování podle TCFD a určení dalších kroků pro významnou mezinárodní banku

Jelikož si tato banka uvědomovala výhody vedoucího postavení mezi bankami, rozhodla se přijmout doporučení TCFD a vyžádala si naši podporu. Naše první fáze práce zahrnovala posouzení její připravenosti podávat zprávy v souladu s doporučeními TCFD na základě současného zveřejňování informací a rozhovorů s klíčovými zúčastněnými stranami.

 

View more

Kontakty

Mike Jennings

Mike Jennings

partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 371

Pavel Štefek

Pavel Štefek

partner, Řízení rizik, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 400

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Radka Nedvědová

Radka Nedvědová

Reporting udržitelného rozvoje, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 029

Markéta Jechová

Markéta Jechová

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 100 677

Ondřej Rybka

Ondřej Rybka

Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 731 588 122

Zuzana Vaněčková

Zuzana Vaněčková

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 604 581 717

Stay on top of things with us!