Služby

Cílem PwC Legal je poskytovat nejlepší možná řešení na klíč přinášející našim klientům maximální přidanou hodnotu v jejich podnikání. Pracujeme jak pro globální klienty, tak pro klienty s místním zastoupením. Využíváme zkušeností a kapacit rozsáhlé mezinárodní sítě PwC Legal/PwC a zároveň se soustředíme na evropské i české společnosti a právní úpravu.

 

Naše služby poskytujeme napříč jednotlivými oblastmi práva i průmyslovými odvětvími v anglickém, německém, ruském, francouzském, portugalském a japonském jazyce.

Naši specialisté těží z přehledu a zkušeností dalších odborníků PwC, a mohou tak lépe pochopit specifika daného trhu v příslušném odvětví včetně následujících oblastí:

Fúze a akvizice

Jednáme jménem předních světových korporací, vedoucích společností na trhu CEE i rozrůstajících se českých společností a zároveň rozumíme specifickým potřebám a požadavkům různých typů klientů. Naši právníci působili jako poradci na straně kupujícího i prodávajícího při mnoha ekvitních a nemovitostních akvizicích a likvidacích.

Naše práce zahrnuje:

 • akvizice a likvidace
 • strukturování a řízení projektů
 • formování a strukturování investičních prostředků, včetně off-shore struktur
 • joint ventures
 • strukturování a řízení nabídek převzetí
 • řízení buyouts, buy-ins a další služby
 • korporátní reorganizace a insolvence
 • poradenské služby
 • daňové plánování a strukturování
 • zahraniční přímé investice
 • regulovaná průmyslová odvětí
 • privatizace
 • standardní služby řízení portfolia
 • litigace/arbitráže
 • post-akviziční právní poradenství

Insolvence a restrukturalizace

Máme značné znalosti a zkušenosti v oblasti financování exitů, problematiky dlužníků v řídícím postavení a hotovostních zajišťovacích dohod. Naše služby také zahrnují turnaround management a všechny další náročné otázky týkající se dlužníků.

Díky našim rozsáhlým zkušenostem a jedinečnému pohledu poskytujeme insolvenčním správcům hodnotnou podporu týkající se insolvenčního managementu a dalších odborných poradenství.

Jsme zkušenými prostředníky, což je nepostradatelné pro práci s výbory věřitelů a pro tvorbu nejlepší strategie pro maximální zisky a minimální náklady.

Naše práce zahrnuje:

Dlužníci

 • předinsolvenční řízení
 • turnaround management
 • financování exitů

Distressed investování

 • bail-outs a bail-ins
 • distressed M&A

Insolvenční řízení

 • insolvenční management

Creditor advisory services

 • předinsolvenční procedury a řízení
 • rozvoj a implementace exitových strategií
 • standstill dohody
 • poradenství věřitelům, výborům věřitelů a skupinám věřitelů

Restrukturalizace

 • implementace a řízení restrukturalizačních plánů
 • (přeshraniční) úvěrová restrukturalizace

Nemovitosti a stavebnictví

Našim klientům nabízíme unikátní kombinaci odborných znalostí v oblasti nemovitostí, financí, daní, kapitálových trhů, restrukturalizace a řešení sporů.

Specialisté PwC Legal Vás provedou všemi fázemi developerských projektů včetně územního a stavebního řízení, výstavby, financování a správy projektů.

Naše práce zahrnuje:

Poradenství

 • akviziční dohody, související financování a související dokumenty
 • due diligence a kontrola nabývacích titulů
 • strukturování a řízení nemovitostních fondů (REITs)
 • strukturování a implementace partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
 • korporátní a daňové služby spojené s nemovitostmi
 • nájemní smlouvy
 • facility, asset & property management
 • smlouvy o správě nemovitostí
 • FIDIC + claim management

Financování

 • financování nemovitostních transakcí a developerské projekty
 • úvěrové a zajišťovací dohody
 • prodej a zpětný pronájem
 • strukturování nemovitostních fondů
 • daňové strukturování

Developerské projekty

 • problematiku životního prostředí, plánování a regulaci
 • daňové strukturování
 • komplexní financování nemovitostních transakcí a developerských projektů
 • development a správa průmyslových a komerčních projektů
 • nájemní smlouvy pro kancelářské a prodejní prostory, rezidenční budovy, sklady a logistické parky
 • územní rozhodnutí a plánování
 • financování a strukturování v rámci daňového práva
 • dokumenty spojené s výstavbou
 • joint venture dohody
 • smlouvy týkající se asset managementu
 • soudní spory a arbitráže

Bankovnictví a finance

Nabízíme komplexní právní poradenství související s celým spektrem finančních produktů včetně syndikovaných úvěrů, úvěrového a akvizičního financování, derivátů, finanční regulatoriky a insolvence a restrukturalizace. Jednáme jménem dlužníků i věřitelů v rámci České republiky, regionu CEE i celosvětově prostřednictvím globální sítě PwC.

Naší předností je poskytnutí včasných, jasných a výstižných rad založených na hlubokých znalostech, praktických zkušenostech a užitečných kontaktech, které vám pomohou postupovat rychleji a zpřehlední vaše finanční záležitosti.

Při poskytování právního poradenství jak věřitelům, tak dlužníkům se naši specialisté mohou spolehnout na podporu svých kolegů, odborníků z řad dalších právních i neprávních praxí v rámci PwC Legal/PwC.

Naše práce zahrnuje:

 • akviziční financování
 • projektové financování
 • provozní financování
 • mezaninové financování a podřízené financování
 • syndikované úvěry
 • finanční restrukturalizace
 • úvěrové a zajišťovací dohody
 • strukturované financování a sekuritizace
 • regulatorní rámec
 • bankovnictví
 • dluhové a vlastní kapitálové trhy
 • private equity, venture capital
 • daňové plánování a strukturování
 • strukturování a řízení projektů
 • insolvenční řízení a restrukturalizace včetně předinsolvenčního řízení
 • Řešení sporů

  Komplexní služby v oblasti řešení sporů poskytujeme širokému okruhu klientů po celém světě. Od velkých subjektů veřejného práva, přes soukromé společnosti až po fyzické osoby. Zatímco klademe důraz na efektivní řešení sporů, řídí se náš přístup k soudním řízením a rozhodčím řízením orientací na alternativní řešení sporů, zejména prostřednictvím mediace.

  Úzká spolupráce s dalšími specialisty v rámci globální sítě PwC umožňuje mimo jiné přímou podporu v takových oblastech jako je forenzní analýza, oceňování, elektronická správa důkazních informací a poskytuje unikátní výhodu při vedení a řešení sporů.

  Jsme připraveni zajistit komplexní poradenství v souvislosti se spory, ať mají formu soudního nebo rozhodčího řízení. Cílem je najít co nejefektivnější řešení pro našeho klienta z pohledu nákladů a času.

  Naše práce zahrnuje:

 • obchodní a občanskoprávní soudní řízení
 • insolvenční řízení
 • spory v souvislosti s platební neschopností
 • podvodné jednání
 • profesní nedbalost
 • spory týkající se bankovních a finančních služeb
 • odpovědnost za výrobek
 • vymáhání zahraničních pohledávek
 • omezování rizik
 • česká a mezinárodní arbitráž
 • mediace
 • soukromoprávní vymáhání
 • správa a řízení společností (governance)
 • spory týkající se IT
 • daňové spory a jednání s finančními úřady a soudy
 • EU, regulatorní a antimonopolní problematika

  PwC Legal může být vaším průvodcem v současném neustále se měnícím a rozvíjejícím se právním prostředí jak evropském, tak místním. Tato skutečnost souvisí zejména s rychle se rozvíjejícím evropským regulatorním rámcem. Díky naší globální síti můžeme pokrýt nejen oblast EU/CEE, ale i potřeby našich klientů po celém světě – s totožnými standardy, ale v rámci jednoho kontaktního místa.

  Máme rozsáhlé odborné znalosti v oblasti EU, antimonopolní a regulatorní problematiky. Naši odborníci byli zapojeni v mnoha významných projektech týkajících se podnikání v oblasti průmyslu, finančních institucí, distributorů a poskytovatelů služeb.

  Naši specialisté se mohou spolehnout na podporu svých kolegů, odborníků z řad dalších právních i neprávních praxí v rámci PwC Legal/PwC, což jim umožňuje lépe pochopit specifika daného trhu v příslušném odvětví.

  Naše práce zahrnuje:

 • energetiku a těžební průmysl
 • telekomunikace
 • finanční služby
 • dopravu
 • zemědělství
 • EU a strukturální fondy
 • veřejné zakázky
 • spojování soutěžitelů
 • společné podniky
 • státní podporu
 • kartely a jednání ve vzájemné shodě
 • zneužití dominance
 • vertikální dohody (obchodní zastoupení, distribuce, franšízy, výzkum a vývoj atd.)
 • profesní asociace
 • antimonopolní a regulatorní právní prověrky
 • compliance programy
 • místní šetření
 • zmírnění odpovědnosti členů představenstva
 • forenzní služby
 • trestnou činnost tzv. bílých límečků
 • corporate governance
 • Pracovní právo

  Náš tým společně s dalšími odborníky z PwC poskytuje poradenství v celé řadě otázek týkajících se domácích i přeshraničních aspektů problematiky zaměstnanosti. Nabízíme tak komplexní pokrytí problematiky zaměstnanosti i dalších aspektů pracovního práva zaměřeného na praktické, strategické a efektivní poradenství zaměstnavatelům ve spolupráci s jejich firemními právníky a oddělením lidských zdrojů, abychom zajistili, že naše právní poradenství plně odpovídá jejich požadavkům.

  Nabízíme našim klientům právně poradenské služby a přístup k rozsáhlé globální síti, tedy i ke kvalifikovaným právním službám opírajících se o zkušenosti z místního prostředí ve více než 80 zemích světa. V úzké spolupráci s předními odborníky ze sítě PwC vám náš tým nabízí jediné kontaktní místo pro zajištění problematiky pracovní práva a otázek zaměstnanosti.

  Pomůžeme vám vyřešit všechny základní pracovněprávní otázky, provedeme vás bezpečně všemi fázemi restrukturalizačního procesu a nezapomínáme ani na odměňování. Odměňování ovlivňuje produktivitu zaměstnance i jeho pracovní výkon. Proto je výše a metoda odměňování velmi důležitá jak pro management společnosti, tak pro samotné zaměstnance.

  Naše práce zahrnuje:

  Základní právní otázky

  • pracovních smluv, manažerských smluv a smluv o výkonu funkce
  • nejrůznějších dohod a dokumentů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • kolektivních smluv a vyjednávání s odborovými organizacemi
  • ukončení zaměstnání
  • pracovních pravidel / interních přepisů
  • zdraví a bezpečnosti
  • pracovněprávních soudních sporů
  • vysílání zaměstnanců zaměstnavatelem do zahraničí (establishment)

  Odměňování

  • způsoby a systém odměňování včetně opčních plánů
  • motivační systém
  • odměny
  • penzijní plány

  Restrukturalizace

  • outsourcing
  • převedení zaměstnanců
  • právní prověrky
  • reorganizace společnosti a projekty reorganizace
  • hromadné propouštění
  • zavedení organizačních struktur

  Advokátní kancelář PwC Legal 
  je velmi doporučovanou právnickou firmou
  v kategorii Pracovní právo

   

  Duševní vlastnictví a technologie, média, telekomunikace

  Specialisté PwC Legal poskytují poradenství předním světovým korporacím, špičkám na trhu v regionu CEE i teprve rostoucím českým společnostem a zároveň rozumí potřebám a požadavků jednotlivých typů klientů. Naši specialisté mohou navíc těžit z přehledu a zkušeností svých kolegů, odborníků z řad dalších právních i neprávních praxí v rámci PwC Legal/PwC, což jim umožňuje lépe pochopit specifika daného trhu v příslušném odvětví.

  Naše práce zahrnuje:

 • komplexní pokrytí oblasti e-business
 • poradenství v oblasti práva médií a Internetu
 • správu duševního vlastnictví, související spory
 • vývoj a implementaci softwaru, outsourcing v oblasti IT
 • veřejné zakázky v oblasti IT
 • elektronickou dokumentaci, smlouvy, dokumentaci
 • správu doménových jmen
 • ochranu soukromí a osobních údajů
 • IP&TMT transakce a M&A projekty
 • výzkum a vývoj
 • správu know-how
 • autorská díla (autorská práva), poskytování oprávnění k užití
 • e-commerce a cloud technologies
 • Privátní klientela/správa majetku

  Naše praxe pro privátní klientelu se zaměřuje na významné jednotlivce i celé rodiny a poskytuje jim poradenství související s akumulací, správou a převodem osobního majetku. Poskytujeme právní poradenství významným osobnostem a rozumíme jejich specifickým potřebám a požadavkům. Samozřejmostí je poskytování služeb s naprostou diskrétností.

  Pomůžeme vám získat vyšší hodnotu ze společností, které vlastníte či kontrolujete, a převést je s daňovými výhodami. Při poskytování služeb privátní klientele se mohou naši specialisté spolehnout na podporu svých kolegů, odborníků z řad dalších právních i neprávních praxí v rámci PwC Legal/PwC, což jim umožňuje lépe pochopit specifika daného trhu v příslušném odvětví.

  Naše práce zahrnuje:

 • strukturování, řízení a správu aktiv
 • veškeré druhy registračních služeb a corporate secretarial services
 • související komunikace se státními orgány a úřady
 • strukturování a řízení mezinárodních struktur, nadací, svěřeneckých fondů
 • služby přeshraničního zřizování, zakládání a správy zahraničních subjektů
 • domácí a zahraniční daňové a majetkové plánování
 • převody majetku a kapitálu mezi generacemi, dědictví
 • soudní řízení, arbitráže a správní řízení
 • řízení rizik a minimalizace škod
 • rodinné právo
 • trestní právo
 • trusty
 • Právo společností

  Jako právní firma s celým spektrem služeb poskytujeme svým klientům nejen vysoce profilované služby M&A, ale také standardní korporátní služby pro jejich společnosti.

  Naše práce zahrnuje:

 • zřízení lokálního zastoupení
 • přeshraniční kapitálové strukturování a řízení
 • veškeré druhy registrací
 • pracovně právní agenda
 • běžná sporná agenda
 • standardní komerční poradenství
 • akviziční financování, investor pools
 • služby v rámci regulatorního balíčku
 • outsourcing
 • předinsolvenční řízení
 • ukončení činnosti a likvidace
 • ostatní činnosti při řízení portfolia
 • Private equity

  Jednáme jménem předních světových private equity společností i rostoucích společností v regionu CEE včetně České republiky. Dobře rozumíme specifickým potřebám a požadavkům různých typů klientů.

  Správným vyvážením mezinárodního zastoupení a místních odborných znalostí poskytujeme svým klientům právní poradenství při investování, a to lokálně i globálně v přeshraničních transakcích. Praxe PwC Legal v oblasti private equity zahrnuje právníky ve více než 80 zemích světa, našich služeb můžete využít v Evropě, Asii, Latinské Americe, Spojených státech amerických i na Blízkém Východě.

  Jsme schopni vám poskytnout poradenství v celém životním cyklu investic. Naši odborníci zastupují private equity společnosti během jejich růstu, včetně formování fondů, private equity investic, financování, primární veřejné nabídky i během fúzí, akvizic, strategických partnerství a trade sale exitu.

  Naší předností je poskytování včasných, jasných a výstižných rad založených na hlubokých znalostech, praktických zkušenostech a efektivním spolupůsobení s ostatními specialisty PwC, což vám umožní postupovat rychleji a efektivněji.

  Naše práce zahrnuje:

 • formování a strukturování investičních prostředků včetně off-shore struktur
 • správu a řízení společností a fondů
 • akvizice a exity
 • řízení buy-outs a buy-ins
 • primární veřejnou nabídku akcií
 • financování/refinancování
 • poradenské služby
 • daňové plánování a strukturování
 • restrukturalizace a likvidace
 • veřejné a soukromé transakce
 • projektové strukturování a management
 • Kontakty

  Radek Buršík

  partner, PwC Legal

  Tel: +420 251 152 509

  Buďte s námi v obraze