Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Rodinná kancelář (Family office)

Rodinná kancelář se stává stále oblíbenější. Co je to rodinná kancelář? A jak se hodí do ekosystému soukromého majetku?

Mnoho rodin si stále častěji začíná vytvářet rodinné kanceláře s cílem maximalizovat své finanční zájmy a investice, snížit jejich složitost a zvládnout své osobní záležitosti.

Vzhledem k tomu, že každá rodina disponuje jedinečným souborem požadavků, existuje tolik typů rodinných kanceláří, kolik je rodin. Na rozdíl od tradiční nabídky správců majetku některé rodinné kanceláře poskytují základní administrativní podporu nebo chod každodenních záležitostí rodiny, zatímco jiné nabízejí další služby, které zahrnují strategii, správu majetku a širší správu.

Jakmile je rodinná kancelář zřízena, obvykle slouží několika generacím, u nichž může existovat řada různých potřeb, které vyžadují různé strategie správy majetku. Dobře řízená rodinná kancelář úspěšně integruje tyto strategie, aby zajistila, že podporují cíle rodiny jako celku. Existují dva typy rodinných kancelář, tzv. single-family a multi-family kanceláře.

Rodinná kancelář

Rodinná kancelář je profesionální platforma určená na investování finančního přebytku vytvořeného rodinným podnikem nebo jeho prodejem. Bez ohledu na jednotlivé okolnosti zaměření rodinné kanceláře je jasné, že se jedná o platformu, která účtuje, chrání a spravuje majetek rodiny. Několik výhod rodinné kanceláře:

 • Ochrana rodinného majetku – zajištěním jeho strukturování v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky
  na regulaci.
 • Rozložení investičního rizika – diverzifikací rodinného majetku.
 • Zlepšení soudržnosti rodiny a generačních přechodů – tím, že umožní debatu v rámci rodiny o strategické alokaci aktiv
  a klíčových investičních rozhodnutích.
 • Jasná měřitelnost, jak rodina spravuje svůj majetek – zavedením správných procesů správy majetku.
 • Správa osobních záležitostí rodinných příslušníků – usnadňuje život.

 


Typy rodinných kanceláří

Rodinná kancelář pro jednu rodinu, tj. Single Family Office (SFO)

 • Význam při vyšším objemu majetku.
 • Obvykle forma s.r.o.
 • Umožňuje prosazovat vlastní přístup k řízení majetku a zaručuje nejvyšší stupeň důvěrnosti.

View more

Vícerodinná kancelář, tj. Multi Family Office (MFO)

 • Střední objem majetku
 • Forma dceřiných společností poskytovatelů finančních služeb nebo nezávislé subjekty (s.r.o.).
 • MFO umožňuje rodinám získat nezávislost i jisté výhody z rozsahu v oblasti správy majetku – mj. v oblasti due diligence, investičních procesů a poplatků.

View more

Virtuální rodinná kancelář, tj. Virtual Family Office (VFO)

 • Rodina, která chce výhody plynoucí z rodinné kanceláře, ale nechce zakládat separátni společnost, může získat některé nebo všechny služby od externích poskytovatelů.

View more

Vložená rodinná kancelář, Embadded Family Office (EFO)

 • Rodinná kancelář uvnitř podniku – pracovníci osobní záležitosti majitelů; nejčastěji externí je pouze právník.

View more


Jak nastavit fungování rodinné kanceláře

Základní myšlenky při založení rodinné kanceláře

1. Fáze: Účel

 • Proč založit rodinnou kancelář?
 • Proč chceme spolupracovat jako rodina v řízení majetku?
 • Jak se budeme společně rozhodovat?
 • Čeho se snažíme dosáhnout?
 • Jaké jsou naše rodinné a obchodní potřeby?
 • Jaké jsou naše cíle a priority?
 • Jaké budou hlavní principy fungování rodinného podniku?

View more

2. Fáze: Strategie

 • Jaké jsou funkce a zodpovědnosti rodinného podniku? (In-House VS. Outsource)
 • Jak jsou definovány hodnoty a investiční pokyny?
 • Jak změříme úspěch rodinné kanceláře?
 • Které služby budeme poskytovat?
 • Kolik hotovosti budeme potřebovat?
 • Kdo nám poskytne právní podporu?

View more

3. Fáze: Struktura

 • Jak bude rodinná kancelář strukturována
  a vlastněna?
 • A: Vlastnictví rodiny vs. rozdělené vlastnictví mezi rodinami a manažery
 • B: Majetek zahrnuje rodinný podnik nebo zbylé peníze po jeho prodeji?

View more

4. Fáze: Provozní model

 • Kdo je ve vedení?
 • Kdo zajistí každodenní řízení (personál, podpora)? Je důležité definovat role a hranice - "1 klobouk na osobu"
 • Jaké role a povinnosti patří majitelům a vedoucím kanceláří?
 • Jaké potřebujeme technologie?
 • Jaké jsou zdroje zisku a peněz?
 • Jaká je marketingová strategie?

View more

5. Fáze: Podnikový rámec

 • Jaké jsou naše zásady rozhodování v oblasti řízení?
 • Jaký může být střet zájmů a jak jej lze řešit?
 • Jaké jsou vnitřní kontroly?
 • Jak zajistíme oddělení moci od rodiny?

View more


10 témat pro rodinné kanceláře

Připravte příští generaci rodinných a nerodinných vůdců, kteří vedou podnikání
a provozují rodinnou kancelář. Práce s každým členem rodiny individuálně - připravit osobní rozvojové plány, které odpovídají jejich zájmům, cílům a potřebám.

Vytvořte zásady týkající se používání sociálních médií, veřejného wi-fi, ochrany identity a minimalizace rizik z internetu - soukromí osob, majetku a dědictví - pochopili dopad
na sebe a rodinu jako celek.

Posilte vnitřní kontroly, které zajišťují řádný pohyb peněz, schválení a zpracování, investiční transakce, řízení dodavatelů a vyplácení finančních prostředků členům rodiny a jejich rodinám. Rodinné podniky by měly být otevřené sdílení osvědčených postupů, aby zajistily, že existují řádné kontroly a že jsou dodržovány důsledně a náležitě.

Hodnocení nejnovějšího vývoje a posouzení možných dopadů účinnosti a efektivity, a to i při zohlednění zájmů a cílů mladší generace. To je v rozmezí od účetního softwaru až po globální vazbu a interakci s investičními poradci.

Vypracování rodinného komunikačního plánu, který uznává, že členové rodiny mají různé styly komunikace, a může také potřebovat několikrát slyšet zprávy různými způsoby. Využití rodinné rady s více generačními účastníky pomáhá s komunikací a může pomoci při identifikaci dalších vedoucích osob.

Jak motivovat členy rodiny k práci ve firmě? Jak zachovat členy, kteří nejsou členy rodiny, jako klíčové vůdce? Vytvořte plány pro přilákání a udržení správného talentu.
To se týká jak rodinného, tak i mimorodinného vedení.

S tolika rodinnými kancelářemi, které nyní mají celosvětový dosah a daňové zákony na celém světě, je nezbytné naplánovat nejvhodnější daňové struktury, maximalizaci úvěrů a odpočtů a minimalizaci daně z příjmů.

Směřujte k růstu rodinného bohatství, využívejte rodinný intelekt a vynalézavost. Použití kreativních nápadů na vybudování rodinné značky a přilákání nesourodých členů rodiny.

 

Filantropie se stala mnohem více než poskytováním zvláštního druhu charity. Jak vypadá rodina, která působí nad rámec peněžního daru nebo jiných aktiv? Bude mít hlas rodiny nějakou váhu ve filantropické konverzaci? Podobně jako dopad při investování, existuje zde mnoho způsobů, jak zlepšit svět, v němž žijeme, angažované rodinné podniky musí myslet kreativně.

Vytvořte řízení, které mladé generaci umožní neustále se přibližovat k vedení, a zároveň podporovat touhu rodiny o soudržnost. Mít plán, který pomáhá správcům, členům řidících orgánů, je nezbytný pro hladký provoz podnikání . Řízení rodiny a učení rodinného odkazu - klíč.


Kontakty

Václav Prýmek

Václav Prýmek

partner, Auditorské a poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 606 608 962

Zůstaňte s námi v kontaktu